Próbuję dokonać adnotacji w celu potwierdzenia listy MultipartFile na parametrach kontrolera, ale wydaje się, że nie ma żadnego efektu. Nie jest wyrzucony wyjątku, nie jest w ogóle błędu. Spojrzałem na podobne pytania, ale nie zadziałałem.

 • Berło:

  @Target(ElementType.PARAMETER)
  @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
  @Constraint(validatedBy = {ImageValidator.class})
  public @interface ValidImage {
   String message() default "Invalid image file";
  
   Class<?>[] groups() default {};
  
   Class<? extends Payload>[] payload() default {};
  }
  
 • Klasa:

  public class ImageValidator implements ConstraintValidator<ValidImage, List<MultipartFile>> {
  
   @Override
   public boolean isValid(
     List<MultipartFile> listMultipartFile, ConstraintValidatorContext context) {
  
    for (var multipartFile : listMultipartFile) {
     var contentType = multipartFile.getContentType();
     if (!isSupportedContentType(contentType)) {
      context.disableDefaultConstraintViolation();
      context
        .buildConstraintViolationWithTemplate("Only JPG and PNG images are allowed.")
        .addConstraintViolation();
      return false;
     }
    }
  
    return true;
   }
  
   private boolean isSupportedContentType(String contentType) {
    var supportedContents = List.of("image/jpg", "image/jpeg", "image/png");
    return supportedContents.contains(contentType);
   }
  }
  
 • Stosowanie:

  @PostMapping(value = "images")
   public ResponseEntity<List<ExerciseImageDTO>> uploadImages(
     @RequestParam(value = "images", required = true) @ValidImage List<@Valid MultipartFile> images) {
  
    .......
    return ResponseEntity.ok(createdImages);
   }
  
0
Wally 22 październik 2020, 03:17

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Potrzebujesz @Validated na takiej klasie kontrolera

  @Controller
  @Validated
  public class SampleController {

   @PostMapping(value = "images")
   public ResponseEntity<List<ExerciseImageDTO>> uploadImages(
   @RequestParam(value = "images", required = true) @ValidImage List<@Valid MultipartFile> images) {
    .......
    return ResponseEntity.ok(createdImages);
   }

  }
0
guchuan 22 październik 2020, 02:50