Oto mój kod:

var scrollOnLoad = function scrollOnLoad(selector, offset) {
  window.onload = function() {
    if ($(window).height() <= 800) {
      var attempts = 100;
      var interval = setInterval(function() {
        var h = $(selector).height();
        console.log("attempt #" + attempts + ", h=" + h);
        if (h > 0 || !attempts--) {
          $("body,html").animate({scrollTop : h + offset}, '1000');
          clearInterval(interval);
        }
      }, 50)
    }
  }
}

I oto jak dzwoni:

scrollOnLoad(".content-wrapper", 50);

Zauważyłem, że wydarzenie w oknie Z góry dziękuję!

1
Vytalyi 28 listopad 2013, 11:06

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć document.readyState Nieruchomość:

function scrollOnLoad(selector, offset) {
  if(document.readyState === 'complete')
    x();
  else
    document.addEventListener('readystatechange', function(){
      if(document.readyState === 'complete')
        x();
    });

  function x(){
    if ($(window).height() <= 800) {
      var attempts = 100;
      var interval = setInterval(function() {
        var h = $(selector).height();
        console.log("attempt #" + attempts + ", h=" + h);
        if (h > 0 || !attempts--) {
          $("body,html").animate({scrollTop : h + offset}, '1000');
          clearInterval(interval);
        }
      }, 50)
    }
  }
}
2
karaxuna 28 listopad 2013, 07:39

Jak wspomniano w komentarzach ScrollonLoad jest wykonywany po załadowaniu okna.

Teraz w lepszych scenariuszach wydarzenia należy dodać w zakresie globalnego.

Tak powinno być

 window.onload = function() {
 if(someConditionIsSatisfied){

  if ($(window).height() <= 800) {
      var attempts = 100;
      var interval = setInterval(function() {
        var h = $(selector).height();
        console.log("attempt #" + attempts + ", h=" + h);
        if (h > 0 || !attempts--) {
          $("body,html").animate({scrollTop : h + offset}, '1000');
          clearInterval(interval);
        }
      }, 50)
    }
  }
}
0
Ghost 28 listopad 2013, 08:04