Próbuję rozpocząć rozwijanie dodatków biurowych. Ze względu na prostotę użyję próbek kodu publicznego. Również testuję tylko w wersji internetowej programu Excel.

Weźmy więc przykładowy dodatek Excel z Framework Kątowy za pomocą maszynoprogramu i przykładowych funkcji niestandardowych z dodatkiem maszynopisu dostarczonego przez Yo Office i chcę połączyć ich funkcjonalność w jeden dodatek. Obie próbki działają zgodnie z oczekiwaniami podczas testowania ich oddzielnie.

Wziąłem pliki .s, .json i Potem połączyłem zależności obu dodatków. Wreszcie edytowałem manifest.xml próbując śledzić próbkę asyncstorage (https://github.com/officedev/pnp-officeAddins/blob/master/excel-custom-functions/asadyncstorage/).

Panel zadań działa normalnie, ale niestandardowe funkcje nie pojawiają się. Oto mój manifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OfficeApp
     xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/appforoffice/1.1"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xmlns:bt="http://schemas.microsoft.com/office/officeappbasictypes/1.0"
     xmlns:ov="http://schemas.microsoft.com/office/taskpaneappversionoverrides"
     xsi:type="TaskPaneApp">

 <!-- Begin Basic Settings: Add-in metadata, used for all versions of Office unless override provided. -->

 <!-- IMPORTANT! Id must be unique for your add-in, if you reuse this manifest ensure that you change this id to a new GUID. -->
 <Id>d4803de9-632b-4037-be47-21a6473335ea</Id>

 <!--Version. Updates from the store only get triggered if there is a version change. -->
 <Version>1.0.0.0</Version>
 <ProviderName>Contoso</ProviderName>
 <DefaultLocale>en-US</DefaultLocale>
 <!-- The display name of your add-in. Used on the store and various places of the Office UI such as the add-ins dialog. -->
 <DisplayName DefaultValue="Test" />
 <Description DefaultValue="Custom functions and Angular"/>

 <!-- Icon for your add-in. Used on installation screens and the add-ins dialog. -->
 <IconUrl DefaultValue="https://localhost:3000/assets/icon-32.png" />
 <HighResolutionIconUrl DefaultValue="https://localhost:3000/assets/hi-res-icon.png"/>

 <!--If you plan to submit this add-in to the Office Store, uncomment the SupportUrl element below-->
 <!--<SupportUrl DefaultValue="[Insert the URL of a page that provides support information for the app]">-->

 <!-- Domains that will be allowed when navigating. For example, if you use ShowTaskpane and then have an href link, navigation will only be allowed if the domain is on this list. -->
 <AppDomains>
  <AppDomain>AppDomain1</AppDomain>
  <AppDomain>AppDomain2</AppDomain>
  <AppDomain>AppDomain3</AppDomain>
 </AppDomains>
 <!--End Basic Settings. -->

 <!--Begin TaskPane Mode integration. This section is used if there are no VersionOverrides or if the Office client version does not support add-in commands. -->
 <Hosts>
  <Host Name="Workbook" />
 </Hosts>
 <DefaultSettings>
  <SourceLocation DefaultValue="https://localhost:3000/src/functions/functions.html" />
 </DefaultSettings>
 <!-- End TaskPane Mode integration. -->

 <Permissions>ReadWriteDocument</Permissions>

 <!-- Begin Add-in Commands Mode integration. -->
 <VersionOverrides xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/taskpaneappversionoverrides" xsi:type="VersionOverridesV1_0">

  <!-- The Hosts node is required. -->
  <Hosts>
   <!-- Each host can have a different set of commands. -->
   <!-- Excel host is Workbook, Word host is Document, and PowerPoint host is Presentation. -->
   <!-- Make sure the hosts you override match the hosts declared in the top section of the manifest. -->
   <Host xsi:type="Workbook">
    <!-- Form factor. Currently only DesktopFormFactor is supported. -->
    <DesktopFormFactor>
     <!--"This code enables a customizable message to be displayed when the add-in is loaded successfully upon individual install."-->
     <GetStarted>
      <!-- Title of the Getting Started callout. resid points to a ShortString resource -->
      <Title resid="Contoso.GetStarted.Title"/>

      <!-- Description of the Getting Started callout. resid points to a LongString resource -->
      <Description resid="Contoso.GetStarted.Description"/>

      <!-- Point to a url resource which details how the add-in should be used. -->
      <LearnMoreUrl resid="Contoso.GetStarted.LearnMoreUrl"/>
     </GetStarted>
     <!-- Function file is a HTML page that includes the JavaScript where functions for ExecuteAction will be called.
      Think of the FunctionFile as the code behind ExecuteFunction. -->
     <FunctionFile resid="Contoso.DesktopFunctionFile.Url" />

     <!-- PrimaryCommandSurface is the main Office Ribbon. -->
     <ExtensionPoint xsi:type="PrimaryCommandSurface">
      <!-- Use OfficeTab to extend an existing Tab. Use CustomTab to create a new tab. -->
      <OfficeTab id="TabHome">
       <!-- Ensure you provide a unique id for the group. Recommendation for any IDs is to namespace using your company name. -->
       <Group id="Contoso.Group1">
        <!-- Label for your group. resid must point to a ShortString resource. -->
        <Label resid="Contoso.Group1Label" />
        <!-- Icons. Required sizes 16,32,80, optional 20, 24, 40, 48, 64. Strongly recommended to provide all sizes for great UX. -->
        <!-- Use PNG icons. All URLs on the resources section must use HTTPS. -->
        <Icon>
         <bt:Image size="16" resid="Contoso.tpicon_16x16" />
         <bt:Image size="32" resid="Contoso.tpicon_32x32" />
         <bt:Image size="80" resid="Contoso.tpicon_80x80" />
        </Icon>

        <!-- Control. It can be of type "Button" or "Menu". -->
        <Control xsi:type="Button" id="Contoso.TaskpaneButton">
         <Label resid="Contoso.TaskpaneButton.Label" />
         <Supertip>
          <!-- ToolTip title. resid must point to a ShortString resource. -->
          <Title resid="Contoso.TaskpaneButton.Label" />
          <!-- ToolTip description. resid must point to a LongString resource. -->
          <Description resid="Contoso.TaskpaneButton.Tooltip" />
         </Supertip>
         <Icon>
          <bt:Image size="16" resid="Contoso.tpicon_16x16" />
          <bt:Image size="32" resid="Contoso.tpicon_32x32" />
          <bt:Image size="80" resid="Contoso.tpicon_80x80" />
         </Icon>

         <!-- This is what happens when the command is triggered (E.g. click on the Ribbon). Supported actions are ExecuteFunction or ShowTaskpane. -->
         <Action xsi:type="ShowTaskpane">
          <TaskpaneId>ButtonId1</TaskpaneId>
          <!-- Provide a url resource id for the location that will be displayed on the task pane. -->
          <SourceLocation resid="Contoso.Taskpane.Url" />
         </Action>
        </Control>
       </Group>
      </OfficeTab>
     </ExtensionPoint>
    </DesktopFormFactor>

    <AllFormFactors>
     <ExtensionPoint xsi:type="CustomFunctions">
      <Script>
       <SourceLocation resid="JS-URL"/>
      </Script>
      <Page>
       <SourceLocation resid="HTML-URL"/>
      </Page>
      <Metadata>
       <SourceLocation resid="JSON-URL"/>
      </Metadata>
      <Namespace resid="namespace"/>
     </ExtensionPoint>
    </AllFormFactors>

   </Host>
  </Hosts>

  <!-- You can use resources across hosts and form factors. -->
  <Resources>
   <bt:Images>
    <bt:Image id="Contoso.tpicon_16x16" DefaultValue="https://localhost:3000/assets/icon-16.png" />
    <bt:Image id="Contoso.tpicon_32x32" DefaultValue="https://localhost:3000/assets/icon-32.png" />
    <bt:Image id="Contoso.tpicon_80x80" DefaultValue="https://localhost:3000/assets/icon-80.png" />
   </bt:Images>
   <bt:Urls>
    <bt:Url id="Contoso.Taskpane.Url" DefaultValue="https://localhost:3000/index.html" />
    <bt:Url id="Contoso.GetStarted.LearnMoreUrl" DefaultValue="https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=276812" />
    <bt:Url id="Contoso.DesktopFunctionFile.Url" DefaultValue="https://localhost:3000/src/function-file/function-file.html" />

    <bt:Url id="JSON-URL" DefaultValue="https://localhost:3000/src/functions/functions.json"/>
    <bt:Url id="JS-URL" DefaultValue="https://localhost:3000/src/functions/functions.ts"/>
    <bt:Url id="HTML-URL" DefaultValue="https://localhost:3000/src/functions/functions.html"/>
   </bt:Urls>
   <!-- ShortStrings max characters==125. -->
   <bt:ShortStrings>
    <bt:String id="Contoso.TaskpaneButton.Label" DefaultValue="Show Taskpane" />
    <bt:String id="Contoso.Group1Label" DefaultValue="Commands Group" />
    <bt:String id="Contoso.GetStarted.Title" DefaultValue="Get started with your sample add-in!" />

    <bt:String id="namespace" DefaultValue="CONTOSO"/>
   </bt:ShortStrings>
   <!-- LongStrings max characters==250. -->
   <bt:LongStrings>
    <bt:String id="Contoso.TaskpaneButton.Tooltip" DefaultValue="Click to Show a Taskpane" />
    <bt:String id="Contoso.GetStarted.Description" DefaultValue="Your sample add-in loaded succesfully. Go to the HOME tab and click the 'Show Taskpane' button to get started." />
   </bt:LongStrings>
  </Resources>
 </VersionOverrides>
 <!-- End Add-in Commands Mode integration. -->

</OfficeApp>

Czego mi brakuje?

1
Jim B 27 luty 2019, 18:10

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Po wielu próbach zacząłem nadążał za próbą podążania za inną próbą (https://github.com/officeveV/ Funkcje Excel-Custom-Funkcje), które zawierają również okienko zadania i funkcje niestandardowe. W końcu wydaje się, że działa, chociaż nadal nie wiem, jaki był problem. Oto mój pracujący manifest.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OfficeApp
     xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/appforoffice/1.1"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xmlns:bt="http://schemas.microsoft.com/office/officeappbasictypes/1.0"
     xmlns:ov="http://schemas.microsoft.com/office/taskpaneappversionoverrides"
     xsi:type="TaskPaneApp">

 <!-- Begin Basic Settings: Add-in metadata, used for all versions of Office unless override provided. -->

 <!-- IMPORTANT! Id must be unique for your add-in, if you reuse this manifest ensure that you change this id to a new GUID. -->
 <Id>0decaece-0d07-4d70-ba89-c8e4d742f7f2</Id>

 <!--Version. Updates from the store only get triggered if there is a version change. -->
 <Version>1.0.0.0</Version>
 <ProviderName>[Provider name]</ProviderName>
 <DefaultLocale>en-US</DefaultLocale>
 <!-- The display name of your add-in. Used on the store and various places of the Office UI such as the add-ins dialog. -->
 <DisplayName DefaultValue="angular-cf" />
 <Description DefaultValue="[Workbook Add-in description]"/>

 <!-- Icon for your add-in. Used on installation screens and the add-ins dialog. -->
 <IconUrl DefaultValue="https://localhost:3000/assets/icon-32.png" />
 <HighResolutionIconUrl DefaultValue="https://localhost:3000/assets/hi-res-icon.png"/>

 <!--If you plan to submit this add-in to the Office Store, uncomment the SupportUrl element below-->
 <!--<SupportUrl DefaultValue="[Insert the URL of a page that provides support information for the app]">-->

 <!-- Domains that will be allowed when navigating. For example, if you use ShowTaskpane and then have an href link, navigation will only be allowed if the domain is on this list. -->
 <AppDomains>
  <AppDomain>AppDomain1</AppDomain>
  <AppDomain>AppDomain2</AppDomain>
  <AppDomain>AppDomain3</AppDomain>
  <AppDomain>contoso.com</AppDomain>
 </AppDomains>
 <!--End Basic Settings. -->

 <!--Begin TaskPane Mode integration. This section is used if there are no VersionOverrides or if the Office client version does not support add-in commands. -->
 <Hosts>
  <Host Name="Workbook" />
 </Hosts>
 <DefaultSettings>
  <SourceLocation DefaultValue="https://localhost:3000/index.html" />
 </DefaultSettings>
 <!-- End TaskPane Mode integration. -->

 <Permissions>ReadWriteDocument</Permissions>

 <Requirements>
  <Sets DefaultMinVersion="1.1">
    <Set Name="CustomFunctionsRuntime" MinVersion="1.1"/>
  </Sets>
 </Requirements> 

 <!-- Begin Add-in Commands Mode integration. -->
 <VersionOverrides xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/taskpaneappversionoverrides" xsi:type="VersionOverridesV1_0">

  <!-- The Hosts node is required. -->
  <Hosts>
   <!-- Each host can have a different set of commands. -->
   <!-- Excel host is Workbook, Word host is Document, and PowerPoint host is Presentation. -->
   <!-- Make sure the hosts you override match the hosts declared in the top section of the manifest. -->
   <Host xsi:type="Workbook">
    <!-- Form factor. Currently only DesktopFormFactor is supported. -->
    <AllFormFactors>
     <ExtensionPoint xsi:type="CustomFunctions">
      <Script>
       <SourceLocation resid="Contoso.Functions.Script.Url" />
      </Script>
      <Page>
       <SourceLocation resid="Contoso.Functions.Page.Url"/>
      </Page>
      <Metadata>
       <SourceLocation resid="Contoso.Functions.Metadata.Url" />
      </Metadata>
      <Namespace resid="Contoso.Functions.Namespace" />
     </ExtensionPoint>
    </AllFormFactors>
    <DesktopFormFactor>
     <!--"This code enables a customizable message to be displayed when the add-in is loaded successfully upon individual install."-->
     <GetStarted>
      <!-- Title of the Getting Started callout. resid points to a ShortString resource -->
      <Title resid="Contoso.GetStarted.Title"/>

      <!-- Description of the Getting Started callout. resid points to a LongString resource -->
      <Description resid="Contoso.GetStarted.Description"/>

      <!-- Point to a url resource which details how the add-in should be used. -->
      <LearnMoreUrl resid="Contoso.GetStarted.LearnMoreUrl"/>
     </GetStarted>
     <!-- Function file is a HTML page that includes the JavaScript where functions for ExecuteAction will be called.
      Think of the FunctionFile as the code behind ExecuteFunction. -->
     <FunctionFile resid="Contoso.Ribbon.Url" />

     <!-- PrimaryCommandSurface is the main Office Ribbon. -->
     <ExtensionPoint xsi:type="PrimaryCommandSurface">
      <!-- Use OfficeTab to extend an existing Tab. Use CustomTab to create a new tab. -->
      <OfficeTab id="TabHome">
       <!-- Ensure you provide a unique id for the group. Recommendation for any IDs is to namespace using your company name. -->
       <Group id="Contoso.Group1">
        <!-- Label for your group. resid must point to a ShortString resource. -->
        <Label resid="Contoso.Group1Label" />
        <!-- Icons. Required sizes 16,32,80, optional 20, 24, 40, 48, 64. Strongly recommended to provide all sizes for great UX. -->
        <!-- Use PNG icons. All URLs on the resources section must use HTTPS. -->
        <Icon>
         <bt:Image size="16" resid="Contoso.tpicon_16x16" />
         <bt:Image size="32" resid="Contoso.tpicon_32x32" />
         <bt:Image size="80" resid="Contoso.tpicon_80x80" />
        </Icon>

        <!-- Control. It can be of type "Button" or "Menu". -->
        <Control xsi:type="Button" id="Contoso.TaskpaneButton">
         <Label resid="Contoso.TaskpaneButton.Label" />
         <Supertip>
          <!-- ToolTip title. resid must point to a ShortString resource. -->
          <Title resid="Contoso.TaskpaneButton.Label" />
          <!-- ToolTip description. resid must point to a LongString resource. -->
          <Description resid="Contoso.TaskpaneButton.Tooltip" />
         </Supertip>
         <Icon>
          <bt:Image size="16" resid="Contoso.tpicon_16x16" />
          <bt:Image size="32" resid="Contoso.tpicon_32x32" />
          <bt:Image size="80" resid="Contoso.tpicon_80x80" />
         </Icon>

         <!-- This is what happens when the command is triggered (E.g. click on the Ribbon). Supported actions are ExecuteFunction or ShowTaskpane. -->
         <Action xsi:type="ShowTaskpane">
          <TaskpaneId>ButtonId1</TaskpaneId>
          <!-- Provide a url resource id for the location that will be displayed on the task pane. -->
          <SourceLocation resid="Contoso.Taskpane.Url" />
         </Action>
        </Control>
       </Group>
      </OfficeTab>
     </ExtensionPoint>
    </DesktopFormFactor>
   </Host>
  </Hosts>

  <!-- You can use resources across hosts and form factors. -->
  <Resources>
   <bt:Images>
    <bt:Image id="Contoso.tpicon_16x16" DefaultValue="https://localhost:3000/assets/icon-16.png" />
    <bt:Image id="Contoso.tpicon_32x32" DefaultValue="https://localhost:3000/assets/icon-32.png" />
    <bt:Image id="Contoso.tpicon_80x80" DefaultValue="https://localhost:3000/assets/icon-80.png" />
   </bt:Images>
   <bt:Urls>
    <bt:Url id="Contoso.Taskpane.Url" DefaultValue="https://localhost:3000/index.html" />
    <bt:Url id="Contoso.GetStarted.LearnMoreUrl" DefaultValue="https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=276812" />
    <bt:Url id="Contoso.DesktopFunctionFile.Url" DefaultValue="https://localhost:3000/function-file/function-file.html" />

    <bt:Url id="Contoso.Functions.Script.Url" DefaultValue="https://localhost:3000/dist/functions.js" />
    <bt:Url id="Contoso.Functions.Metadata.Url" DefaultValue="https://localhost:3000/dist/functions.json" />
    <bt:Url id="Contoso.Functions.Page.Url" DefaultValue="https://localhost:3000/dist/functions.html" />
    <bt:Url id="Contoso.GetStarted.LearnMoreUrl" DefaultValue="https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=276812" />
    <bt:Url id="Contoso.Ribbon.Url" DefaultValue="https://localhost:3000/ribbon.html" />
    <bt:Url id="Contoso.Taskpane.Url" DefaultValue="https://localhost:3000/index.html" />
   </bt:Urls>
   <!-- ShortStrings max characters==125. -->
   <bt:ShortStrings>
    <bt:String id="Contoso.TaskpaneButton.Label" DefaultValue="Show Taskpane" />
    <bt:String id="Contoso.Group1Label" DefaultValue="Commands Group" />
    <bt:String id="Contoso.GetStarted.Title" DefaultValue="Get started with your sample add-in!" />

    <bt:String id="Contoso.Functions.Namespace" DefaultValue="CONTOSO" />
   </bt:ShortStrings>
   <!-- LongStrings max characters==250. -->
   <bt:LongStrings>
    <bt:String id="Contoso.TaskpaneButton.Tooltip" DefaultValue="Click to Show a Taskpane" />
    <bt:String id="Contoso.GetStarted.Description" DefaultValue="Your sample add-in loaded succesfully. Go to the HOME tab and click the 'Show Taskpane' button to get started." />
   </bt:LongStrings>
  </Resources>
 </VersionOverrides>
 <!-- End Add-in Commands Mode integration. -->

</OfficeApp>
0
Jim B 28 luty 2019, 13:50

Po uruchomieniu "NPM Start", folder korzeniowy Twojej usługi Web jest na "HTTPS: // LocalHost: 3000" I nie wie o folderze "SRC". Musisz wymienić wszystkie odniesienia, które mają "/ SRC /" na ścieżce z lokalizacją w folderze wyjściowym w stosunku do korzenia serwisu internetowego.

Usuń część "SRC" ze ścieżki "sourceglation", a następnie, jeśli mogę zasugerować coś do rozpoczęcia "JSON-URL", "JS-URL", "HTML-URL":

Uruchom "NPM Run Build" na oddzielnych funkcjach niestandardowych Projekt i po prostu skopiuj pliki "index.win32.bundle" (w folderze "Dist / Ship / Win32", to jest Customfunctions JavaScript) i "Customfunkcje .Json" prosto z Twojego Oddziel projektu CustomsFunctions w folderze "aktywów" połączonych rozwiązań. Zmień nazwę "index.html" do "Customfunkcjach.html", aby uniknąć zamieszania i skopiowania, że jeden do folderu aktywów również, a następnie odnieść się do tych plików w manifestuj jak więc:

<bt:Url id="JSON-URL" DefaultValue="https://localhost:3000/assets/customfunctions.json"/>
<bt:Url id="JS-URL" DefaultValue="https://localhost:3000/assets/index.win32.bundle"/>
<bt:Url id="HTML-URL" DefaultValue="https://localhost:3000/assets/customfunctions.html"/>  

To nie ma sugerowanego ostatecznego rozwiązania, ale powinienem zacząć.

0
J.R. 28 luty 2019, 02:38