Czy istnieje sposób na uzyskanie wszystkich przestrzeni nazw związanych z klasą / typem za pomocą refleksji?

Na przykład, zakładając, że moja zmienna jest:

var list = List<MyClass> 

A moja klasa jest zdefiniowana jako

public class MyClass
{
  property int32 MyNumber {get; set;}
}

Chciałbym być w stanie zwrócić następujące obszary nazw:

 • Mycompany.Myclass (jak jest używany MyClass)
 • System.Collections.generic (jak jest używany przez listę)
 • System jako INT32 (jak jest używany przez MyNumber)

Dzięki.

2
Thierry 12 lipiec 2020, 06:39

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz analizować typ za pomocą refleksji.

Otrzymasz wiele innych wyników niż oczekiwano z powodu projektu ramowego.

Mam nadzieję, że nie zrobiłem zbyt wielu błędów.

test

namespace ConsoleApp
{
 public class Program
 {
  static public void Main(string[] args)
  {
   var list = new List<MyClass>();
   var typeSearched = list.GetType();
   Console.WriteLine($"{typeSearched.Name} needs these namespaces:");
   foreach ( var item in typeSearched.GetUsingNamespaces().OrderBy(kvp => kvp.Key) )
   {
    string names = string.Join(Environment.NewLine + "  ",
                  item.Value.Select(t => t.Name)
                       .OrderBy(n => n));
    Console.WriteLine($"# {item.Key} for type(s):" + Environment.NewLine +
             $"  {names}");
    Console.WriteLine();
  }
 }
 public class MyClass
 {
  public Int32 MyNumber {get; set;}
 }
}

klasa pomocnika refleksji

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using System.Reflection;

namespace ConsoleApp
{
 static public class ReflexionHelper
 {
  // See below
 }
}

Metody narzędzi

static public void AddNoDuplicates<T>(this IList<T> list, T value)
{
 if ( !list.Contains(value) ) list.Add(value);
}

static public void AddNoDuplicates<TKey, TValue>(this IDictionary<TKey, List<TValue>> list,
                         TKey key, TValue value)
{
 if ( key == null ) return;
 if ( !list.ContainsKey(key) )
  list.Add(key, new List<TValue>() { value });
 else
 if ( !list[key].Contains(value) )
  list[key].Add(value);
}

static public void AddRangeNoDuplicates<T>(this IList<T> list, IEnumerable<T> collection)
{
 foreach ( T value in collection )
  if ( !list.Contains(value) )
   list.Add(value);
}

Metoda przewidywania typu

static public Dictionary<string, List<Type>> GetUsingNamespaces(this Type typeSearched)
{
 var result = new Dictionary<string, List<Type>>();
 result.AddNoDuplicates(typeSearched.Namespace, typeSearched);
 foreach ( Type type in typeSearched.GetMembersTypes() )
 {
  result.AddNoDuplicates(type.Namespace, type);
  foreach ( var implement in type.GetInterfaces() )
   result.AddNoDuplicates(implement.Namespace, implement);
  foreach ( var argument in type.GetGenericArguments() )
   result.AddNoDuplicates(argument.Namespace, argument);
 }
 return result;
}

Metoda uzyskania wszystkich członków typu

static public List<Type> GetMembersTypes(this Type type)
{
 var flags = BindingFlags.Static
      | BindingFlags.Instance
      | BindingFlags.Public
      | BindingFlags.NonPublic;
 var result = new List<Type>();
 foreach ( var field in type.GetFields(flags) )
  result.AddNoDuplicates(field.FieldType);
 foreach ( var property in type.GetProperties(flags) )
  result.AddNoDuplicates(property.PropertyType);
 foreach ( var ev in type.GetEvents(flags) )
  result.AddNoDuplicates(ev.EventHandlerType);
 foreach ( var method in type.GetMethods(flags) )
 {
  result.AddNoDuplicates(method.ReturnType);
  foreach ( var a in method.GetParameters() )
   result.AddNoDuplicates(a.ParameterType);
 }
 foreach ( var constructor in type.GetConstructors() )
  foreach ( var param in constructor.GetParameters() )
   result.AddNoDuplicates(param.ParameterType);
 foreach ( var nested in type.GetNestedTypes(flags) )
  result.AddRangeNoDuplicates(GetMembersTypes(nested));
 return result;
}

przyszłe ulepszenia

Analizuj atrybuty i inne rzeczy zapomniane.

Wyjście testowe krótkie

ConsoleApp
System
System.Collections
System.Collections.Generic
System.Collections.ObjectModel
System.Reflection
System.Runtime.InteropServices
System.Runtime.Serialization

Wyjście testowe pełne

# ConsoleApp for type(s):
  MyClass
  MyClass[]

# System for type(s):
  Action`1
  Array
  Boolean
  Comparison`1
  Converter`2
  ICloneable
  IComparable
  IComparable`1
  IComparable`1
  IComparable`1
  IConvertible
  IDisposable
  IEquatable`1
  IEquatable`1
  IEquatable`1
  IFormattable
  Int32
  Object
  Predicate`1
  String
  Type
  Void

# System.Collections for type(s):
  ICollection
  IEnumerable
  IEnumerator
  IList
  IStructuralComparable
  IStructuralEquatable

# System.Collections.Generic for type(s):
  Enumerator
  ICollection`1
  ICollection`1
  ICollection`1
  ICollection`1
  IComparer`1
  IEnumerable`1
  IEnumerable`1
  IEnumerable`1
  IEnumerable`1
  IEnumerable`1
  IEnumerator`1
  IEnumerator`1
  IList`1
  IList`1
  IList`1
  IList`1
  IReadOnlyCollection`1
  IReadOnlyCollection`1
  IReadOnlyCollection`1
  IReadOnlyCollection`1
  IReadOnlyList`1
  IReadOnlyList`1
  IReadOnlyList`1
  IReadOnlyList`1
  List`1
  List`1
  List`1
  List`1
  T
  T
  T[]
  TOutput

# System.Collections.ObjectModel for type(s):
  ReadOnlyCollection`1

# System.Reflection for type(s):
  ICustomAttributeProvider
  IReflect

# System.Runtime.InteropServices for type(s):
  _MemberInfo
  _Type

# System.Runtime.Serialization for type(s):
  ISerializable

Niektóre nazwy typu są powielane, ale instancja typu jest inna ...

0
Olivier Rogier 12 lipiec 2020, 14:05