Eksperymentuję z procesami dziecka, ponieważ wydaje się to jedynym sposobem, aby stara biblioteka C była równoległa, której nie można użyć w niciach.

Mój minimalny przykład zapisuje trzy wartości całkowite do mapowanej pamięci. W procesie dziecka chcę zmienić te wartości. Zmiana ostatniej (trzecia) działa, ale przy zmianie drugiej wartości tylko otrzymuję błąd z tym wyjściem:

initial mapped memory in parent process:           000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000011
mapped memory in child process before writing:        000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000011
mapped memory in child process after writing:         0000000000000000000000000000000100000000000000000000000000011011
mapped memory in parent process after child process finished: 0000000000000000000000000000000100000000000000000000000000011011
1
27
terminate called after throwing an instance of 'std::invalid_argument'
 what(): bitset::_M_copy_from_ptr

Process finished with exit code 134 (interrupted by signal 6: SIGABRT)

Przykład minimalny jest:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/mman.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <bitset>
#include <semaphore.h>

using namespace std;

int main(int /*argc*/, char* /*argv*/[])
{
  const char * shm_name = "/a_shm_name";
  const int SIZE = 4096;
  std::vector<int> v{1, 2, 3};

  int shm_fd = shm_open(shm_name, O_CREAT | O_RDWR, 0666);

  ftruncate(shm_fd, 32 * v.size());

  void * ptr0 = mmap(0, SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, shm_fd, 0);

  //write into the memory segment
  void * ptr = ptr0;
  for(int i = 0; i < v.size(); i++)
  {
    std::string s = std::bitset<32>(v[i]).to_string();
    int count = sprintf((char*)ptr, "%s", s.c_str());
    ptr = ptr + count;
  }

  cout << "initial mapped memory in parent process:           " << (char*)ptr0 << endl << flush;

  //fork
  int n1 = fork();
  if(n1 == 0)
  {
    //client process
    shm_fd = shm_open(shm_name, O_CREAT | O_RDWR, 0666);

    ptr0 = mmap(0, SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, shm_fd, 0);

    cout << "mapped memory in child process before writing:        " << (char*)ptr0 << endl << flush;
    //write into the memory segment
    //sem_wait(semId);
    ptr = ptr0 + 32 * 1;
    sprintf((char*)ptr, "%s", std::bitset<32>(27).to_string().c_str());
    cout << "mapped memory in child process after writing:         " << (char*)ptr0 << endl << flush;

    exit(0);
  }
  else
  {
    //parent process
    wait(nullptr);
  }

  //child process finished, back in the parent process
  //client process
  shm_fd = shm_open(shm_name, O_RDONLY, 0666);

  ptr = mmap(0, SIZE, PROT_READ, MAP_SHARED, shm_fd, 0);

  cout << "mapped memory in parent process after child process finished: " << (char*)ptr0 << endl << flush;
  for(int i = 0; i < v.size(); i++)
  {
    cout << std::bitset<32>(std::string((char*)ptr, 32)).to_ulong() << endl;
    ptr = ptr + 32;
  }

  munmap(ptr0, SIZE);

  shm_unlink(shm_name);

  return 0;
}

Mam dwa pytania:

 • Dlaczego nie mogę tylko zmienić drugiej wartości całkowitej?
 • Czy mają lepsze techniki, aby udostępniać dane między oddzielnymi procesami dziecka?
0
gk017 2 kwiecień 2020, 20:34

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

To naprawdę nie ma do czynienia z procesami lub {x0}} w ogóle: Prosty program Podobne wyniki.

#include <vector>
#include <bitset>
#include <iostream>

int main() {
  using std::cout, std::endl, std::flush;

  const int SIZE = 4096;
  std::vector<int> v{1, 2, 3};

  char buffer[SIZE];
  char * ptr0 = buffer;

  //write into the memory segment
  char * ptr = ptr0;
  for(unsigned int i = 0; i < v.size(); i++)
  {
    std::string s = std::bitset<32>(v[i]).to_string();
    int count = sprintf(ptr, "%s", s.c_str());
    ptr = ptr + count;
  }

  cout << "initial memory:                " << ptr0 << endl << flush;

  //write into the memory segment
  ptr = ptr0 + 32 * 1;
  sprintf(ptr, "%s", std::bitset<32>(27).to_string().c_str());
  cout << "mapped memory in child process after writing: " << ptr0 << endl << flush;
}

(Zmieniłem wszystkie void* do char*, ponieważ dodanie numerów do void* nie jest standardem C ++, choć niektórzy kompilatory mają rozszerzenie, aby traktować go jak dodanie do char*.).

sprintf pisze terminator zerowy po zakończeniu rzeczywistego wyjścia. Więc kiedy używasz go do napisania "drugiej wartości" w dziecku, umieszcza '\0' do pierwszego bajtu "trzeciej wartości". Również faktycznie polegałeś na '\0' w ((char*)ptr0)[3*32] po "wartości trzeciej" dla std::cout, aby wiedzieć, kiedy zatrzymać drukowanie.

Zamiast operator<< i operator<< za pomocą const char*, które są przeznaczone zarówno dla rzutów końcowych, sugerowałem funkcje, które po prostu kopiuje bajty:

std::string data = std::bitset<32>(value).to_string();
std::copy(data.begin(), data.end(), (char*) ptr);

cout.write((char*) ptr, 32);
0
aschepler 2 kwiecień 2020, 18:17