Rozważ I mam 3 kolumny:

var1 var2 var3 
1  1  1   
0  1  1   
1  0  1  
0  0  1  
1  1  0  
0  1  0  
1  0  0  
0  0  0 

Chcę mu się zmienić / zmienić kolumnę var3, jeśli var1 i var2 przestrzegaj reguły takiej jak:

var1 and var2 == 1

Próbuję to zrobić za pomocą mutate_at:

df %>% mutate_at(.vars = vars(var1, var2, var3), 
         .funs = funs(ifelse(var1 & var2, var3 = 5, var3 = 2))

Proszę doradzić, czego tu brakuje, nie działa.

0
SteveS 3 czerwiec 2018, 16:32

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz osiągnąć to samo o wiele różnych sposobów, w tym mutate. Możesz nawet zrobić to z dpplyr::mutate_at. Musisz lekko zmienić logikę jako:

library(dplyr)

df %>% mutate_at(vars(c("var3")), funs(ifelse(var1==1 & var2 == 1, 5, 2)))

#  var1 var2 var3
# 1  1  1  5
# 2  0  1  2
# 3  1  0  2
# 4  0  0  2
# 5  1  1  5
# 6  0  1  2
# 7  1  0  2
# 8  0  0  2

Uwaga: Jedyną motywacją mogę myśleć o użyciu mutate_at byłoby, gdyby miało wiele innych kolumn, takich jak {X2}}, var4 itp., Które były przetwarzane z podobną logiką. Za jedną kolumnę po prostu sprawi, że rzeczy bardziej skomplikowane.

Dane:

df <- read.table(text =
"var1 var2 var3 
1  1  1   
0  1  1   
1  0  1  
0  0  1  
1  1  0  
0  1  0  
1  0  0  
0  0  0",
header = TRUE, stringsAsFactors = FALSE)
1
MKR 3 czerwiec 2018, 13:38

case_when daje dużo elastyczności dla reguł.

 df %>% 
 mutate(
   var3 = case_when(
    var1==1 & var2==1 ~ "my.new.variable",
    TRUE ~ as.character(var3)
   )
  )

#> # A tibble: 8 x 3
#>  var1 var2 var3      
#>  <dbl> <dbl> <chr>     
#> 1 1.00 1.00 my.new.variable
#> 2 0   1.00 1       
#> 3 1.00 0  1       
#> 4 0   0  1       
#> 5 1.00 1.00 my.new.variable
#> 6 0   1.00 0       
#> 7 1.00 0  0       
#> 8 0   0  0
```

Created on 2018-06-03 by the [reprex package](http://reprex.tidyverse.org) (v0.2.0).
1
Nettle 3 czerwiec 2018, 16:10