Jak mogę napisać program Visual Basic Application (Excel), który pisze tekst z dwóch komórek do nowego pliku tekstowego po kliknięciu przycisku? W ogóle znam bardzo, jeśli w ogóle, o wizualnym podstawowym, znacznie mniej o Visual Basic Application. Wszystkie zasoby internetowe nie powiodły mnie jako albo nie działają sposobu, w jaki zamierzam w ogóle, dając mi błędy Nie mam pojęcia, jak rozwiązać.

0
Alex J. 27 luty 2019, 12:14

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
Sub Makro1()
'
' Makro1 Makro
'

'
  Dim myFile As String, rng As Range, cellValue As Variant, i As Integer, j As Integer
  myFile = Application.DefaultFilePath & "\text_file.txt"
  Set rng = Selection
  Open myFile For Output As #1
  cellValue = Range("A1").Value
  Write #1, cellValue
  cellValue = Range("B1").Value
  Write #1, cellValue
  Close #1
End Sub
0
M. Cahyna 27 luty 2019, 09:40

To makro to robi. Wystarczy wybrać, które komórki chcesz pisać w pliku i uruchomić go.

Sub Makro1()
'
' Makro1 Makro
'

'
  Dim myFile As String, rng As Range, cellValue As Variant, i As Integer, j As Integer
  myFile = Application.DefaultFilePath & "\text_file.txt"
  Set rng = Selection
  Open myFile For Output As #1
  For i = 1 To rng.Rows.Count
    For j = 1 To rng.Columns.Count
      cellValue = rng.Cells(i, j).Value
      If j = rng.Columns.Count Then
        Write #1, cellValue
      Else
        Write #1, cellValue,
      End If
    Next j
  Next i
  Close #1
End Sub

Plik text_file.txt jest zapisywany na miejscu, gdzie jest zapisany plik Excel.

0
M. Cahyna 27 luty 2019, 09:27