https://codeforces.com/condest/1435/submission/967576666 - & gt ; Używane set.upper_bound () https://codeforces.com/condest/1435/submission/96761788 - & gt ; Używane Upper_bound (Set.begin (), set.end ())

Zauważyłem, że set.upper_bound () był szybszy niż ten ostatni (ten ostatni dał limit czasu). Dlaczego?

Kod poniżej daje przekroczony limit czasu

int ind = * Upper_bound (St.begin (), St.end (), MP [I], większa ());

#pragma GCC optimize("Ofast")
#pragma GCC target("avx,avx2,fma")
#pragma GCC optimization("unroll-loops")
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
# define ll long long int
# define ld long double
# define pb push_back
# define pp pop_back
# define ff first
# define ss second
# define mp make_pair
typedef priority_queue<ll, vector<ll>, greater<ll>> minheap;
typedef priority_queue<ll> maxheap;
#define IOS ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0);

void solve(){
  int n;
   cin>>n;
   set<int, greater<int>>st;
   st.insert(-1);
   map<int,int> mp;
   int p[2*n];
   char s[2*n];
    for(int i=0;i<2*n;i++)
   {
     cin>>s[i];
     if(s[i]=='+')
     st.insert(i);
     else
     {
       cin>>p[i];
       mp[p[i]]=i;
     }
   
   }
   for(int i=1;i<=n;i++)
   {
    
     int ind = *upper_bound(st.begin(), st.end(), mp[i], greater< int>());
     if(ind==-1||st.find(ind)==st.end())
     {
       // if (-) come before +
       cout<<"NO\n";
       return;
     }
     st.erase(ind);
     p[ind] = i;
     
   }
   
  // cout<<endl;
  stack<int>stc;
  for(int i=0;i<2*n;i++)
  {
    if(s[i]=='+')
    stc.push(p[i]);
    else
    {
      if(stc.top()==p[i])
      stc.pop();
      else
      {
        //if element not in order given in language
        cout<<"NO\n";
        return ;
      }
    }
  }
  cout<<"YES\n";
  for(int i=0;i<2*n;i++)
  {
    if(s[i]=='+')
    cout<<p[i]<<endl;
  }
  return;
}  


int main()
{
  #ifndef ONLINE_JUDGE
    freopen("input.txt", "r", stdin);
    freopen("output.txt", "w", stdout);
  #endif
   IOS
   int t = 1;
   //cin >> t;
   while(t--){
    solve();
   }
  return 0;
}

Ten sam kod z "set.upper_bound ()" Ustalono w terminie.

int ind = * st.upper_bound (mp [i]);

#pragma GCC optimize("Ofast")
#pragma GCC target("avx,avx2,fma")
#pragma GCC optimization("unroll-loops")
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
# define ll long long int
# define ld long double
# define pb push_back
# define pp pop_back
# define ff first
# define ss second
# define mp make_pair
typedef priority_queue<ll, vector<ll>, greater<ll>> minheap;
typedef priority_queue<ll> maxheap;
#define IOS ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0);

void solve(){
  int n;
   cin>>n;
   set<int, greater<int>>st;
   st.insert(-1);
   map<int,int> mp;
   int p[2*n];
   char s[2*n];
    for(int i=0;i<2*n;i++)
   {
     cin>>s[i];
     if(s[i]=='+')
     st.insert(i);
     else
     {
       cin>>p[i];
       mp[p[i]]=i;
     }
   
   }
   for(int i=1;i<=n;i++)
   {
    
     int ind = *st.upper_bound(mp[i]);
     if(ind==-1||st.find(ind)==st.end())
     {
       // if (-) come before +
       cout<<"NO\n";
       return;
     }
     st.erase(ind);
     p[ind] = i;
     
   }
   
  // cout<<endl;
  stack<int>stc;
  for(int i=0;i<2*n;i++)
  {
    if(s[i]=='+')
    stc.push(p[i]);
    else
    {
      if(stc.top()==p[i])
      stc.pop();
      else
      {
        //if element not in order given in language
        cout<<"NO\n";
        return ;
      }
    }
  }
  cout<<"YES\n";
  for(int i=0;i<2*n;i++)
  {
    if(s[i]=='+')
    cout<<p[i]<<endl;
  }
  return;
}  


int main()
{
  #ifndef ONLINE_JUDGE
    freopen("input.txt", "r", stdin);
    freopen("output.txt", "w", stdout);
  #endif
   IOS
   int t = 1;
   //cin >> t;
   while(t--){
    solve();
   }
  return 0;
}

1
BeruboIV 26 październik 2020, 14:45

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

{X0}} użyje możliwości zestawu do wyszukiwania < EM> Wartość efektywnie (logarytmiczny w odniesieniu do rozmiaru pojemnika).

Dla std::upper_bound, używając non - LegacyRandomAccessIterators, Podobnie jak iteratorzy std::set ({x3}} s), liczba przyrostów iteratora jest liniowa.

4
Ted Lyngmo 26 październik 2020, 11:56