Mój pierwszy test przy użyciu PYDEST-QT nie powiódł się natychmiast za pomocą śmiertelnego błędu Pythona. Zmniejszyłem kod (test, który nigdy by nie przejdzie, ale nie powinien się zderzyć):

from PyQt5 import QtCore as qtc


class sut(qtc.QObject):
  sig_sig_sputnik = qtc.pyqtSignal()

  def __init__(self):
    super().__init__()

  def listen(self):
    pass


def test_emit(qtbot):
  uut = sut()
  with qtbot.waitSignal(sut.sig_sig_sputnik, raising=True):
    uut.listen()

Wykonanie tego nie powiedzie się z:

=== test session starts ====
platform linux -- Python 3.6.9, pytest-5.4.3, py-1.8.1, pluggy-0.13.1
PyQt5 5.10.1 -- Qt runtime 5.12.9 -- Qt compiled 5.9.5
rootdir: [~]/src/npsw/frameworks/rtx, inifile: pytest.ini
plugins: qt-3.3.0, metadata-1.10.0, html-2.1.1, jnj-radish-1.4.0
collected 1 item                                                                               

test_min.py Fatal Python error: Aborted

Current thread 0x00007f7c8411c740 (most recent call first):
 File "[~]/.local/lib/python3.6/site-packages/pytestqt/plugin.py", line 57 in qapp
 File "[~]/.local/lib/python3.6/site-packages/_pytest/fixtures.py", line 792 in call_fixture_func
 File "[~]/.local/lib/python3.6/site-packages/_pytest/fixtures.py", line 964 in pytest_fixture_setup
[boilerplate pytest stack from here on down]

Należy pamiętać, że awaria występuje w oprawie qapp, ale test używa qtbot (który używa samego qapp).

Rozpoznam się, istnieje niezgodność wśród wersji pokazanych dla Pyqt5, QT Runtime i QT skompilowane (w drugim wierszu wyjściowego). My 18.04 Ubuntu System posiada QT5.9 jako SystemWide Qt (ze standardowego Bionic PPA), ale grupa rozwoju używa 5.12. Wartości 5.12 są instalowane do określonej lokalizacji, a dla tego biegu, LD_LIBRARY_PATH wskazuje do tej lokalizacji. Jeśli nie użyję tego ustawienia, wystąpi inny błąd, zanim kilośnik zacznie się uruchomić:

INTERNALERROR> ImportError: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Widgets.so.5: symbol _ZNK15QDateTimeParser5parseER7QStringRiRK9QDateTimeb version Qt_5_PRIVATE_API not defined in file libQt5Core.so.5 with link time reference

1
Mike C 23 listopad 2020, 00:03

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nic dziwnego, istnieje problem konfiguracyjny z bibliotekami QT5.12 po prostu skopiowany do folderu. Udało mi się stworzyć obejście w następujący sposób:

sudo mkdir /usr/bin/platforms
sudo ln -s /our/local/libqxcb.so /usr/bin/platforms/libqxcb.so

Było to wystarczyło na prowadzenie tych testów bez tego wypadku.

Jako Florian w witrynie Pytest-QT doradzał mi, ten pyton:

from PyQt5.QtWidgets import QApplication
app = QApplication([])

Również zawiedzie, ale bez większej informacji. Potem dostałem końcówkę

export QT_DEBUG_PLUGINS=1

A dodatkowe informacje diagnostyczne wskazały mnie do tego platforms folder.

0
Mike C 24 listopad 2020, 22:33