Jeśli nie mogę dodać dodatkowej kolumny, jak mogę wybrać tylko dane rok (pierwsza kolumna wyświetlanych danych na rysunku 1), aby pojawić się na osi X (patrz pożądany wynik na rysunku 2)

Zdjęcie 1: DataSet

Zdjęcie 2: pożądany wynik

Twoja pomoc jest bardzo ceniona!!!

0
Adriana 6 wrzesień 2020, 16:19

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zaproponowałbym podejście przy użyciu ggplot2. W celu uzyskania tego, co chcesz, możesz użyć substring(), aby wyodrębnić pierwsze cztery elementy definiujące pozycję startową i kończącej nad swoją zmienną quarter. Możesz również użyć factor(), aby zachować wszystkie lata zamiast wykazujące ilości liczbowe jako ggplot2 używa do zrobienia. Tutaj dodałem mały przykład:

library(ggplot2)
#Data
df <- data.frame(quarter=paste0(rep(c(1975:1980),each=4),'-','Q',rep(1:4,6)),
         v2=seq(0,100,length.out = 24),stringsAsFactors = F)
#Plot
ggplot(df,aes(x=factor(substring(quarter,1,4)),y=v2,group=1))+
 geom_line()+
 xlab('year')+
 theme_bw()+
 theme(axis.text.x = element_text(angle=90))

Wynik:

enter image description here

0
Duck 6 wrzesień 2020, 13:37