Chcę skrócić mój tekst, jeśli nie pasuje do obszaru.

Na przykład: Wpisz opis obrazu tutaj

Oryginalny tekst jest Downtown Manhattan Tour

Skróć tekst powinien być: Downtown ...

A gdy użytkownik kliknie tekst,

Chcę pokazać pełny tekst w małym wyskakującym wyskakującym, który zniknie po 1 sekundzie lub kliknij gdzieś indziej.

To jest mój powiązany kod:

Container(
   decoration: BoxDecoration(border: Border.all(color: Colors.black26)),
   height: MediaQuery.of(context).size.height / 12,
   width: MediaQuery.of(context).size.width,
   child: Row(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
    children: <Widget>[
     Padding(
      // we can show related user profile picture in this area, whe we click it we go to the related user page.
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 5.0, vertical: 3.0),
      child: Row(
       children: <Widget>[
        CircleAvatar(
         backgroundImage: NetworkImage(userAction.owner.picture),
        ),
        SizedBox(
         width: 5,
        ),
        Text(userAction.owner.firstName +
          ' ' +
          userAction.owner.lastName)
       ],
      ),
     ),
     Text(userAction.actionExplanation),
     Padding(
      // we can show tour photo here when user clicks this area user will go to the related tour page.
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 5.0, vertical: 3.0),
      child: Row(
       children: <Widget>[
        Expanded(
         child: Text(
          userAction.route.name + 'Text Longg',
          overflow: TextOverflow.ellipsis,
          style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
         ),
        ),
        SizedBox(
         width: 5,
        ),
        CircleAvatar(
         backgroundColor: Colors.black26,
        ),
       ],
      ),
     ),
    ],
   ),
  );

Uważam tę odpowiedź na skrócony tekst, ale daje błąd w moim przypadku: Włóż przepełnienie elipsis w tekście

Dziennik błędów:

I/flutter (10591): ══╡ EXCEPTION CAUGHT BY RENDERING LIBRARY ╞═════════════════════════════════════════════════════════
I/flutter (10591): The following message was thrown during layout:
I/flutter (10591): A RenderFlex overflowed by 73 pixels on the right.
I/flutter (10591): 
I/flutter (10591): The overflowing RenderFlex has an orientation of Axis.horizontal.
I/flutter (10591): The edge of the RenderFlex that is overflowing has been marked in the rendering with a yellow and
I/flutter (10591): black striped pattern. This is usually caused by the contents being too big for the RenderFlex.
I/flutter (10591): Consider applying a flex factor (e.g. using an Expanded widget) to force the children of the
I/flutter (10591): RenderFlex to fit within the available space instead of being sized to their natural size.
I/flutter (10591): This is considered an error condition because it indicates that there is content that cannot be
I/flutter (10591): seen. If the content is legitimately bigger than the available space, consider clipping it with a
I/flutter (10591): ClipRect widget before putting it in the flex, or using a scrollable container rather than a Flex,
I/flutter (10591): like a ListView.
I/flutter (10591): The specific RenderFlex in question is:
I/flutter (10591):  RenderFlex#f2700 OVERFLOWING
I/flutter (10591):  creator: Row ← Padding ← DecoratedBox ← ConstrainedBox ← Container ← Column ← _SingleChildViewport
I/flutter (10591):  ← _ScrollableScope ← IgnorePointer-[GlobalKey#4a6a1] ← Semantics ← Listener ← _GestureSemantics ←
I/flutter (10591):  ⋯
I/flutter (10591):  parentData: offset=Offset(1.0, 1.0) (can use size)
I/flutter (10591):  constraints: BoxConstraints(w=409.4, h=55.0)
I/flutter (10591):  size: Size(409.4, 55.0)
I/flutter (10591):  direction: horizontal
I/flutter (10591):  mainAxisAlignment: spaceBetween
I/flutter (10591):  mainAxisSize: max
I/flutter (10591):  crossAxisAlignment: center
I/flutter (10591):  textDirection: ltr
I/flutter (10591):  verticalDirection: down
I/flutter (10591): ◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤
I/flutter (10591): ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0
cipli onat 24 luty 2019, 11:55

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Nie mogłem znaleźć, dlaczego tekst przelewem.ellipsis daje błąd, ale radzę sobie z moim problemem:

Znalazłem widżet, który może zrobić to, co chciałem zrobić, nazwa widgetu to Tooltip

Obsługuję problem skrócić problem z tym kodem:

        Tooltip(
         message: userAction.route.name,
         child: Text(
          userAction.route.name.length < 10
            ? userAction.route.name
            : userAction.route.name.substring(0, 10) + '...',
          style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
         ),
        )

enter image description here

0
cipli onat 24 luty 2019, 09:18

To jest rozwiązanie robocze. Zmodyfikowałem to trochę, aby to pracować. Spróbuj tego.

Container(
 decoration: BoxDecoration(border: Border.all(color: Colors.black26)),
 height: MediaQuery.of(context).size.height / 12,
 width: MediaQuery.of(context).size.width,
 child: Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
  children: <Widget>[
   Padding(
    padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 5.0, vertical: 3.0),
    child: Row(
     children: <Widget>[SizedBox(width: 5), Text("Text 1 ")],
    ),
   ),
   Text("Text 2 "),
   Expanded(
    child: Text(
     'Text which is very long and very very long indeed and getting things ready',
     overflow: TextOverflow.ellipsis,
     style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
    ),
   ),
   SizedBox(width: 5),
   CircleAvatar(backgroundColor: Colors.black26),
  ],
 ),
);
1
CopsOnRoad 24 luty 2019, 09:37