Czy ktoś może pomógł w następujących?

Za pomocą Visual Studio 2019 Projekt Xamarin Forms Próbuję wyświetlić obrotowy plac czerwony w Emulatorze Android. Mam to działać, ale mój plac jest czarny:

enter image description here

Oto kod mojej mainePage.xaml.cs (stosując ES20, jak ES10 nie posiada funkcji OpenGL):

using OpenTK.Graphics.ES20;
using System;
using Xamarin.Forms;

namespace OGLMobile
{
  public partial class MainPage : ContentPage
  {
    private float red = 1.0f;
    private float green = 0.0f;
    private float blue = 0.0f;

    private const float halfWidth = 0.2f;
    private float[] m_vertex_buffer_data = { 0.5f - halfWidth, 0.5f - halfWidth, 0.0f,
                         0.5f + halfWidth, 0.5f - halfWidth, 0.0f,
                         0.5f + halfWidth, 0.5f + halfWidth, 0.0f,
                         0.5f - halfWidth, 0.5f + halfWidth, 0.0f };

    private string[] m_szVertexShader = null;
    private string[] m_szFragmentShader = null;

    private int m_nProgram = -1;
    private int m_nVertexShaderHandle = -1;
    private int m_nFragmentShaderHandle = -1;

    private uint[] indices = { 0, 1, 2, 0, 2, 3 };

    private int m_nVertexBuffer = -1;

    bool m_bOGLParametersSet = false;

    private void RotateSquare(float radians, float xRotationCentre, float yRotationCentre)
    {
      int[] nBaseIndices = { 0, 3, 6, 9 };

      for (int nVertex = 0; nVertex <= 3 ; nVertex++)
      {
        int nIndex1 = nBaseIndices[nVertex];
        int nIndex2 = nIndex1 + 1;

        float offsetX = m_vertex_buffer_data[nIndex1] - xRotationCentre;
        float offsetY = m_vertex_buffer_data[nIndex2] - yRotationCentre;

        double xRotated = offsetX * Math.Cos(radians) - offsetY * Math.Sin(radians);
        double yRotated = offsetX * Math.Sin(radians) + offsetY * Math.Cos(radians);

        m_vertex_buffer_data[nIndex1] = (float)xRotated + xRotationCentre;
        m_vertex_buffer_data[nIndex2] = (float)yRotated + yRotationCentre;
      }

      GL.BindBuffer(BufferTarget.ArrayBuffer, m_nVertexBuffer);
      GL.BufferSubData(BufferTarget.ArrayBuffer, IntPtr.Zero, new IntPtr(m_vertex_buffer_data.Length * sizeof(float)), m_vertex_buffer_data);
    }

    public MainPage()
    {
      Title = "OpenGL";
      var view = new OpenGLView { HasRenderLoop = true };
      var toggle = new Switch { IsToggled = true };

      m_szVertexShader = new string[1];
      m_szFragmentShader = new string[1];

      view.HeightRequest = 300;
      view.WidthRequest = 300;
      
      GL.Viewport(0, 0, 300, 300);

      view.OnDisplay = r =>
      {
        if(!m_bOGLParametersSet) // Do this only on first rendering
        {
          CreateShader();

          m_bOGLParametersSet = true;

          GL.UseProgram(m_nProgram);

          GL.GenBuffers(1, out m_nVertexBuffer);

          GL.BindBuffer(BufferTarget.ArrayBuffer, m_nVertexBuffer);

          GL.BufferData(BufferTarget.ArrayBuffer, new IntPtr(m_vertex_buffer_data.Length * sizeof(float)), m_vertex_buffer_data, BufferUsage.StaticDraw);
        }

        GL.ClearColor(0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f);
        GL.Clear((ClearBufferMask.ColorBufferBit | ClearBufferMask.DepthBufferBit));

        RotateSquare(0.0174533f, 0.5f, 0.5f);

        GL.EnableVertexAttribArray(0);
        GL.BindBuffer(BufferTarget.ArrayBuffer, m_nVertexBuffer);


        GL.VertexAttribPointer(0, 3, VertexAttribPointerType.Float, false, 0, 0);

        GL.DrawElements(BeginMode.Triangles, indices.Length, DrawElementsType.UnsignedInt, indices);

        GL.DisableVertexAttribArray(0);

        
      };

      toggle.Toggled += (s, a) =>
      {
        view.HasRenderLoop = toggle.IsToggled;
      };

      var stack = new StackLayout
      {
        Padding = new Size(20, 20),
        Children = { view, toggle}
      };

      Content = stack;
    }

    private void SetShaderSource()
    {
      m_szVertexShader[0] = "void main()" +
                 "{" +
                  "gl_Position = ftransform();" +
                 "}";

      m_szFragmentShader[0] = "void main()" +
                  "{" +
                    "gl_FragColor = vec4(1.0,0.0,0.0,1.0);" +
                  "}";
    }


    private void CreateShader()
    {
      SetShaderSource();

      int nVertexShaderSourceLength = m_szVertexShader[0].Length;
      int nFragmentShaderLength = m_szFragmentShader[0].Length;

      m_nVertexShaderHandle = GL.CreateShader(ShaderType.VertexShader);
      m_nFragmentShaderHandle = GL.CreateShader(ShaderType.FragmentShader);

      GL.ShaderSource(m_nVertexShaderHandle, 1, m_szVertexShader, new int[] { nVertexShaderSourceLength });
      GL.ShaderSource(m_nFragmentShaderHandle, 1, m_szFragmentShader, new int[] { nVertexShaderSourceLength });

      GL.CompileShader(m_nVertexShaderHandle);
      GL.CompileShader(m_nFragmentShaderHandle);

      string szVertexShaderLog = GL.GetShaderInfoLog(m_nVertexShaderHandle);
      string szFragmentShaderLog = GL.GetShaderInfoLog(m_nFragmentShaderHandle);

      m_nProgram = GL.CreateProgram();

      GL.AttachShader(m_nProgram, m_nVertexShaderHandle);
      GL.AttachShader(m_nProgram, m_nFragmentShaderHandle);

      GL.LinkProgram(m_nProgram);
    }
  }
}

Moje cieniowanie muszą być nieprawidłowe, otrzymuję ten sam wyjście, jeśli zastąpię je z sznurkami, więc system musi być domyślny do czegoś.

Mam skompilować błędy, gdy dzwonię do GetShaderinfologa, ale moje cienie są takie trywialne, że nie widzę problemu:

enter image description here

Bardzo dziękuję za wszelką pomoc (utknął na tym na chwilę

Dodawanie: bardzo dziękuję za ciebie odpowiedzi. Zastąpiłem Shaders z komplementami, niestety nadal mam czarny plac:

(Na obrazie mówi Mediump, próbowałem także nadmiaru i Lowp, ale nadal dostaję te same wyniki).

enter image description here

Teraz otrzymuję inny błąd na kompilacji cieniowania wierzchołka i brak błędu dla fragmentu Shader - chociaż mam jedno ostrzeżenie na ten ostatni:

enter image description here

Dziękujemy za dalsze porady, które możesz zaoferować.

1
user3738290 14 październik 2020, 19:20

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Te cienie nie spełniają żadnej specyfikacji GLSL ES. Patrz OpenGL ES Język ocieniowy 1,00 Specyfikacja. OpenGL ES Język Cieniowanie 3.00 Specyfikacja.

Zobacz shader roboczy z cieniowaniem VEREX:

attribute vec3 a_position;

void main()
{
  gl_Position = vec4(a_position, 1.0);
}

I fragment Shader.

precision mediump float;

void main()
{
  gl_FragColor = vec4(1.0, 0.0, 0.0, 1.0);
}

Polecam weryfikację, czy shader skompiluje się bez błędów:

GL.CompileShader(m_nVertexShaderHandle);
string infoLogFrag = GL.GetShaderInfoLog(m_nVertexShaderHandle);
if (infoLogFrag != System.String.Empty)
{
  System.Console.WriteLine(infoLogFrag);
}

GL.CompileShader(m_nFragmentShaderHandle);
string infoLogVert = GL.GetShaderInfoLog(m_nFragmentShaderHandle);
if (infoLogVert != System.String.Empty)
{
  System.Console.WriteLine(infoLogVert);
}

A Program Linki bez błędów:

GL.LinkProgram(m_nProgram);
string infoLogProg = GL.GetProgramInfoLog(m_nProgram );
if (infoLogProg != System.String.Empty)
{
  System.Console.WriteLine(infoLogProg);
}
0
Rabbid76 15 październik 2020, 08:58