Staram się Pyodbc, aby połączyć się z lokalną bazą danych MSSQL z kodem poniżej:

import pyodbc
conn = pyodbc.connect('Driver={ODBC Driver 17 for SQL Server};'
'Server=localhost;'
'Database=SampleDb;'
'Trusted_Connection=yes;')

cursor = conn.cursor()
cursor.execute = ('SELECT * FROM SampleDb.dbo.flights')

for row in cursor:
    print(row)

Uzyskanie następującego błędu:

cursor.execute = ('SELECT * FROM SampleDb.dbo.flights')
AttributeError: 'pyodbc.Cursor' object attribute 'execute' is read-only
0
Bruno Simões 23 marzec 2020, 04:17

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

cursor.execute jest funkcją, więc po prostu musisz go nazwać i nie przypisać czegoś. Spróbuj tego:

cursor.execute('SELECT * FROM SampleDb.dbo.flights')

Źródła:

1
Nikscorp 23 marzec 2020, 01:22