Próbowałem zamienić mój skrypt Pythona w wykonywalnym przez cały dzień. Próbowałem użyć CX-Freeze i Pyinstaller, ale ani pracy. Jestem teraz zainteresowany pyinstaller i zrezygnowałem z CX-Freeze. Oto mój kod i potrzebuję kogoś, kto powiedział mi, czy nawet możliwe jest przekształcenie go w wykonywalne:

# Importing libraries
import pygame
import random
import time

# Initializing PyGame
pygame.init()

# Setting a window name
pygame.display.set_caption("Ping Pong")

# Creating a font
pygame.font.init()
font = pygame.font.SysFont(None, 30)
pong_font = pygame.font.SysFont("comicsansms", 75)
winner_font = pygame.font.SysFont("consolas", 50)

# Set the height and width of the screen
window_width = 700
window_height = 500
size = [window_width, window_height]
game_win = pygame.display.set_mode(size)
game_win2 = pygame.display.set_mode(size)


# Creating a messaging system
def message(sentence, color, x, y, font_type, display):
  sentence = font_type.render(sentence, True, color)
  display.blit(sentence, [x, y])


# Creating colors
white = (225, 225, 225)
black = (0, 0, 0)
gray = (100, 100, 100)

# Setting up ball
ball_size = 25


class Ball:
  """
  Class to keep track of a ball's location and vector.
  """

  def __init__(self):
    self.x = 0
    self.y = 0
    self.change_x = 0
    self.change_y = 0


def make_ball():
  ball = Ball()
  # Starting position of the ball.
  ball.x = 350
  ball.y = 250

  # Speed and direction of rectangle
  ball.change_x = 5
  ball.change_y = 5

  return ball


def main():
  # Scores
  left_score = 0
  right_score = 0

  pygame.init()

  # Loop until the user clicks the close button.
  done = False

  ball_list = []

  ball = make_ball()
  ball_list.append(ball)

  # Right paddle coordinates
  y = 200
  y_change = 0
  x = 50
  # Left paddle coordinates
  y1 = 200
  y1_change = 0
  x1 = 650

  while not done:
    
    # --- Event Processing
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        done = True
      elif event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_w:
          y_change = -7

        elif event.key == pygame.K_s:
          y_change = 7

        elif event.key == pygame.K_UP:
          y1_change = -7

        elif event.key == pygame.K_DOWN:
          y1_change = 7

      elif event.type == pygame.KEYUP:
        y_change = 0
        y1_change = 0

    y += y_change
    y1 += y1_change

    # Preventing from letting the paddle go off screen
    if y > window_height - 100:
      y -= 10
    if y < 50:
      y += 10
    if y1 > window_height - 100:
      y1 -= 10
    if y1 < 50:
      y1 += 10

    # Logic
    for ball in ball_list:
      # Move the ball's center
      ball.x += ball.change_x
      ball.y += ball.change_y

      # Bounce the ball if needed
      if ball.y > 500 - ball_size or ball.y < ball_size:
        ball.change_y *= -1
      if ball.x > window_width - ball_size:
        ball.change_x *= -1
        left_score += 1
      if ball.x < ball_size:
        ball.change_x *= -1
        right_score += 1

      ball_rect = pygame.Rect(ball.x - ball_size, ball.y - ball_size, ball_size * 2, ball_size * 2)

      left_paddle_rect = pygame.Rect(x, y, 25, 75)
      if ball.change_x < 0 and ball_rect.colliderect(left_paddle_rect):
        ball.change_x = abs(ball.change_x)

      right_paddle_rect = pygame.Rect(x1, y1, 25, 75)
      if ball.change_x > 0 and ball_rect.colliderect(right_paddle_rect):
        ball.change_x = -abs(ball.change_x)

      if right_score == 10:
        message("RIGHT PLAYER HAS WON!!", white, 60, 250, winner_font, game_win)
        pygame.display.flip()
        pygame.event.poll()
        time.sleep(5)
        pygame.quit()
        quit()
      elif left_score == 10:
        message("LEFT PLAYER HAS WON!!", white, 60, 250, winner_font, game_win)
        pygame.display.flip()
        pygame.event.poll()
        time.sleep(5)
        pygame.quit()
        quit()

    # Drawing
    # Set the screen background
    game_win.fill(black)

    # Draw the balls
    for ball in ball_list:
      pygame.draw.circle(game_win, white, [ball.x, ball.y], ball_size)

    # Creating Scoreboard
    message("Left player score: " + str(left_score), white, 10, 10, font, game_win)
    message("Right player score: " + str(right_score), white, 490, 10, font, game_win)

    # Drawing a left paddle
    pygame.draw.rect(game_win, white, [x, y, 25, 100])
    # Drawing a right paddle
    pygame.draw.rect(game_win, white, [x1, y1, 25, 100])

    # Setting FPS
    FPS = pygame.time.Clock()
    FPS.tick(60)

    # Updating so actions take place
    pygame.display.flip()


while True:
  game_win2.fill(black)
  pygame.event.poll()   
  mouse = pygame.mouse.get_pos()
  click = pygame.mouse.get_pressed()
  message("Pong", white, 280, 100, pong_font, game_win2)
  if 150 + 100 > mouse[0] > 150 and 350 + 50 > mouse[1] > 350:
    pygame.draw.rect(game_win, gray, [150, 350, 100, 50])
    if click[0] == 1:
      break
  else:
    pygame.draw.rect(game_win, white, [150, 350, 100, 50])

  if 450 + 100 > mouse[0] > 450 and 350 + 50 > mouse[1] > 350:
    pygame.draw.rect(game_win, gray, [450, 350, 100, 50])
    if click[0] == 1:
      pygame.quit()
      quit()
  else:
    pygame.draw.rect(game_win, white, [450, 350, 100, 50])

  message("Start", black, 175, 367, font, game_win2)
  message("Quit", black, 475, 367, font, game_win2)

  # Go ahead and update the screen with what we've drawn.
  pygame.display.flip()

  # Wrap-up
  # Limit to 60 frames per second
  clock = pygame.time.Clock()
  clock.tick(60)

if __name__ == "__main__":
  main()

Nie musisz zbyt wiele niepokoić o kodzie. Ale potrzebuję pomocy z przekształceniem go w wykonywalne za pomocą pyinstaller.

1
snoopstick 3 sierpień 2020, 19:40

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Istnieje kilka typowych rzeczy, które mogą powodować problemy z pygame i pyinstaller:

 1. Zaktualizuj pygame do 2.0.0.dev6 (pip install pygame==2.0.0.dev6), jeśli jeszcze nie zrobiłeś.

 2. Podczas robienia .exe spróbuj z następującymi: pyinstaller -w --onefile main.py Zawsze zmień plik .py, który chcesz przekonwertować na main.py - & gt; (-w bez konsoli) Uwaga: Najpierw musisz przejść do main.py

 3. Plik {{X0}

 4. Czcionki powodują również problemy, jeśli problem występuje, spróbuj całkowicie je usunąć. Jeśli wszystko działa dobrze, rozważ zmianę czcionki (Arial zawsze działa dla mnie) lub skopiuj czcionkę, której chcesz użyć do folderu, gdzie jest .exe

0
kaktus_car 3 sierpień 2020, 17:18