Próbuję przekonwertować geojson w Londynie władze lokalne w kartogram sześciokątny, gdzie każdy sześciokąt reprezentuje jeden władze lokalne. Działa w R, ale kiedy próbuję wyeksportować wygenerowaną heksgrid jako Geagon lub Topojson, otrzymuję następujący błąd:

Error in sp::SpatialPolygonsDataFrame(polys, data = input@data) : 
 row.names of data and Polygons IDs do not match

Oto kod. Używam Geogrid, aby wygenerować siatkę i geojsonio, aby wyeksportować wygenerowaną dataframe do Geagon lub Topojson:

library(geogrid)
library(geojsonio) # version 0.9.0

df <- read_polygons(system.file("extdata", "london_LA.json", package = "geogrid"))
# you can get the json file from here: https://github.com/jbaileyh/geogrid/blob/master/inst/extdata/london_LA.json

# Set arguments for plot
par(mfrow = c(2, 3), mar = c(0, 0, 2, 0))

# Hexagonal grid with 6 seeds
for (i in 1:3) {
 grid_hexagon <- calculate_grid(shape = df, learning_rate = 0.05, grid_type = "hexagonal", seed = i)
 plot(grid_hexagon, main = paste("Seed", i, sep = " "))
}

# Square grid
for (i in 1:3) {
 grid_square <- calculate_grid(shape = df, grid_type = "regular", seed = i)
 sp::plot(grid_square, main = paste("Seed", i, sep = " "))
}

# Get a SpatialDataFrame from our desired grid
tmp <- calculate_grid(shape = df, grid_type = "hexagonal", seed = 3)
df_hex <- assign_polygons(df, tmp)

# And export to TopoJSON
topojson_write(df_hex, object_name = "local_authorities", file = "output/london_hex.json")

Jakieś sugestie dotyczące tego, jak mogę rozwiązać ten problem? Również jestem zainteresowany przesłuchaniem o innych podejściach, aby wygenerować kartogramy sześciokątne, podając określony plik wejściowy.

Referencje: https://github.com/jbaileyh/ageogrid

0
console.log 26 październik 2020, 16:17

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz konwertować SpatialPolygonsDataFrame do sf, a następnie napisz do pliku Geojson z st_write:

library(sf)                                                                
df_hex = st_as_sf(df_hex)                                                         
st_write(df_hex, "df_hex.geojson") 

Oto wynik w QGIS:

enter image description here

1
Michael Dorman 5 listopad 2020, 22:18