Czy można go zastąpić funkcje rejestratora, aby zawsze przedstawić moduł, w którym jest nazywany? "[#{__MODULE__}] "

Lubić

Logger.debug("Fetching Exchange Information and Trading Rules...")

Staje się w dzienniku:

[debug] [Elixir.Binance.Futures.Rest.Client] Requesting Exchange Information and Trading Rules...

2
John Smith 13 kwiecień 2021, 13:51

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Żądana funkcjonalność już tam jest. Wystarczy skonfigurować Logger, aby wyprowadzić odpowiednie metadane ({x1}}), jak opisano w Dokumentacja.

config :logger, :console,
  format: "[$level] [$metadata] $message\n",
  metadata: [:error_code, :mfa]
4
Aleksei Matiushkin 13 kwiecień 2021, 11:32