Dzień dobry !

W ramach R opracowałem następujący kod:

      k=10
      w_k=rep(1,k)/k
      n_j=rep(0,k)
      
      print(w_k)
      
      data=as.matrix(iris[1:150,-5])
      means=sample(1:dim(data)[1],k,replace=FALSE)
      mu=as.matrix(iris[means,-5])
      sigma=cov(data)
      sigma_list=rep(list(sigma),k)
      
      P_Cj_Xi<-function(Xi,mu,sigma_list=sigma_list){
      k=length(Xi) 
      n_j=rep(0,k) 
      r=lapply(1:k, function(i) r[i]=solve(matrix(unlist(sigma_list[i]),ncol=k))) 
   
# lapply isn't storing the solve(matrix(unlist(sigma_list[i]),ncol=k)) from 1 to k 
# try print(solve(matrix(unlist(sigma_list[i]),ncol=k))) , the inverse 
# is correctly computed. I need to access each of inverses .
        

      }
    # example of run :
    P_Cj_Xi(Xi=data[1,],mu,sigma_list=sigma_list)

sigma_list to lista zawiera k=10 matryc. Wszystkie te macierze są początkowo równe sigma=cov(data). Muszę pętli przez sigma_list i obliczyć odwrotność każdej matrycy na tej liście. Te obliczone matryce odwrotne powinny być przechowywane na innej liście r.

Z poprzednim kodem zazwyczaj otrzymuję ten błąd:

Warning message in r[i] = solve(matrix(unlist(sigma_list[i]), ncol = k)):
"le nombre d'objets à remplacer n'est pas multiple de la taille du remplacement"
Warning message in r[i] = solve(matrix(unlist(sigma_list[i]), ncol = k)):
"le nombre d'objets à remplacer n'est pas multiple de la taille du remplacement"
Warning message in r[i] = solve(matrix(unlist(sigma_list[i]), ncol = k)):
"le nombre d'objets à remplacer n'est pas multiple de la taille du remplacement"
Warning message in r[i] = solve(matrix(unlist(sigma_list[i]), ncol = k)):
"le nombre d'objets à remplacer n'est pas multiple de la taille du remplacement"

Mam nadzieję, że moje pytanie jest jasne. Dziękujemy za pomoc z góry!

r
0
Tou Mou 13 październik 2020, 17:25

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Powinienem utworzyć pustą matrycę z r=matrix(NA,length(Xi),length(Xi)), a potem mogłem powtórzyć r wiele razy =n_clusters

 P_Cj_Xi<-function(Xi,mu,sigma_list=sigma_list,n_clusters=k){
  k=n_clusters
  n_j=rep(0,length(Xi)) 
  r=matrix(NA,length(Xi),length(Xi))  
  r=rep(list(r),n_clusters )  
  r=lapply(1:n_clusters , function(i) r[[i]]=solve(matrix(unlist(sigma_list[i]),ncol=length(Xi)))) 
  r
      
  #n_j=sapply(1:k, function(i) -1/2*(Xi-mu[i])%*%r[i]%*%(t(Xi-mu[i])))     
  #n_j  
  }
  
  P_Cj_Xi(Xi=data[1,],mu,sigma_list=sigma_list)
0
Tou Mou 13 październik 2020, 14:45