W przypadku Dataframe poniżej, istnieje 59 kolumn

circleid name birthday 56 more...
1     1  1    
2     2  10
2     5   68
2     1  10
1     1  1

Wynik Chcę

circleid distinct_name distinct_birthday 56 more...
1     1       1    
2     3       2


quiz <- read.csv("https://raw.githubusercontent.com/pranavn91/PhD/master/Expt/circles-removed-na.csv", header = T)

Jak dotąd

ddply(quiz,~circleid,summarise,number_of_distinct_name=length(unique(name)))

To działa dla 1 kolumny Jak uzyskać pełną dataframe

columns <- colnames(quiz)

for (i in c(1:58)
{
final <- ddply(quiz,~circleid,summarise,number_of_distinct_name=length(unique(columns[i])))


}
r
0
pranav nerurkar 5 czerwiec 2018, 10:45

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Z data.table możesz uruchomić:

library(data.table)
quiz <- fread("https://raw.githubusercontent.com/pranavn91/PhD/master/Expt/circles-removed-na.csv", header = T)
unique_vals <- quiz[, lapply(.SD, uniqueN), by = circleid]
1
pieca 5 czerwiec 2018, 08:16

Możesz użyć dplyr:

result<-quiz%>%
 group_by(circleid)%>%
 summarise_all(n_distinct)

microbenchmark dla data.table i dplyr:

 microbenchmark(x1=quiz[, lapply(.SD, function(x) length(unique(x))), by = circleid],
        x2=quiz%>%
         group_by(circleid)%>%
         summarise_all(n_distinct),times=100)
Unit: milliseconds
 expr    min    lq   mean  median    uq    max neval cld
  x1 150.06392 155.02227 158.75775 156.49328 158.38887 224.22590  100  b
  x2 41.07139 41.90953 42.95186 42.54135 43.97387 49.91495  100 a 
1
jyjek 5 czerwiec 2018, 08:07

Z pakietem {x0}} jest to proste. Oryginalna odpowiedź miała length(unique(.)) ale @akrun wskazał mnie do n_distinct(.) w komentarzu.

library(dplyr)

quiz %>%
 group_by(circleid) %>%
 summarise_all(n_distinct)
## A tibble: 2 x 3
#circleid name birthday
#<int>  <int>  <int>
# 1    1   1
# 2    2   3

dane.

quiz <- read.table(text = "
circleid name birthday
1     1  1    
2     2  10
2     5   68
2     1  10
1     1  1
", header = TRUE)
1
Rui Barradas 5 czerwiec 2018, 08:10