Jestem nowicjuszem, mam następujący problem. Jest taki ekran jak na tym obrazku. Używam UICollectionViewCell jako nagłówka i nie mogę addTarget dla niebieskiego przycisku w tym.

enter image description here

Nie dam rady. Czy mógłbyś mi pomóc?

class UserProfileVC: UICollectionViewController, UICollectionViewDelegateFlowLayout,UserProfileHeaderDelegate{


  var currentUser: User?
  var userToLoadFromSearchVC: User?

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()


    // Register cell classes
    self.collectionView!.register(UICollectionViewCell.self, forCellWithReuseIdentifier: reuseIdentifier)
    // resgiter header class before use
    self.collectionView!.register(UserProfileHeader.self, forSupplementaryViewOfKind: UICollectionView.elementKindSectionHeader , withReuseIdentifier: headerIdentifier)
    // back ground color
    self.collectionView?.backgroundColor = .white

    //fetch user data
    if userToLoadFromSearchVC == nil{
      fetchCurrentUserData()
    }


  }  override func numberOfSections(in collectionView: UICollectionView) -> Int {
    // #warning Incomplete implementation, return the number of sections
    return 1
  }


  override func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, numberOfItemsInSection section: Int) -> Int {
    // #warning Incomplete implementation, return the number of items

    return 0
  }  // config size for header
  func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, layout collectionViewLayout: UICollectionViewLayout, referenceSizeForHeaderInSection section: Int) -> CGSize {

    return CGSize(width: view.frame.width, height: 200)
  }

  override func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, viewForSupplementaryElementOfKind kind: String, at indexPath: IndexPath) -> UICollectionReusableView {

      // Declare header
    let header = collectionView.dequeueReusableSupplementaryView(ofKind: kind, withReuseIdentifier: headerIdentifier, for: indexPath) as! UserProfileHeader

    // set delegate
    header.delegate = self

    if let user = self.currentUser {
      header.user = user
    } else if let userToLoadFromSearchVC = self.userToLoadFromSearchVC {
      header.user = userToLoadFromSearchVC
      self.navigationItem.title = userToLoadFromSearchVC.username

    }
    // Return header

      return header
    }
  override func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, didSelectItemAt indexPath: IndexPath) {

  }

To jest mój kod w pliku nagłówkowym.

class UserProfileHeader: UICollectionViewCell {

  var delegate: UserProfileHeaderDelegate?
  var user: User? {
    didSet {
      configuredEditProfileFollowButton()

      setUserStats(for: user)


      let fullName = user?.name
      nameLabel.text = fullName

      guard let profileImageUrl = user?.profileImage else {return}
      profileImageView.loadImage(with:profileImageUrl)
    }
  }

  let profileImageView : UIImageView = {
    let iv = UIImageView()
    iv.contentMode = .scaleAspectFill
    iv.clipsToBounds = true
    iv.backgroundColor = .lightGray
    return iv

  }()

  let nameLabel: UILabel = {
    let label = UILabel()
    label.font = UIFont.boldSystemFont(ofSize: 12)
    return label
  }()

  let postLabel: UILabel = {
    let label = UILabel()
    label.numberOfLines = 0
    label.textAlignment = .center

    let attributedText = NSMutableAttributedString(string:"5\n",attributes:[NSAttributedString.Key.font:UIFont.boldSystemFont(ofSize: 14)])

    attributedText.append(NSAttributedString(string:"posts",attributes: [NSAttributedString.Key.font:UIFont.boldSystemFont(ofSize: 14), NSAttributedString.Key.foregroundColor:UIColor.lightGray]))
    label.attributedText = attributedText
    return label
  }()

  let followersLabel: UILabel = {
     let label = UILabel()
     label.numberOfLines = 0
     label.textAlignment = .center     return label
   }()
  let followingLabel: UILabel = {
      let label = UILabel()
      label.numberOfLines = 0
      label.textAlignment = .center
    let attributedText = NSMutableAttributedString(string:"5\n",attributes:[NSAttributedString.Key.font:UIFont.boldSystemFont(ofSize: 14)])
    attributedText.append(NSAttributedString(string:"following",attributes:[NSAttributedString.Key.font:UIFont.boldSystemFont(ofSize: 14), NSAttributedString.Key.foregroundColor:UIColor.lightGray]))
          label.attributedText = attributedText

      return label
    }()

  let editProfileFollowButton : UIButton = {
    let button = UIButton(type: .system)
    button.setTitle("Loading", for: .normal)
    button.layer.cornerRadius = 5
    button.layer.borderColor = UIColor.lightGray.cgColor
    button.layer.borderWidth = 0.5
    button.titleLabel?.font = UIFont.boldSystemFont(ofSize: 14)
    button.setTitleColor(.black, for: .normal)
    button.addTarget(self, action: #selector(handleEditProfileFollow), for: .touchUpOutside)


    return button
  }()

  let gridButton : UIButton = {
    let button = UIButton(type: .system)
    button.setImage(UIImage(named: "grid"), for: .normal)
    return button
  }()

  let listButton : UIButton = {

    let button = UIButton(type: .system)
    button.setImage(UIImage(named:"list"), for: .normal)
    button.tintColor = UIColor(white: 0, alpha: 0.2)
    return button
  }()
  let bookmarkButton : UIButton = {

     let button = UIButton(type: .system)
     button.setImage(UIImage(named:"ribbon"), for: .normal)
     button.tintColor = UIColor(white: 0, alpha: 0.2)
    button.addTarget(self, action: #selector(testFunc(_:)), for: UIControl.Event.touchUpInside)
     return button
   }()  @objc func testFunc(_ sender : UIButton){
    print("Pressed ")
  }

  @objc func handleFollowersTapped() {
    delegate?.handleFollowersTapped(for: self)
  }

  @objc func handleFollowingTapped() {
    delegate?.handleFollowingTapped(for: self)
  }

  @objc func handleEditProfileFollow() {

    guard let user = self.user else {return}

    if editProfileFollowButton.titleLabel?.text == "Edit Profile"{
      print("Handler edit profile ")
    }
    else{
      if editProfileFollowButton.titleLabel?.text == "Follow"{
        editProfileFollowButton.setTitle("Following", for: .normal)
        user.follow()
      }else{
        editProfileFollowButton.setTitle("Follow", for: .normal)
        user.unfollow()


      }
    }

  }
1
Phạm Hùng 2 kwiecień 2020, 15:02

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Dzieje się tak, ponieważ tworzysz cel przycisku przed zainicjalizowaniem UserProfileHeader. Musisz więc utworzyć przycisk za pomocą lazy var (leniwie).

private lazy var button: UIButton = {
  let button = UIButton()
  button.setTitle("Button", for: .normal)
  button.addTarget(self, action: #selector(handleButtonTapped), for: .touchUpInside)
  return button
}()

@objc private func handleButtonTapped() {
  print("Button tapped")
}
0
Frankenstein 2 kwiecień 2020, 14:36

Spróbuj tego, myślę, że to ci pomoże.

 class customCell: UICollectionViewCell {
  @IBOutlet weak var btn: UIButton!

  override func awakeFromNib() {
    super.awakeFromNib()
  }
 }

  func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, cellForItemAt indexPath: IndexPath) -> UICollectionViewCell {

      let cell: customCell = collectionView.dequeueReusableCell(withReuseIdentifier: "customCell", for: indexPath) as! customCell

      cell.btn.tag = indexPath.row
      cell.btn.addTarget(self, action: #selector(self.btnpressed(sender:)), for: .touchUpInside)
       return cell
   }
   @objc func btnpressed(sender: UIButton!) {
      print(sender.tag)

   }

override func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, viewForSupplementaryElementOfKind kind: String, at indexPath: IndexPath) -> UICollectionReusableView {

  let view = collectionView.dequeueReusableSupplementaryView(ofKind: kind, withReuseIdentifier: customCell, for: indexPath) as! customCell

  view.pagePluginButtonAction = {
    self.TapedBtn()
  }

  return view
}
func TapedBtn(){

  print("click")
}
0
Vandana pansuria 2 kwiecień 2020, 12:49

Musisz dodać cel w „viewForSupplementaryElementOfKind”, gdzie konfigurujesz swój nagłówek. Zobacz przykład poniżej, zaraz po ustawieniu delegata nagłówka.

  override func collectionView(_ collectionView: UICollectionView, viewForSupplementaryElementOfKind kind: String, at indexPath: IndexPath) -> UICollectionReusableView {

        // Declare header
      let header = collectionView.dequeueReusableSupplementaryView(ofKind: kind, withReuseIdentifier: headerIdentifier, for: indexPath) as! UserProfileHeader

      // set delegate
      header.delegate = self

// Add the target here 
header.yourButton.addTarget(self, action: #selector(handleYourButton), for: .touchUpInside)


if let user = self.currentUser {
        header.user = user
      } else if let userToLoadFromSearchVC = self.userToLoadFromSearchVC {
        header.user = userToLoadFromSearchVC
        self.navigationItem.title = userToLoadFromSearchVC.username

      }
      // Return header

        return header
      }
0
James.dev 2 kwiecień 2020, 14:36