Mam skrypt Pythona dzwoniący do programu WebDriver Selenium dla Firefoksa. To działa dobrze, jeśli zadzwonię do skryptu Pythona z CMD, ale nie przy wywołaniu prostej strony PHP.

Próbowałem wielu rzeczy i uprościłem skrypty, ale nie ma szczęścia.

Podobny skrypt działa dobrze, jeśli hostuję go na moim lokalnym serwerze Windows. Jednak nie działa, gdy jest gospodarzem na AWS.

Skrypt PHP:

$user_name = 'test';
$short_lang = 'fr';

$pyscript = DIR_PYTHON_SCRIPTS.'retrieve_player_worlds.py';
$python = 'C:\Python39\python.exe';

$cmd = "$python $pyscript $user_name $short_lang";
exec("$cmd", $python_output);

return $python_output;

Wyciąg ze skryptu Pythona:

#!C:/Python39/python.exe
import sys
import json

from seleniumwire import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.common.exceptions import TimeoutException
from selenium.webdriver.firefox.firefox_binary import FirefoxBinary
from selenium.webdriver import Firefox
from selenium.webdriver.firefox.options import Options

opts = Options()
opts.log.level = "trace"

try:
  binary = FirefoxBinary(r'C:\\Program Files (x86)\\Mozilla Firefox\\Firefox.exe')
  driver = webdriver.Firefox(firefox_binary=binary, executable_path='C:\\xampp\\htdocs\\path\\scripts\\python\\geckodriver.exe', options=opts)
  driver.get('https://www.google.se')  # tried different URLs
  driver.maximize_window()

except Exception as e:
  logging.exception("Exception occurred binary firefox")

driver.quit()

Kłody GeckoDriver:

606076677289  geckodriver INFO  Listening on 127.0.0.1:50050
1606076680370  mozrunner::runner  INFO  Running command: "C:\\\\Program Files (x86)\\\\Mozilla Firefox\\\\Firefox.exe" "--marionette" "--headless" "-foreground" "-no-remote" "-profile" "C:\\Windows\\TEMP\\rust_mozprofileQQJMxG"
1606076680370  geckodriver::marionette DEBUG  Waiting 60s to connect to browser on 127.0.0.1:50058
*** You are running in headless mode.
1606076685899  Marionette TRACE  Marionette enabled
1606076685955  Marionette TRACE  Received observer notification toplevel-window-ready
JavaScript error: resource://gre/modules/XULStore.jsm, line 66: Error: Can't find profile directory.
console.warn: SearchSettings: "get: No settings file exists, new profile?" (new Error("", "(unknown module)"))
1606076688307  Marionette TRACE  Received observer notification marionette-startup-requested
1606076688308  Marionette TRACE  Waiting until startup recorder finished recording startup scripts...
1606076688323  Marionette TRACE  All scripts recorded.
1606076688323  Marionette DEBUG  Setting recommended pref apz.content_response_timeout to 60000
1606076688323  Marionette DEBUG  Setting recommended pref browser.contentblocking.introCount to 99
1606076688323  Marionette DEBUG  Setting recommended pref browser.download.panel.shown to true
1606076688323  Marionette DEBUG  Setting recommended pref browser.newtabpage.enabled to false
1606076688324  Marionette DEBUG  Setting recommended pref browser.pagethumbnails.capturing_disabled to true
1606076688325  Marionette DEBUG  Setting recommended pref browser.search.update to false
1606076688325  Marionette DEBUG  Setting recommended pref browser.tabs.disableBackgroundZombification to false
1606076688325  Marionette DEBUG  Setting recommended pref browser.tabs.remote.separatePrivilegedContentProcess to false
1606076688325  Marionette DEBUG  Setting recommended pref browser.tabs.unloadOnLowMemory to false
1606076688325  Marionette DEBUG  Setting recommended pref browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs to false
1606076688325  Marionette DEBUG  Setting recommended pref browser.tabs.warnOnOpen to false
1606076688325  Marionette DEBUG  Setting recommended pref browser.usedOnWindows10.introURL to 
1606076688325  Marionette DEBUG  Setting recommended pref browser.urlbar.suggest.searches to false
1606076688326  Marionette DEBUG  Setting recommended pref datareporting.policy.dataSubmissionPolicyAccepted to false
1606076688326  Marionette DEBUG  Setting recommended pref dom.disable_beforeunload to true
1606076688326  Marionette DEBUG  Setting recommended pref dom.disable_open_during_load to false
1606076688326  Marionette DEBUG  Setting recommended pref dom.file.createInChild to true
1606076688326  Marionette DEBUG  Setting recommended pref dom.max_chrome_script_run_time to 0
1606076688326  Marionette DEBUG  Setting recommended pref dom.max_script_run_time to 0
1606076688327  Marionette DEBUG  Setting recommended pref dom.push.connection.enabled to false
1606076688327  Marionette DEBUG  Setting recommended pref extensions.getAddons.cache.enabled to false
1606076688327  Marionette DEBUG  Setting recommended pref extensions.getAddons.discovery.api_url to data:, 
1606076688327  Marionette DEBUG  Setting recommended pref network.http.prompt-temp-redirect to false
1606076688327  Marionette DEBUG  Setting recommended pref privacy.trackingprotection.enabled to false
1606076688328  Marionette DEBUG  Setting recommended pref security.fileuri.strict_origin_policy to false
1606076688328  Marionette DEBUG  Setting recommended pref security.notification_enable_delay to 0
1606076688328  Marionette DEBUG  Setting recommended pref signon.autofillForms to false
1606076688329  Marionette DEBUG  Setting recommended pref signon.rememberSignons to false
1606076688332  Marionette INFO  Listening on port 50058
1606076688333  Marionette DEBUG  Marionette is listening
1606076688806  Marionette DEBUG  Accepted connection 0 from 127.0.0.1:50080
1606076688798  geckodriver::marionette DEBUG  Connection to Marionette established on 127.0.0.1:50058.
1606076688822  Marionette DEBUG  0 -> [0,1,"WebDriver:NewSession",{"acceptInsecureCerts":true,"browserName":"firefox","proxy":{"httpProxy":"127.0.0.1:50048","noProxy":[],"proxyType":"manual","sslProxy":"127.0.0.1:50048"}}]
1606076688823  Marionette WARN  TLS certificate errors will be ignored for this session
1606076688826  Marionette INFO  Proxy settings initialised: {"proxyType":"manual","httpProxy":"127.0.0.1:50048","noProxy":[],"sslProxy":"127.0.0.1:50048"}
1606076688837  Marionette TRACE  [21] Frame script loaded
1606076688886  Marionette DEBUG  0 <- [1,1,null,{"sessionId":"f9a971f5-6890-48f2-b7ad-c0d63583e907","capabilities":{"browserName":"firefox","browserVersion":"83.0" ... \rust_mozprofileQQJMxG","moz:shutdownTimeout":60000,"moz:useNonSpecCompliantPointerOrigin":false,"moz:webdriverClick":true}}]
1606076688892  webdriver::server  DEBUG  <- 200 OK {"value":{"sessionId":"f9a971f5-6890-48f2-b7ad-c0d63583e907","capabilities":{"acceptInsecureCerts":true,"browserName":"firefox","browserVersion":"83.0","moz:accessibilityChecks":false,"moz:buildID":"20201112153044","moz:geckodriverVersion":"0.28.0","moz:headless":true,"moz:processID":7724,"moz:profile":"C:\\Windows\\Temp\\rust_mozprofileQQJMxG","moz:shutdownTimeout":60000,"moz:useNonSpecCompliantPointerOrigin":false,"moz:webdriverClick":true,"pageLoadStrategy":"normal","platformName":"windows","platformVersion":"10.0","proxy":{"httpProxy":"127.0.0.1:50048","noProxy":[],"proxyType":"manual","sslProxy":"127.0.0.1:50048"},"rotatable":false,"setWindowRect":true,"strictFileInteractability":false,"timeouts":{"implicit":0,"pageLoad":300000,"script":30000},"unhandledPromptBehavior":"dismiss and notify"}}}
1606076688892  webdriver::server  DEBUG  -> POST /session/f9a971f5-6890-48f2-b7ad-c0d63583e907/url {"url": "https://www.google.se"}
1606076688902  Marionette DEBUG  0 -> [0,2,"WebDriver:Navigate",{"url":"https://www.google.se"}]
1606076688916  Marionette TRACE  Received message beforeunload for about:blank
1606076691334  Marionette TRACE  Received message beforeunload for about:blank
1606076691341  Marionette TRACE  Received message pagehide for about:blank
1606076691406  Marionette TRACE  Received message DOMContentLoaded for about:neterror?e=nssFailure2&u=https%3A//www.google.se/&c=UTF-8&d=Anslutningen%20till%20www.google.se%20avbr%C3%B6ts%20under%20h%C3%A4mtningen%20av%20sidan.
1606076691407  Marionette DEBUG  0 <- [1,2,{"error":"unknown error","message":"Reached error page: about:neterror?e=nssFailure2&u=https%3A//www.google.se/&c=UTF-8& ... adyState@chrome://marionette/content/navigate.js:60:24\nonNavigation@chrome://marionette/content/navigate.js:285:39\n"},null]
1606076691409  webdriver::server  DEBUG  <- 500 Internal Server Error {"value":{"error":"unknown error","message":"Reached error page: about:neterror?e=nssFailure2&u=https%3A//www.google.se/&c=UTF-8&d=Anslutningen%20till%20www.google.se%20avbr%C3%B6ts%20under%20h%C3%A4mtningen%20av%20sidan.","stacktrace":"WebDriverError@chrome://marionette/content/error.js:181:5\nUnknownError@chrome://marionette/content/error.js:488:5\ncheckReadyState@chrome://marionette/content/navigate.js:60:24\nonNavigation@chrome://marionette/content/navigate.js:285:39\n"}}                                                                                                                    
1606076691440  Marionette DEBUG  Closed connection 0

Od kilku dni spoglądałem na błędy, ale nic nie pomogło. Wydaje mi się, że połączenie zostało przerwane w pewnym momencie.

geckodriver.exe jest w prawym folderze ({x1}}) i uprawnienia wydają się być w porządku, ponieważ plik dziennika jest tworzony przez skrypt. Używam najnowszej wersji Firefoksa, WebDriver (0,28) i Selenu.

Dodatkowe informacje (zgodnie z żądaniami poniżej): Po wywołaniu programu WebDriver współpracuję z elementami na stronie i wprowadź poświadczenia:

iframe = driver.find_element_by_tag_name('iframe')
iframe_switched = driver.switch_to.frame(iframe)
  
useridInput = driver.find_element_by_id('login_userid')
useridInput.click();
  
useridInput.send_keys(user_name); 

Aktualizacja 2:

Porównałem dzienniki geckodriver, gdy biegną z CMD i z strony PHP. Różnica polega na tym, że wszystko inne (w tym polecenie) jest takie same:

1606076691406  Marionette TRACE  Received message DOMContentLoaded for about:neterror?e=nssFailure2&u=https%3A//www.google.se/&c=UTF-8&d=Anslutningen%20till%20www.google.se%20avbr%C3%B6ts%20under%20h%C3%A4mtningen%20av%20sidan.
1606076691407  Marionette DEBUG  0 <- [1,2,{"error":"unknown error","message":"Reached error page: about:neterror?e=nssFailure2&u=https%3A//www.google.se/&c=UTF-8& ... adyState@chrome://marionette/content/navigate.js:60:24\nonNavigation@chrome://marionette/content/navigate.js:285:39\n"},null]
1606076691409  webdriver::server  DEBUG  <- 500 Internal Server Error {"value":{"error":"unknown error","message":"Reached error page: about:neterror?e=nssFailure2&u=https%3A//www.google.se/&c=UTF-8&d=Anslutningen%20till%20www.google.se%20avbr%C3%B6ts%20under%20h%C3%A4mtningen%20av%20sidan.","stacktrace":"WebDriverError@chrome://marionette/content/error.js:181:5\nUnknownError@chrome://marionette/content/error.js:488:5\ncheckReadyState@chrome://marionette/content/navigate.js:60:24\nonNavigation@chrome://marionette/content/navigate.js:285:39\n"}}                                                                                               
1606076691440  Marionette DEBUG  Closed connection 0

Dekodowany i przetłumaczony oznacza to: The connection to www.google.com was terminated while downloading the page

3
remyremy 22 listopad 2020, 16:17

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Po miesiącu rozwiązywania problemów w końcu znalazłem problem. Wydaje się, że Firefox nie otworzy się, jeśli Apache działa jako usługa systemu Windows. Jeśli uruchomię Apache jako standardową aplikację, otworzy się dobrze.

Próbowałem uruchamiać usługę Apache jako lokalne konto systemowe z i bez pozwalania interakcji z pulpitu i jako konto administratora, ale to nie pomaga.

W końcu odinstalowuję usługę Apache i uruchomiłem go jako aplikację (przy użyciu Xampp) ...

0
remyremy 28 grudzień 2020, 12:58