Czy można pokazać podpowiedzi tylko dla jednej warstwy w GGLOT + Playlly, nawet jeśli wiele warstw podziela jeden estetyczny. W tym przykładzie chciałbym pokazać tylko niebieską linię na niebieską linię z warstwy geom_smooth, ale nie pokazuj czarnego narzędzia dla każdego punktu.

library(tidyverse)
library(plotly)
library(palmerpenguins)

gg <- ggplot(penguins, aes(x=flipper_length_mm, y=body_mass_g)) + 
  geom_point() + 
  geom_smooth(se = FALSE)

ggplotly(gg, tooltip=c("y")) %>%
  layout(hovermode = "x unified")
2
snaut 28 październik 2020, 17:59

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz wyłączyć podpowiedź na czarnych kropkach za pomocą funkcji style:

ggplotly(gg, tooltip=c("y")) %>%
  layout(hovermode = "x unified") %>%
  style(hoverinfo = "skip", traces = 1)

Aby uzyskać więcej przykładów, patrz rozdział Kontrolowanie podpowiedzi książki Interactive Web-oparty Wizualizacja danych z R, Płótno i błyszczącą .

2
Gorka 2 listopad 2020, 19:23