UINavigationBar.appearance().titleTextAttributes = [NSAttributedString.Key.foregroundColor : UIColor.white]

Powyższy kod umieściłem w pliku AppDelegate, tytuł nadal ma kolor czarny.

0
Priyanka Kadam 2 kwiecień 2020, 14:59

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz spróbować z tym:

if #available(iOS 13.0, *) {
  let appearance           = UINavigationBarAppearance()
  appearance.backgroundColor     = .purple
  appearance.titleTextAttributes   = [.foregroundColor: UIColor.white]
  appearance.largeTitleTextAttributes = [.foregroundColor: UIColor.white]

  UINavigationBar.appearance().tintColor      = .white
  UINavigationBar.appearance().standardAppearance  = appearance
  UINavigationBar.appearance().compactAppearance  = appearance
  UINavigationBar.appearance().scrollEdgeAppearance = appearance
} else {
  UINavigationBar.appearance().tintColor   = .white
  UINavigationBar.appearance().barTintColor = .purple
  UINavigationBar.appearance().isTranslucent = false
}
1
Frankenstein 2 kwiecień 2020, 12:15

Spróbuj tego,

let textAttributes = [NSAttributedString.Key.foregroundColor:UIColor.red]
    UINavigationBar.appearance().titleTextAttributes = textAttributes
0
Vandana pansuria 2 kwiecień 2020, 13:02

Powyższy problem wystąpił, gdy zaktualizowałem Xcode do 11.4, nagle kolor tytułu zmienił się na czarny, wcześniej był biały

if #available(iOS 13.0, *) {
    let appearance = UINavigationBarAppearance()
    appearance.configureWithOpaqueBackground()
    appearance.backgroundColor = hexStringToUIColor(hex: "#7DB52F")
    appearance.titleTextAttributes = [
      NSAttributedString.Key.foregroundColor: UIColor.white
    ]

    let buttonAppearance = UIBarButtonItemAppearance()
    buttonAppearance.normal.titleTextAttributes = [.foregroundColor: UIColor.white]
    appearance.buttonAppearance = buttonAppearance

    UINavigationBar.appearance().standardAppearance = appearance
    UINavigationBar.appearance().scrollEdgeAppearance = appearance
    UINavigationBar.appearance().compactAppearance = appearance

    UIBarButtonItem.appearance().tintColor = UIColor.white
  } else {
    UINavigationBar.appearance().barTintColor = hexStringToUIColor(hex: "#7DB52F")
    UINavigationBar.appearance().titleTextAttributes = [
      NSAttributedString.Key.foregroundColor: UIColor.white
    ]
    UINavigationBar.appearance().tintColor = UIColor.white

    UIBarButtonItem.appearance().tintColor = UIColor.white
  }
0
Priyanka Kadam 2 kwiecień 2020, 13:49