Mam dochody i wydatki na dwie table, chcę obejmować Brak pasujących kolumn do trzeciej tabeli, więc mogę być w stanie sumować i grupować dochody oraz wydatki z miesięcy i sumy kolumny dochodowej, aby uzyskać całkowitą i wydatkową kolumnę

       incomes table                 expenses table
  -----------------------------------    ------------------------------------
  | incomeId |  date   | amount |    | expenseId |  date   | amount |
  +---------------------------------+    +----------------------------------+
  | 1    | 2/4/2020  | 3000  |    | 1    | 8/4/2020  | 3000  | 
  | 2    | 9/4/2020  | 9000  |    | 2    | 23/4/2020  | 3500  |
  | 3    | 15/9/2020  | 15000 |    | 1    | 9/3/2020  | 2000  |
  | 4    | 7/3/2020  | 7000  |    ------------------------------------
  ------------------------------------


         Expected table Results
    ------------------------------------
    | Month   | Income   | Expense |
    +----------------------------------+
    | March   | 7000    | 2000  | 
    | April   | 12000   | 6500  |
    | September | 15000   |     |
    +==================================+
    | Total   | 34000   | 8500  |
    ====================================

SQL

 SELECT 
    Income.Month, 
    Income.Income, 
    Expense.Expense
   FROM(
      SELECT 
        DATE_FORMAT(date,'%M') AS Month, 
        SUM(amount) AS Income
      FROM income
      GROUP BY DATE_FORMAT(date, '%M')
      ) AS Incomes
   JOIN
     (
      SELECT
         DATE_FORMAT(date,'%M') AS Month,
         SUM(amount) AS Expense
      FROM expenses
      GROUP BY DATE_FORMAT(date, '%M') 
     ) AS Expense
    ON Expense.Month = Income.Month
0
ven 27 marzec 2020, 11:56

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Jeśli chcesz zezwolić na brakujące daty na obu tabelach, możesz naśladować full join za pomocą union all:

select year(date) yr, month(date) mn, sum(income) income, sum(expense) expense
from (
  select date, amount income, null expense from incomes
  union all
  select date, null, amount from expenses
) t
group by year(date), month(date)
with rollup
2
GMB 27 marzec 2020, 09:43