Próbuję zrobić prosty tracker todo / zadania. Mam stół, który wyświetla wszystkie zadania i odpowiadające im informacje. Chciałbym, aby użytkownik mógł kliknąć edycję i mieć pasek boczny zawierający formularz umożliwiający użytkownikowi edycję zadania. Forma znajduje się wewnątrz pętli, która przechodzi przez zadania. Jednak pasek boczny dla każdego zadania pokazuje tylko informacje o pierwszych zadaniach. Zobacz mój kod poniżej:

table id="myTable" class="table-auto border-collapse w-full" style="height: 100% !important;" >
   <thead>
    <tr class="rounded-lg text-sm font-medium font-normal text-gray-700 text-left" style="font-size: 0.9674rem; ">
     <th width="30%" id="th-sm" class="px-4 py-2 bg-gray-200" style="background-color:#FAFAFA;font-weight: 500;">Task Name <img style="display: inline-block; opacity: 0.5;" src="https://img.icons8.com/material-sharp/12/000000/sort.png"/></th>
     <th id="th-sm" class="px-4 py-2 bg-gray-200;" style="background-color:#FAFAFA;font-weight: 500;">Status/Progress <img style="display: inline-block; opacity: 0.5;" src="https://img.icons8.com/material-sharp/12/000000/sort.png"/></th>
     <th id="th-sm" class="px-4 py-2 bg-gray-200;;" style="background-color:#FAFAFA;font-weight: 500;">Due Date <img style="display: inline-block; opacity: 0.5; " src="https://img.icons8.com/material-sharp/12/000000/sort.png"/></th>
     <th id="th-sm" class="px-4 py-2 bg-gray-200 " style="background-color:#FAFAFA;font-weight: 500;">Time Logged <img style="display: inline-block; opacity: 0.5;" src="https://img.icons8.com/material-sharp/12/000000/sort.png"/></th>
     <th id="th-sm" class="px-4 py-2 bg-gray-200 " style="background-color:#FAFAFA;font-weight: 500;">Task Lead <img style="display: inline-block; opacity: 0.5;" src="https://img.icons8.com/material-sharp/12/000000/sort.png"/></th>
     <th width="auto" id="th-sm" class="px-4 py-2 bg-gray-200 " style="background-color:#FAFAFA;font-weight: 500;"></th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody class="text-sm font-normal text-gray-700">
    {% for todo in update_todo %}
    <tr class="hover:bg-gray-100 border-b border-gray-200 py-10">
     <td class="px-4 py-4" style="font-size:1rem; font-weight: 600;" onclick="openNav_details()">{{todo['taskname']}}</td>

     <td class="px-4 py-4">
      <div class="relative pt-1">
       <div class="flex mb-2 items-center justify-between">
        <div>
         <span class="text-xs inline-block text-gray-600">
          {{todo['taskprogress']}}
         </span>
        </div>
       </div>
       <div class="h-2 mb-4 text-xs flex rounded bg-gray-200">
        <div style="{{todo['taskprogress']}}" class="shadow-none flex flex-col text-center whitespace-nowrap text-white justify-center bg-gray-500"></div>
       </div>
      </div>
    </td>

     <td class="px-4 py-4">{{todo['completedate'][0:10]}}</td>
    
     <td class="px-4 py-4" >25h 18m
     </td>
    
     <td class="px-4 py-4">{{todo['assignee']}}</td>
 
     <td class="px-4 py-4">
     <div class="dropdown inline-block relative">
      <button class="text-gray-700 font-semibold py-2 px-4 rounded inline-flex items-center">
       <span class="mr-1"><img src="https://img.icons8.com/small/16/000000/more.png"/></span>
       <svg class="fill-current h-4 w-4" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 20 20"><path d="M9.293 12.95l.707.707L15.657 8l-1.414-1.414L10 10.828 5.757 6.586 4.343 8z"/> </svg>
      </button>
      <ul class="dropdown-menu absolute hidden text-gray-700 pt-1 shadow-none" style="width: automatic !important;">
       <li class=""><a class="py-2 px-4 block" href="{{ url_for('main_bp.move_task', projectid=projectid, task_id=todo['id'], category='Complete') }}">Complete</a></li>
       <li class=""><a class="py-2 px-4 block" onclick="openNav()" href="#">Edit</a></li>
       <li class=""><a class="py-2 px-4 block" href="{{ url_for('main_bp.delete_task', projectid=projectid, task_id=todo['id']) }}">Delete</a></li>
      </ul>
     </div>
     <style>
      .dropdown:hover .dropdown-menu {
       display: block;
       background-color: white;
       width: 100% !important;
       color: #454545 !important;
       }
    </style>
    </td>

Mój pasek boczny

    <div id="mySidenav" class="sidenav2">
     <h2 onclick="closeNav_edit()">close</h2>
     <div class="modal-body">
     <form method="post" action="{{ url_for('main_bp.edit_task', projectid = projectid, task_id=todo['id']) }}">
      <div class="form-group">
       <h3>{{todo['taskname']}}</h3>
       <input style="display: none;" type="text" class="form-control" id="taskname" name="taskname" value="{{todo['taskname']}}">
       <input style="display: none;" type="text" class="form-control" id="taskname" name="taskcategory" value="{{todo['category']}}">
       <input style="display: none;" type="text" class="form-control" id="taskname" name="assignee" value="{{todo['assignee']}}">
       <hr>
      </div>
      <div class="form-group">
       <label for="completedate">Status/Progress</label>
       <select class="form-control" id="taskcategory" name="taskprogress" required>
        <option value="0%">0%</option>
        <option value="25%">25%</option>
        <option value="50%">50%</option>
        <option value="75%">75%</option>
        <option value="100%">100%</option>
       </select>
      </div>
      <div class="form-group">
       <label for="completedate">Due Date</label>
       <input required class="form-control" type="date" id="completedate" value="{{todo['completedate']}}"name="completedate">
      </div>
      <div class="form-group" style="display: none;">
       <label for="completedate">projectid</label>
       <input class="form-control" id="projectid" name="projectid" value="{{projectid}}">
      </div>
      <div class="form-group">
       <label for="taskcategory">Task Lead</label>
       <select class="form-control" id="taskcategory" name="assignee">
        <option value="{{todo['assignee']}}" disabled selected>{{todo['assignee']}}</option>
        {% for team_member in team_members %}
        <option value="{{team_member}}">{{team_member}}</option>
        {% endfor %}
       </select>
      </div>
      <div class="form-group">
       <label for="taskcategory">Task Description</label>
       <textarea class="form-control" id="projectid" name="taskdescription" value="{{projectid}}">{{todo['taskdescription']}}</textarea>
       <script>
        tinymce.init({
         selector: "textarea",
         menubar : false,
         statusbar:false,
        });
       </script>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
     </form>
    </div>
    {% endfor %} 
   </tbody>
  </table>

Moje CSS i JS

<script>
      function openNav() {
      document.getElementById("mySidenav").style.width = "45%";
    }
    
    function closeNav_edit() {
      document.getElementById("mySidenav").style.width = "0";
    }
<script>
<style>
      .sidenav2 {
      height: 100%;
      width: 0;
      position: fixed;
      z-index: 1;
      top: 0;
      right: 0;
      background-color: white;
      overflow-x: hidden;
      transition: 0.5s;
      padding-top: 60px;
    }
    
    .sidenav2 a {
      padding: 8px 8px 8px 32px;
      text-decoration: none;
      font-size: 25px;
      color: #818181;
      display: block;
      transition: 0.3s;
    }
    
    .sidenav2 a:hover, .offcanvas a:focus{
      color: #f1f1f1;
    }
    
    .sidenav2 .closebtn {
      position: absolute;
      top: 0;
      right: 25px;
      font-size: 36px;
      margin-left: 50px;
    }
    
    @media screen and (max-height: 450px) {
     .sidenav2 {padding-top: 15px;}
     .sidenav2 a {font-size: 18px;}
    }
     </style>
-1
I_Have_Many_Questions 26 październik 2020, 19:46

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Więc zorientowałem problem. Dla osób z podobnym problemem w przyszłości.

Musiałem ustawić swój identyfikator boku do dynamicznego. Wykonałem identyfikator boku, aby być identyfikatorem mojego zadania. I.e. {{todo.id}}. W obliczu problemu, ponieważ identyfikator był taki sam. Oto mój stały kod:

    <div id='{{todo.id}}' class="sidenav2">
   <h2 onclick="closeNav_edit()">close</h2>
   <div class="modal-body">
   <form method="post" action="{{ url_for('main_bp.edit_task', projectid = projectid, task_id=todo['id']) }}">
    <div class="form-group">
     <h3>{{todo['taskname']}}</h3>
     <input style="display: none;" type="text" class="form-control" id="taskname" name="taskname" value="{{todo['taskname']}}">
     <input style="display: none;" type="text" class="form-control" id="taskname" name="taskcategory" value="{{todo['category']}}">
     <input style="display: none;" type="text" class="form-control" id="taskname" name="assignee" value="{{todo['assignee']}}">
     <hr>
    </div>
    <div class="form-group">
     <label for="completedate">Status/Progress</label>
     <select class="form-control" id="taskcategory" name="taskprogress" required>
      <option value="0%">0%</option>
      <option value="25%">25%</option>
      <option value="50%">50%</option>
      <option value="75%">75%</option>
      <option value="100%">100%</option>
     </select>
    </div>
    <div class="form-group">
     <label for="completedate">Due Date</label>
     <input required class="form-control" type="date" id="completedate" value="{{todo['completedate']}}"name="completedate">
    </div>
    <div class="form-group" style="display: none;">
     <label for="completedate">projectid</label>
     <input class="form-control" id="projectid" name="projectid" value="{{projectid}}">
    </div>
    <div class="form-group">
     <label for="taskcategory">Task Lead</label>
     <select class="form-control" id="taskcategory" name="assignee">
      <option value="{{todo['assignee']}}" disabled selected>{{todo['assignee']}}</option>
      {% for team_member in team_members %}
      <option value="{{team_member}}">{{team_member}}</option>
      {% endfor %}
     </select>
    </div>
    <div class="form-group">
     <label for="taskcategory">Task Description</label>
     <textarea class="form-control" id="projectid" name="taskdescription" value="{{projectid}}">{{todo['taskdescription']}}</textarea>
     <script>
      tinymce.init({
       selector: "textarea",
       menubar : false,
       statusbar:false,
      });
     </script>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
   </form>
  </div>
  {% endfor %} 
 </tbody>
</table>
0
I_Have_Many_Questions 27 październik 2020, 02:33