Piszę małą aplikację w C # za pomocą P / Invoke, aby utworzyć okno. Dostaję System.ExecutionEngineException rzucony przez PeekMessage podczas pracy z dużymi tablicami. Jest to dziwne, ponieważ faktycznie pracuję z tablicami, nie wyrzucane są wyjątki i wszystko jest w porządku. Ale kiedy dzwonię PeekMessage ona rzuca. Nie tworząc tablicy zapobiegających wydarzeniu problemu. Po wystąpieniu wyjątku jest to drukowane do konsoli:

Process terminated. A callback was made on a garbage collected delegate of type 'PInvoke.User32!PInvoke.User32+WndProc::Invoke'.
  at PInvoke.User32.PeekMessage(MSG*, IntPtr, WindowMessage, WindowMessage, PeekMessageRemoveFlags)
  at PInvoke.User32.PeekMessage(MSG*, IntPtr, WindowMessage, WindowMessage, PeekMessageRemoveFlags)
  at PInvoke.User32.PeekMessage(IntPtr, IntPtr, WindowMessage, WindowMessage, PeekMessageRemoveFlags)
  at Program.Main(System.String[])

Byłem w stanie spiętkować małą próbkę poniżej mojego projektu, który odtwarza błąd. Używam .NET Core 3.1.

using System;
using System.Drawing;
using static PInvoke.Kernel32;
using static PInvoke.User32;

static class Program
{
  static IntPtr HWND;

  static unsafe void Main(string[] args)
  {
    // creating the arrays on lines 14, 16, and 26 somehow cause the error and creating the window after line 18 doesn't cause the error.

    HWND = CreateWindow();

    byte[] b = new byte[100000000];

    DoSomething(new int[10000]);

    PeekMessage(HWND, HWND, 0, 0, PeekMessageRemoveFlags.PM_REMOVE);
  }

  public static void DoSomething(int[] data)
  {
    Color[] result = new Color[data.Length];
  }

  static unsafe IntPtr WndProc(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, void* wParam, void* lParam)
  {
    return DefWindowProc(hwnd, msg, (IntPtr)wParam, (IntPtr)lParam);
  }

  static unsafe IntPtr CreateWindow()
  {
    var hIsnt = GetModuleHandle(null);

    string classname = "test";
    WNDCLASS wndclass;

    fixed (char* pClassName = classname)
      wndclass = new WNDCLASS()
      {
        lpfnWndProc = WndProc,
        hInstance = hIsnt.DangerousGetHandle(),
        lpszClassName = pClassName
      };

    RegisterClass(ref wndclass);

    var hwnd = PInvoke.User32.CreateWindow(
      classname,
      "test",
      WindowStyles.WS_CAPTION |
      WindowStyles.WS_VISIBLE,
      100, 100, 1280, 720,
      IntPtr.Zero, IntPtr.Zero,
      hIsnt.DangerousGetHandle(),
      IntPtr.Zero
      );

    return hwnd;
  }

  static unsafe void HandleEvents()
  {
    MSG msg;
    while (PeekMessage(&msg, HWND, 0, 0, PeekMessageRemoveFlags.PM_REMOVE))
    {
      TranslateMessage(&msg);
      DispatchMessage(&msg);
    }
  }
}

Klugnowałbym jakąkolwiek pomoc, którą możesz zaoferować!

1
Redninja1061 18 październik 2020, 23:41

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Mam to! Problem polegał na tym, że Delegat WNDPROC przekazany do niezarządzanego kodu był uwolniony przez GC, a stosowanie dużych tablic powodował zbieranie śmieci. Prosta poprawka była utrzymywanie odniesienia Delegat WNDPROC przekazany do klasy okna.

1
Redninja1061 18 październik 2020, 23:41