Potrzebuję strumienia użytkowników, aby zaktualizować co 10 sekund, aby zaktualizować takie rzeczy, jak nowo wstawiony status od innych użytkowników, znacznika czasu i najnowszej ilości dodatkowych komentarzy.

Teraz mogę użyć poniższego, ale Problem, przed którym stoję, jest wtedy, gdy publikuję do Textlai, zajmuje 10 sekund, dla statusu posty, które mają być włożone, a następnie ten sam status jest dodawany co dziesięć sekund po tym .. inny identyfikator.

Wszystko, czego potrzebuję odpytywania, to wybrać dane echo na stronie w insert.php i nie dodaj nowego komentarza co 10 sekund. Czy można przejść na ten inny sposób, aby wybrać dane odpowiedzi?

<script>
$(document).ready(function(){
  $("form#myform").submit(function(event) {
    event.preventDefault();
    var content = $("#toid").val();
    var newmsg = $("#newmsg").val();

  setInterval(function(){
    $.ajax({
      type: "POST",
      url: "insert.php",
      cache: false,
      dataType: "json",
      data: { toid: content, newmsg: newmsg },
      success: function(response){
        $("#homestatusid").prepend("<div id='divider-"+response['streamitem_id']+"'><div class='userinfo'><a href='/profile.php?username="+response['username']+"'><img class='stream_profileimage' style='border:none;padding:0px;display:inline;' border=\"0\" src=\"imgs/cropped"+response['id']+".jpg\" onerror='this.src=\"img/no_profile_img.jpeg\"' width=\"40\" height=\"40\" ></a><div style='cursor:pointer;position:relative;top:0px;float:right;padding-right:5px;' onclick=\"delete_('"+response['streamitem_id']+"');\">X</div><a href='/profile.php?username="+response['username']+"'>"+response['first']+" "+ response['middle']+" "+response['last']+"</a><span class='subtleLink'> said</span><br/><a class='subtleLink' style='font-weight:normal;'>"+response['streamitem_timestamp']+"</a><hr>"+newmsg+"<div style='height:20px;' class='post_contextoptions'><div id='streamcomment'><a style='cursor:pointer;' id='commenttoggle_"+response['streamitem_id']+"' onclick=\"toggle_comments('comment_holder_"+response['streamitem_id']+"');clearTimeout(streamloop);swapcommentlabel(this.id);\">Write a comment...</a></div><div id='streamlike'><a id='likecontext_"+response['streamitem_id']+"' style='cursor:pointer;' onClick=\"likestatus("+response['streamitem_id']+",this.id);\"><div style='width:50px;' id='likesprint"+response['streamitem_id']+"'>Like</div></a><div style='width:50px;' id='likesprint"+response['streamitem_id']+"'></div></div><div id='streamdislike'><a id='dislikecontext_"+response['streamitem_id']+"' style='cursor:pointer;' onClick=\"dislikestatus("+response['streamitem_id']+",this.id);\"><div style='width:70px;' id='dislikesprint"+response['streamitem_id']+"'>Dislike</div></a><div style='width:70px;' id='dislikesprint"+response['streamitem_id']+"'></div></div></div><div class='stream_comment_holder' style='display:none;' id='comment_holder_"+response['streamitem_id']+"'><div id='comment_list_"+response['streamitem_id']+"'><table width=100%><tr><td valign=top width=30px><img class='stream_profileimage' style='border:none;padding:0px;display:inline;' border=\"0\" src=\"imgs/cropped"+response['id']+".jpg\" onerror='this.src=\"img/no_profile_img.jpeg\"' width=\"40\" height=\"40\" ></a><td valign=top align=left><div class='stream_comment_inputarea'><input type='text' name='content' style='width:100%;' class='input_comment' placeholder='Write a comment...' onkeyup='growcommentinput(this);' autocomplete='off' onkeypress=\"if(event.keyCode==13){addcomment("+response['streamitem_id']+",this.value,'comment_list_"+response['streamitem_id']+"',"+response['id']+",'"+response['first']+" "+ response['middle']+" "+response['last']+"');this.value='';}\"><br/></div></div>");
      }
    });
  }, 10000);
  return false
  });
});
</script>
<?php
session_start();
require"include/rawfeeds_load.php";

$user1_id=$_SESSION['id'];
if(isset($_POST['toid'])){

if($_POST['toid']==""){$_POST['toid']=$_SESSION['id'];}

if(isset($_POST['newmsg'])&isset($_POST['toid'])){
if($_POST['toid']==$_SESSION['id']){
rawfeeds_user_core::create_streamitem("1",$_SESSION['id'],$_POST['newmsg'],"1",$_POST['toid']);
}else{
rawfeeds_user_core::create_streamitem("3",$_SESSION['id'],$_POST['newmsg'],"1",$_POST['toid']);
}
}
}
$json = array();
$check = "SELECT streamitem_id FROM streamdata WHERE streamitem_creator='$user1_id' ORDER BY streamitem_id DESC";
$check1 = mysql_query($check);
$resultArr = mysql_fetch_array($check1);
$json['streamitem_id'] = $resultArr['streamitem_id'];


mysql_free_result($check1);

$check = "SELECT streamitem_timestamp FROM streamdata WHERE streamitem_creator='$user1_id' ORDER BY streamitem_timestamp DESC";
$check1 = mysql_query($check);
$resultArr = mysql_fetch_array($check1);
$json['streamitem_timestamp'] = Agotime($resultArr['streamitem_timestamp']);
mysql_free_result($check1);$check = "SELECT username, id, first, middle, last FROM users";
$check1 = mysql_query($check);
$resultArr = mysql_fetch_array($check1);
$json['username'] = $resultArr['username'];
$json['id'] = $resultArr['id'];
$json['first'] = $resultArr['first'];
$json['middle'] = $resultArr['middle'];
$json['last'] = $resultArr['last'];

mysql_free_result($check1);

echo json_encode($json);

?>

Strona HTML / PHP

<?php
if(isset($_SESSION['id']))
{
echo "<strong>Welcome ".$data['fullusersname']." </strong>";
}
else
{
echo "You don't belong here Please log in to your account <br/><a href=\"index.php\">Log in</a>!";
}

?>
</div>
<body>
<div id="responsecontainer"></div>

<?php
if(!isset($_SESSION['id'])){

}else{
?>
<? $user1_id=$_SESSION['id']; ?>

<link href="js/dependencies/screen.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<div class="userinfo"><div id="divider">
<div class="form">
<form id="myform" method="POST" class="form_statusinput">
<input type="hidden" name="toid" id="toid" value="<?php echo $user1_id; ?>">
<input class="input" name="newmsg" id="newmsg" placeholder="Say something" autocomplete="off">
<div id="button_block">
<input type="submit" id="button" value="Feed">
</form>
</div></div></div></div></body>
<div id="homestatusid"></div>
<?php
//FRIENDSHIPS
$following_string=$_SESSION['id'];
$sql_follows="SELECT * FROM friends WHERE user1_id=".$_SESSION['id']." AND status=2 OR user2_id=".$_SESSION['id']." AND status=2";
$query_follows=mysql_query($sql_follows) or die("Error finding friendships");
if($query_follows>0){
$friendlist="(".$_SESSION['id'].",";
$t=0;
while($follow=mysql_fetch_array($query_follows))
{
if($follow['user1_id']==$_SESSION['id']){
if($t>0){
$friendlist=$friendlist.",";
}
$friendlist=$friendlist. $follow['user2_id'];
}else{
if($t>0){
$friendlist=$friendlist.",";
}
$friendlist=$friendlist. $follow['user1_id'];
}
$t=$t+1;
}
$friendlist=$friendlist.")";
}
//STREAMDATA
$badcall = "(".$_SESSION['id'].",)";
if($friendlist==$badcall){
$friendlist="(".$_SESSION['id'].")";
}
if(isset($_GET['limit'])){
$sqllimit = $_GET['limit'];
}else{
$sqllimit = 20;
}
$call="SELECT * FROM streamdata WHERE streamitem_target= $following_string OR streamitem_creator = $following_string OR streamitem_creator IN $friendlist AND streamitem_target IN $friendlist ORDER BY streamitem_timestamp DESC LIMIT 20";
$chant= mysql_query($call) or die(mysql_error());
$num = mysql_num_rows($chant);
if($num>0){
while($streamitem_data = mysql_fetch_array($chant)){
echo"<body><div id='divider-".$streamitem_data['streamitem_id']."'><div class='userinfo'>";
if($streamitem_data['streamitem_type_id'] == 1||$streamitem_data['streamitem_type_id'] == 3){
echo "";
}else{
echo "";
}
$poster_name = rawfeeds_user_core::getuser($streamitem_data['streamitem_creator']);
$target_name = rawfeeds_user_core::getuser($streamitem_data['streamitem_target']);
if($streamitem_data['streamitem_creator']==$_SESSION['id']){
echo "<div style='cursor:pointer;position:relative;top:0px;float:right;padding-right:5px;' onclick=\"delete_('".$streamitem_data['streamitem_id']."');\">X</div>";} 
if($streamitem_data['streamitem_type_id'] == 1||$streamitem_data['streamitem_type_id'] == 3){
if(!($streamitem_data['streamitem_type_id']==1)){
echo "<a href='/profile.php?username=".$poster_name['username']."'><img class='stream_profileimage' style='border:none;padding:0px;display:inline;' border=\"0\" src=\"imgs/cropped".$streamitem_data['streamitem_creator'].".jpg\" onerror='this.src=\"img/no_profile_img.jpeg\"' width=\"40\" height=\"40\" ></a>";

echo "<a href='/profile.php?username=".$target_name['username']."'><img class='stream_profileimage' style='border:none;padding:0px;display:inline;' border=\"0\" src=\"imgs/cropped".$streamitem_data['streamitem_target'].".jpg\" onerror='this.src=\"img/no_profile_img.jpeg\"' width=\"40\" height=\"40\" ></a>";}
if(!($streamitem_data['streamitem_type_id']==3)){
echo "<a href='/profile.php?username=".$poster_name['username']."'><img class='stream_profileimage' style='border:none;padding:0px;display:inline;' border=\"0\" src=\"imgs/cropped".$streamitem_data['streamitem_target'].".jpg\" onerror='this.src=\"img/no_profile_img.jpeg\"' width=\"40\" height=\"40\" ></a>";}
$cont = stripslashes($streamitem_data['streamitem_content']);

if(!($streamitem_data['streamitem_type_id']==1)){
//$cont = htmlentities($cont);
$cont = ereg_replace("[[:alpha:]]+://[^<>[:space:]]+[[:alnum:]/]","<a class='user_link' href=\"\\0\">\\0</a>", $cont);
 $cont = eregi_replace('(((f|ht){1}tp://)[-a-zA-Z0-9@:%_\+.~#?&//=]+)',
        '<a href="\\1">\\1</a>', $cont);
    $cont = eregi_replace('(((f|ht){1}tps://)[-a-zA-Z0-9@:%_\+.~#?&//=]+)',
        '<a href="\\1">\\1</a>', $cont);
    $cont = eregi_replace('([[:space:]()[{}])(www.[-a-zA-Z0-9@:%_\+.~#?&//=]+)',
    '\\1<a href="http://\\2">\\2</a>', $cont);
    $cont = eregi_replace('([_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,3})',
    '<a href="mailto:\\1">\\1</a>', $cont);}


if($streamitem_data['streamitem_creator']==$streamitem_data['streamitem_target']){
echo "<a href='/profile.php?username=".$poster_name['id']."'>" . $poster_name['fullusersname']."</a><span class='subtleLink'> said </span>";
}else{
echo "<a href='profile.php?username=".$poster_name['username']."'>" .$poster_name['fullusersname']."</a>
<span class='subtleLink'>wrote on</span>
<a href='profile.php?username=".$poster_name['username']."'>" .$target_name['fullusersname']." 's</a> stream";}
echo "<br/><a href='#' class='subtleLink' style='font-weight:normal;'>".Agotime($streamitem_data['streamitem_timestamp'])."</a><hr>
<div style='padding-left:10px;padding-right:10px;'>";

if($streamitem_data['streamitem_type_id']==1){
$cont = nl2br($cont);
echo "<span class='subtleLink'>".$cont."</span>";
}else{

if($streamitem_data['streamitem_creator']==$streamitem_data['streamitem_target']){
$cont = nl2br($cont);
echo "<div>".$cont."</div>";
}else{
$cont = nl2br($cont);
echo "<div>'".$cont."</div>";
}
}
echo "<div style='height:20px;' class='post_contextoptions'>"; ?>
<?       
//COMMENTS
$sql="SELECT * FROM streamdata_comments WHERE comment_streamitem = '".$streamitem_data['streamitem_id']."' ORDER BY comment_datetime ASC";
$query= mysql_query($sql) or die(mysql_error());
$num2= mysql_num_rows($query);

if($num2==0){
echo "<div id='streamcomment'><a style='cursor:pointer;' id='commenttoggle_".$streamitem_data['streamitem_id']."' onclick=\"toggle_comments('comment_holder_".$streamitem_data['streamitem_id']."');clearTimeout(streamloop);swapcommentlabel(this.id);\"> Write a comment...</a></div>";
}else{
echo "<div id='streamcomment'><a style='cursor:pointer;' id='commenttoggle_".$streamitem_data['streamitem_id']."' onclick=\"toggle_comments('comment_holder_".$streamitem_data['streamitem_id']."');clearTimeout(streamloop);swapcommentlabel(this.id);\"> Show Comments (".$num2.")</a></div>";
}
$streamid=$streamitem_data['streamitem_id'];

      $check   =  "SELECT feedback_id FROM streamdata_feedback WHERE feedback_streamid='$streamid' AND feedback_rating=1";
      $check1   =  mysql_query($check);
      $check2   =  mysql_num_rows($check1);

$check = rawfeeds_user_core::check_liked($_SESSION['id'],$streamitem_data['streamitem_id'],1);
echo "<div id='streamlike'><a id='likecontext_".$streamitem_data['streamitem_id']."' style='cursor:pointer;' onClick=\"likestatus(".$streamitem_data['streamitem_id'].",this.id);\">";
if($check==0){
echo "<div style='width:50px;' id='likesprint".$streamitem_data['streamitem_id']."'>Like</div></a>";
}else{
echo "<div style='width:50px;' id='likesprint".$streamitem_data['streamitem_id']."'>Liked (".$check2.")</div>";
}
echo"</div></form>";
$streamid=$streamitem_data['streamitem_id'];

      $check   =  "SELECT feedback_id FROM streamdata_feedback WHERE feedback_streamid='$streamid' AND feedback_rating=2";
      $check1   =  mysql_query($check);
      $check2   =  mysql_num_rows($check1);

$checkdislikes = rawfeeds_user_core::check_liked($_SESSION['id'],$streamitem_data['streamitem_id'],2);
echo "<div id='streamdislike'><a id='dislikecontext_".$streamitem_data['streamitem_id']."' style='cursor:pointer;' onClick=\"dislikestatus(".$streamitem_data['streamitem_id'].",this.id);\">";
if($checkdislikes==0){
echo "<div style='width:70px;' id='dislikesprint".$streamitem_data['streamitem_id']."'>Dislike</div></a>";
}else{
echo "<div style='width:70px;' id='dislikesprint".$streamitem_data['streamitem_id']."'>Disiked (".$check2.")</div>";
}
echo"</div></form>";
echo"</div></div></body>";
echo "<div class='stream_comment_holder' style='display:none;' id='comment_holder_".$streamitem_data['streamitem_id']."'><div id='comment_list_".$streamitem_data['streamitem_id']."'>";
$isfirst = 1;
if($num2>0){
while($comment = mysql_fetch_array($query)){
$poster = rawfeeds_user_core::getuser($comment['comment_poster']);
$post = stripslashes($comment['comment_content']);
echo "<div class='stream_comment' id='comment_".$comment['comment_id']."' ";
if($isfirst==1){
echo "style='margin-top:0px;' ";}
echo "><table width=100%><tr>";
echo "<td valign=top width=30px>
<img class='stream_profileimage' style='border:none;padding:0px;display:inline;' border=\"0\" src=\"imgs/cropped".$comment['comment_poster'].".jpg\" onerror='this.src=\"img/no_profile_img.jpeg\"' width=\"40\" height=\"40\" ></a>";           
echo "<td valign=top align=left><a href='/profile.php?username=".$poster['username']."'>". $poster['fullusersname'] ."</a> <div class='commentholder'>".$post."</div><br/>";
$isfirst=2;
if($comment['comment_poster']==$_SESSION['id']){
echo"<div id='commentactivitycontainer'>";
echo "<a style='cursor:pointer;' onClick=\"deletecomment('".$comment['comment_id']."','comment_".$comment['comment_id']."');\">Delete</a>";


$streamid=$comment['comment_id'];

      $check   =  "SELECT feedback_id FROM streamdata_feedback WHERE feedback_streamid=$streamid AND feedback_rating=3";
      $check1   =  mysql_query($check);
      $check2   =  mysql_num_rows($check1);

$checklikes = rawfeeds_user_core::check_liked($_SESSION['id'],$comment['comment_id'],3);
echo "<a id='likecontext_".$comment['comment_id']."' style='cursor:pointer;' onClick=\"likestatuscomment(".$comment['comment_id'].",this.id);\">";
if($checklikes==0){
echo "<div style='width:80px; position:relative; float:left; left:40px' id='likescommentprint".$comment['comment_id']."'>Like</div></a>";
}else{
echo "<div style='width:80px; position:relative; float:left; left:40px' id='likescommentprint".$comment['comment_id']."'>Liked (".$check2.")</div>";
}
echo"</form>";

$streamid=$comment['comment_id'];

      $check   =  "SELECT feedback_id FROM streamdata_feedback WHERE feedback_streamid=$streamid AND feedback_rating=4";
      $check1   =  mysql_query($check);
      $check2   =  mysql_num_rows($check1);

$checkdislikes = rawfeeds_user_core::check_liked($_SESSION['id'],$comment['comment_id'],4);
echo "<a id='dislikecontext_".$comment['comment_id']."' style='cursor:pointer;' onClick=\"dislikestatuscomment(".$comment['comment_id'].",this.id);\">";
if($checkdislikes==0){
echo "<div style='width:90px; position:relative;top:-0px; float:left; left:200px' id='dislikescommentprint".$comment['comment_id']."'>Dislike</div></a>";
}else{
echo "<div style='width:90px; position:relative; top:-0px; float:left; left:200px ' id='dislikescommentprint".$comment['comment_id']."'>Disliked (".$check2.")</div>";
}
echo"</form>";
}
echo "</div></div></table></div>";}
}
echo "</div><div class='stream_comment_inputarea'><input type='text' name='content' style='width:100%;' class='input_comment' placeholder='Write a comment...' onclick='growcommentinput(this);' autocomplete='off' onkeypress=\"if(event.keyCode==13){addcomment(".$streamitem_data['streamitem_id'].",this.value,'comment_list_".$streamitem_data['streamitem_id']."',".$_SESSION['id'].",'". $poster_name['fullusersname'] ."');this.value='';}\">";
}else{
// It's just a general update of some form. Comes here:
echo "<img class='stream_profileimage' style='border:none;padding:0px;display:inline;' border=\"0\" src=\"imgs/cropped".$streamitem_data['streamitem_creator'].".jpg\" onerror='this.src=\"img/no_profile_img.jpeg\"' width=\"40\" height=\"40\" ></a>";

$poster_name = rawfeeds_user_core::getuser($streamitem_data['streamitem_creator']);
$target_name = rawfeeds_user_core::getuser($streamitem_data['streamitem_target']);
$cont = stripslashes($streamitem_data['streamitem_content']);

if(!($streamitem_data['streamitem_type_id']==2)){
$cont = htmlentities($cont);
$cont = ereg_replace("[[:alpha:]]+://[^<>[:space:]]+[[:alnum:]/]","<a class='user_link' href=\"\\0\">\\0</a>", $cont);
}
if($streamitem_data['streamitem_creator']==$streamitem_data['streamitem_target']){
echo "<a href='/profile.php?username=".$poster_name['username']."'>" . $poster_name['fullusersname']."</a>";
}else{
echo "<a href='/profile.php?username=".$poster_name['username']."'>" .$poster_name['fullusersname']."</a>
<span class='subtleLink'>wrote on </span>
<a href='/profile.php?username=".$target_name['username']."'>" .$target_name['fullusersname']."'s</a> feed";
}
if($streamitem_data['streamitem_type_id']==2){
$cont = nl2br($cont);
echo "<div style='display:inline;' class='subtleLink'> ".$cont." </div>";
}else{
$cont = nl2br($cont);
echo "<span class='subtleLink'>".$cont."</span>";
}
echo "<br/><a href='#' class='subtleLink' style='font-weight:normal;'>".Agotime($streamitem_data['streamitem_timestamp'])."</a>";
}
//FINISH COMMENTS
echo "</div></div></div></div><iframe name='ifr2' id='ifr2' style='display:none;'></iframe>";
}
echo "</div></div>";
?> 
<div class="stream_show_posts" onClick="global_streamcount=global_streamcount+10;refreshstream();">Show More Posts</div>
<?php          
}else{
echo "<div class='alert_noposts'>It looks like there are no posts yet. <p> Add some friends, or create a status yourself.</div>";
}
}
?>

Utwórz funkcję Streamitem.

public function create_streamitem($typeid,$creatorid,$content,$ispublic,$targetuser){

      $content = mysql_real_escape_string($content);
//     $content = strip_tags($content);

      if(strlen($content)>0){

  $insert = "INSERT INTO streamdata(streamitem_type_id,streamitem_creator,streamitem_target,streamitem_timestamp,streamitem_content,streamitem_public) VALUES ($typeid,$creatorid,$targetuser,UTC_TIMESTAMP(),'$content',$ispublic)";
      $add_post = mysql_query($insert) or die(mysql_error());
      $last_id = mysql_insert_id(); 
        if(!($creatorid==$targetuser)){
          $fromuser=$creatorid;
          $_SESSION['lastpost']==$content;
      }    
      return;
      }else{
      return false;
      }      
  }
0
dave 4 sierpień 2012, 19:48

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jeśli używasz prepend(), powoduje, że dodaje tekst do górnej części zawartości HTML. Tak więc lepiej jest użyć .html() jako Preli powiedział.

Możesz po prostu zastąpić .prepend() za pomocą .html(), jak pokazano:

$("#homestatusid").html("<div id='divider-"+response['streamitem_id']+"'><div class='userinfo'><a href='/profile.php?username="+response['username']+"'><img class='stream_profileimage' style='border:none;padding:0px;display:inline;' border=\"0\" src=\"imgs/cropped"+response['id']+".jpg\" onerror='this.src=\"img/no_profile_img.jpeg\"' width=\"40\" height=\"40\" ></a><div style='cursor:pointer;position:relative;top:0px;float:right;padding-right:5px;' onclick=\"delete_('"+response['streamitem_id']+"');\">X</div><a href='/profile.php?username="+response['username']+"'>"+response['first']+" "+ response['middle']+" "+response['last']+"</a><span class='subtleLink'> said</span><br/><a class='subtleLink' style='font-weight:normal;'>"+response['streamitem_timestamp']+"</a><hr>"+newmsg+"<div style='height:20px;' class='post_contextoptions'><div id='streamcomment'><a style='cursor:pointer;' id='commenttoggle_"+response['streamitem_id']+"' onclick=\"toggle_comments('comment_holder_"+response['streamitem_id']+"');clearTimeout(streamloop);swapcommentlabel(this.id);\">Write a comment...</a></div><div id='streamlike'><a id='likecontext_"+response['streamitem_id']+"' style='cursor:pointer;' onClick=\"likestatus("+response['streamitem_id']+",this.id);\"><div style='width:50px;' id='likesprint"+response['streamitem_id']+"'>Like</div></a><div style='width:50px;' id='likesprint"+response['streamitem_id']+"'></div></div><div id='streamdislike'><a id='dislikecontext_"+response['streamitem_id']+"' style='cursor:pointer;' onClick=\"dislikestatus("+response['streamitem_id']+",this.id);\"><div style='width:70px;' id='dislikesprint"+response['streamitem_id']+"'>Dislike</div></a><div style='width:70px;' id='dislikesprint"+response['streamitem_id']+"'></div></div></div><div class='stream_comment_holder' style='display:none;' id='comment_holder_"+response['streamitem_id']+"'><div id='comment_list_"+response['streamitem_id']+"'><table width=100%><tr><td valign=top width=30px><img class='stream_profileimage' style='border:none;padding:0px;display:inline;' border=\"0\" src=\"imgs/cropped"+response['id']+".jpg\" onerror='this.src=\"img/no_profile_img.jpeg\"' width=\"40\" height=\"40\" ></a><td valign=top align=left><div class='stream_comment_inputarea'><input type='text' name='content' style='width:100%;' class='input_comment' placeholder='Write a comment...' onkeyup='growcommentinput(this);' autocomplete='off' onkeypress=\"if(event.keyCode==13){addcomment("+response['streamitem_id']+",this.value,'comment_list_"+response['streamitem_id']+"',"+response['id']+",'"+response['first']+" "+ response['middle']+" "+response['last']+"');this.value='';}\"><br/></div></div>");
0
Community 23 maj 2017, 10:34

Jeśli nie chcesz, aby treść załadowała przez AJAX, aby zostać dodana, ale wymień bieżącą zawartość, nie należy używać prepend.

Wymień następujący kod:

$("#homestatusid").prepend( ...

Z tym

$("#homestatusid").html( ...
0
Preli 4 sierpień 2012, 16:27