Mam ramkę danych taką jak:

  x1  y1  x2  y2
0 149 2653 2152 2656
1 149 2465 2152 2468
2 149 1403 2152 1406
3 149 1215 2152 1218
4 170 2692 2170 2695
5 170 2475 2170 2478
6 170 1413 2170 1416
7 170 1285 2170 1288

Muszę sparować przez każde dwa wiersze z indeksu ramy danych. tj. [0,1], [2,3], [4,5], [6,7] itd.,

I Ekstrakt X1, Y1 od pierwszego rzędu pary x2, Y2 z drugiego rzędu pary , podobnie dla każdej pary wierszy.

Przykładowe dane wyjściowe:

[[149,2653,2152,2468],[149,1403,2152,1218],[170,2692,2170,2478],[170,1413,2170,1288]]

Zapytaj, czy nie jest jasne, czy nie jest jasne.

Do tej pory próbowałem grupować pary, i próbowałem operacji zmiany. Ale nie udało mi się wykonać zapisywania pary.

2
Mohamed Thasin ah 4 czerwiec 2018, 11:13

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Python Solution:

Wybierz wartości kolumn według pozycji do list s:

a = df[['x2', 'y2']].iloc[1::2].values.tolist()
b = df[['x1', 'y1']].iloc[0::2].values.tolist()

A następnie zip i dołącz do siebie w rozumieniu listy:

L = [y + x for x, y in zip(a, b)]
print (L)
[[149, 2653, 2152, 2468], [149, 1403, 2152, 1218], 
 [170, 2692, 2170, 2478], [170, 1413, 2170, 1288]]

Dziękujemy, @ user2285236 dla innego rozwiązania:

L = np.concatenate([df.loc[::2, ['x1', 'y1']], df.loc[1::2, ['x2', 'y2']]], axis=1).tolist()

Rozwiązanie PURE PANDAS:

Najpierw DataFrameGroupBy.shift przez każde 2 rzędy:

df[['x2', 'y2']] = df.groupby(np.arange(len(df)) // 2)[['x2', 'y2']].shift(-1)
print (df)
  x1  y1   x2   y2
0 149 2653 2152.0 2468.0
1 149 2465   NaN   NaN
2 149 1403 2152.0 1218.0
3 149 1215   NaN   NaN
4 170 2692 2170.0 2478.0
5 170 2475   NaN   NaN
6 170 1413 2170.0 1288.0
7 170 1285   NaN   NaN

Następnie usuń NaN s rzędów, przekonwertować na int, a następnie do list:

print (df.dropna().astype(int).values.tolist())
[[149, 2653, 2152, 2468], [149, 1403, 2152, 1218], 
 [170, 2692, 2170, 2478], [170, 1413, 2170, 1288]]
3
jezrael 4 czerwiec 2018, 08:28

Oto rozwiązanie przy użyciu niestandardowego iteratora na podstawie iterrows(), ale jest nieco zaklęczny:

import pandas as pd
df = pd.DataFrame( columns=['x1','y1','x2','y2'], data=
  [[149, 2653, 2152, 2656], [149, 2465, 2152, 2468], [149, 1403, 2152, 1406], [149, 1215, 2152, 1218],
  [170, 2692, 2170, 2695], [170, 2475, 2170, 2478], [170, 1413, 2170, 1416], [170, 1285, 2170, 1288]] )

def iter_oddeven_pairs(df):

  row_it = df.iterrows()

  try:
    while True:
      _,row = next(row_it)
      yield row[0:2]
      _,row = next(row_it)
      yield row[2:4]
  except StopIteration:
    pass

print(pd.concat([pair for pair in iter_oddeven_pairs(df)]))
0
smci 4 czerwiec 2018, 08:48

Oto jedno rozwiązanie przez numpy.hstack. UWAGA Jest naturalny, aby zasilać numpy macierzy bezpośrednio do pd.DataFrame, ponieważ w ten sposób pandy przechowuje dane wewnętrznie.

import numpy as np

arr = np.hstack((df[['x1', 'y1']].values[::2],
         df[['x2', 'y2']].values[1::2]))

res = pd.DataFrame(arr)

print(res)

   0   1   2   3
0 149 2653 2152 2468
1 149 1403 2152 1218
2 170 2692 2170 2478
3 170 1413 2170 1288
2
jpp 4 czerwiec 2018, 08:32