Gdzie idę źle, gdy uruchomiłem to komponowanie?

Chciałbym po prostu przesłać ten pojemnik ze standardem przy użyciu trwałej głośności

Komponować:

version: '3.1'

services:
 prometheus:
  image: prom/prometheus
  container_name: meta_prometheus
  volumes:
   - ./config:/etc/prometheus/prometheus.yml 
   - ./data:/prometheus/data
  command:
   - '--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml'
   - '--storage.tsdb.path=/prometheus/data'
  ports:
   - 9090:9090

Konsola:

[root@prometheus docker]# docker-compose up -d
Creating meta_prometheus ... error

ERROR: for meta_prometheus Cannot start service prometheus: oci runtime error: container_linux.go:235: starting container process caused "container init exited prematurely"


ERROR: for prometheus Cannot start service prometheus: oci runtime error: container_linux.go:235: starting container process caused "container init exited prematurely"

ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
1
Luis Henrique 27 październik 2020, 21:21

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Ta część jest błędna, ponieważ próbujesz zamontować katalog (./config) na plik ... /etc/prometheus/prometheus.yml .. co nie ma sensu ..

volumes:
 - ./config:/etc/prometheus/prometheus.yml 

Może chciałeś pisać

volumes:
 - ./config/prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml 
2
kalou.net 27 październik 2020, 22:03