Czy mogę użyć PowerShell, aby utworzyć dokument PowerPoint jednym slajdem, a następnie zapisać dokument? Ale trzymaj go w tle, więc nie jest widoczny. Używam czegoś podobnego do dokumentów Word

$word.Application.Visible = $false
$doc = $word.documents.Add()
$doc.SaveAs("C:\Users\MYUSERAREA\test.doc")
$word.Quit()```
0
Daniel De La Warr 15 kwiecień 2021, 16:12

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Istnieje stanowisko Reddit, w którym stany użytkownikiem można stworzyć prezentację i dodać puste slajdy z poniższym kodem, możesz spróbować, nawet Thougs, na jaki patrzy, jak dodawać treści do takich pustych slajdów.

PowerShell i MS PowerPoint

add-type -assembly microsoft.office.interop.powerpoint
$Application = New-Object -ComObject powerpoint.application
$application.visible = [Microsoft.Office.Core.MsoTriState]::msoTrue
$slideType = "microsoft.office.interop.powerpoint.ppSlideLayout" -as [type]

$blanklayout = $slideType::ppLayoutTitleOnly

$presentation = $application.Presentations.add()

$slide = $presentation.slides.add(1,$blanklayout)
0
Jaime López 15 kwiecień 2021, 13:21