Jestem nowy do JSON DataType. Jak go pobrać .. Spójrz na poniższy kod.

To jest mój kod JavaScript:

function fnDeleteSelected() {
      var count_checked = $("[name = 'myChkBox[]']:checked").length;      
      var arrayOfID = [];

      $(':[name = "myChkBox[]"]:checked').each(function () {
        arrayOfID.push($(this).val());
      });      
      var test = JSON.stringify(arrayOfID);
      alert(test);
      if (count_checked == 0) {
        alert("Please Select a Student to delete");
        return false;
      }
      else {
        var confirmDel = confirm("Are you sure you want to delete this?");        
        if (confirmDel == true) {
          jQuery.ajax({
            url: baseUrl + "DeleteSelected/",
            type: 'Post',
            dataType: 'Json',
            data: { Parameters: test },
            success: function (msg) {
              jQuery("input:checkbox:checked").parents("tr").remove();
            }
          });enter code here
        }
      }
    }

Tutaj wysyłanie danych do kontrolera to parametry, w których parametry = ["143", "144", "145"]

A mój kontroler jest: gdzie parametry są przekazywane jako "[" 143 "," 144 ",

public JsonResult DeleteSelected(string [] Parameters)
    {string strConn = "Data Source=localhost;Initial Catalog=Information;Integrated Security=SSPI;";
    SqlConnection conn = new SqlConnection(strConn);

    string strSql = "DELETE FROM dbStudent where ID in";

    SqlCommand myCommand = new SqlCommand(strSql, conn);
    try
    {
      conn.Open();
      myCommand.ExecuteNonQuery();
      conn.Close();        
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    return Json(Parameters, JsonRequestBehavior.AllowGet);
  }

Co powinno być w Strsql .. ??

0
user3064407 6 grudzień 2013, 10:52

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz zmienić swój post AJAX, aby był taki: (ContentTittype jest ważny)

 jQuery.ajax({
        url: baseUrl + "DeleteSelected/",
        type: 'Post',
        dataType: 'json',
        data: JSON.stringify(arrayOfID),
        contentType: 'application/json; charset=utf-8',
        success: function (msg) {
          jQuery("input:checkbox:checked").parents("tr").remove();
        }
      });

I twoja metoda działania

 public JsonResult DeleteSelected(int[] Parameters)
  {
    string strConn = "Data Source=localhost;Initial Catalog=Information;Integrated Security=SSPI;";
    SqlConnection conn = new SqlConnection(strConn);

    var strSql = "DELETE FROM dbStudent where ID IN (" + String.Join(",", Parameters) + ")";

    SqlCommand myCommand = new SqlCommand(strSql, conn);
    try
    {
      conn.Open();
      myCommand.ExecuteNonQuery();
      conn.Close();
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    return Json(Parameters, JsonRequestBehavior.AllowGet);
  }
0
Ahmad Ibrahim 6 grudzień 2013, 13:06

Możesz konwertować tablicę do tablicy int

int[] myInts = Parameters.Select(int.Parse).ToArray();

Następnie

var query = "DELETE FROM dbStudent where ID IN (" +
  String.Join(",", myInts ) + ")";
0
Nitin Varpe 6 grudzień 2013, 07:02