Mam interfejs API, które chcę pokazać w moim rozwijanym menu Flutter App.

Jestem w stanie uzyskać listy w prosty widget tekstowy, ale nie zdolny do pobierania w Dropowdbutton.

Oto próbka mojego kodu

_getAllCategories() async {
  var categories = await _categoryService.getCategories();
  var _list = json.decode(categories.body);
  List<Category> results = [];
  _list['data'].forEach((data) {
   var model = Category();
   model.id = data["id"];
   model.name = data["categoryName"];
   model.icon = data["categoryIcon"];
   results.add(model);
  });
  if (mounted) {
   setState(() {
    _categoryList = results;
   });
  }
 }

I dostaję mój wynik

ListView.builder(
     itemCount: _categoryList.length,
     itemBuilder: (context, index){
      return Text(_categoryList[index].name,style: TextStyle(fontSize: 25),);
     },
    ),

enter image description here

1
Pramod Yadav 23 listopad 2020, 14:12

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz spróbować prostego widgetu rozwijanego w ten sposób:

  
 List<Category> _categoryList = List<Category>();

 Category dropdownValue;

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  
  return DropdownButton<Category>(
   value: dropdownValue,
   icon: Icon(Icons.arrow_downward),
   iconSize: 24,
   elevation: 16,
   style: TextStyle(color: Colors.deepPurple),
   underline: Container(
    height: 2,
    color: Colors.deepPurpleAccent,
   ),
   onChanged: (Category newValue) {
    setState(() {
     dropdownValue = newValue;
    });
   },
   items: _categoryList.map<DropdownMenuItem<Category>>((Category value) {
    return DropdownMenuItem<Category>(
     value: value,
     child: Text(value.name),
    );
   }).toList(),
  );
 }
}

class Category {
 String name;
 String icon;
 int id;
}

1
Pramod Yadav 23 listopad 2020, 14:59