Stworzyłem zestaw startowy w trzepaku dla osobistego projektu.

Wszystko działa dobrze, ale mam problem, w którym nie mogę podświetlić aktualny wybrany element w szufladzie.

Jestem ABIT LOST, TAK, KTÓRE I WŁACIĆ KOD, który określa bieżący wybrany element. Wpisz opis obrazu tutaj Wpisz opis obrazu tutaj

Poniżej znajduje się mój kod!

class _MdDrawerState extends State<MdDrawer>
  with SingleTickerProviderStateMixin<MdDrawer> {
 final _animationDuration = const Duration(milliseconds: 350);

 AnimationController _animationController;
 Stream<bool> isDrawerOpenStream;
 StreamController<bool> isDrawerOpenStreamController;
 StreamSink<bool> isDrawerOpenSink;

 .....

 @override
 void dispose() {
  _animationController.dispose();
  isDrawerOpenStreamController.close();
  isDrawerOpenSink.close();
  super.dispose();
 }

 void onIconPressed() {
  final animationStatus = _animationController.status;
  final isAnimationCompleted = animationStatus == AnimationStatus.completed;

  .....
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  final screenWidth = MediaQuery.of(context).size.width;

  return StreamBuilder<bool>(
   initialData: false,
   stream: isDrawerOpenStream,
   builder: (context, isLeftDrawerOpenedAsync) {
    return AnimatedPositioned(
     duration: _animationDuration,
     top: 0,
     bottom: 0,
     left: isLeftDrawerOpenedAsync.data ? 0 : -screenWidth,
     right: isLeftDrawerOpenedAsync.data ? 0 : screenWidth - 45,
     child: Row(
      children: <Widget>[
       Expanded(
        child: Container(
         padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20),
         color: Theme.of(context).backgroundColor,
         child: ListView(
          children: <Widget>[
           Column(
            children: <Widget>[
             SizedBox(
              height: 30,
             ),
             ListTile(
              title: Text('First - Last',
                style: Theme.of(context).textTheme.headline),
              subtitle: Text('something@gmail.com',
                style: Theme.of(context).textTheme.subhead),
              leading: CircleAvatar(
               child: Icon(
                Icons.perm_identity,
                color: Theme.of(context).iconTheme.color,
               ),
               radius: 40,
              ),
             ),
             Divider(
              height: 30,
             ),
             MdNavItem(
              icon: Icons.home,
              title: 'Home',
              onTap: () {
               onIconPressed();
               BlocProvider.of<MdNavBloc>(context)
                 .add(NavigationEvents.HomeClickedEvent);
              },
             ),
             MdNavItem(
              icon: Icons.account_box,
              title: 'Account',
              onTap: () {
               onIconPressed();
               BlocProvider.of<MdNavBloc>(context)
                 .add(NavigationEvents.AccountClickedEvent);
              },
             ),
             MdNavItem(
              icon: Icons.shopping_basket,
              title: 'Orders',
              onTap: () {
               onIconPressed();
               BlocProvider.of<MdNavBloc>(context)
                 .add(NavigationEvents.OrderClickedEvent);
              },
             ),
             MdNavItem(
              icon: Icons.card_giftcard,
              title: 'Wishlist',
              onTap: () {
               onIconPressed();
               BlocProvider.of<MdNavBloc>(context)
                 .add(NavigationEvents.WishlistClickedEvent);
              },
             ),
             Divider(
              height: 30,
             ),
             MdNavItem(
              icon: Icons.settings,
              title: 'Settings',
              onTap: () {
               onIconPressed();
               BlocProvider.of<MdNavBloc>(context)
                 .add(NavigationEvents.SettingsClickedEvent);
              },
             ),
             MdNavItem(
              icon: Icons.exit_to_app,
              title: 'Logout',
             ),
             Divider(
              height: 45,
             ),
            ],
           ),
          ],
         ),
        ),
       ),
       ......
      ],
     ),
    );
   },
  );
 }
}

I klasa Mdnavitem

class MdNavItem extends StatelessWidget {
 final IconData icon;
 final String title;
 final Function onTap;

 const MdNavItem({this.icon, this.title, this.onTap});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return GestureDetector(
   onTap: onTap,
   child: Padding(
    padding: const EdgeInsets.all(16),
    child: Container(
     color: Theme.of(context).backgroundColor,
     child: Row(
      children: <Widget>[
       Icon(
        icon,
        size: 25,
        color: Theme.of(context).iconTheme.color,
       ),
       SizedBox(
        width: 20,
       ),
       Text(
        title,
        style: Theme.of(context).textTheme.headline,
       ),
      ],
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}
0
Jaser 22 marzec 2020, 21:09

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Edytować:

Pierwszy sposób na to:

Dodaj ten kod do szuflady:

class _MdDrawerState extends State<MdDrawer>
  with SingleTickerProviderStateMixin<MdDrawer> {
 final _animationDuration = const Duration(milliseconds: 350);

 AnimationController _animationController;
 Stream<bool> isDrawerOpenStream;
 StreamController<bool> isDrawerOpenStreamController;
 StreamSink<bool> isDrawerOpenSink;


 final List<bool> isTaped = [true, false, false, false, false]; // the first is true because when the app
                                 //launch the home needs to be in red(or the
                                 //color you choose)

 void changeHighlight(int index){
  for(int indexTap = 0; indexTap < isTaped.length; indexTap++) {
   if (indexTap == index) {
    isTaped[index] = true;                  //used to change the value of the bool list
   } else {
    isTaped[indexTap] = false;
   }
  }
 }

 .....

 @override
 void dispose() {
  _animationController.dispose();
  isDrawerOpenStreamController.close();
  isDrawerOpenSink.close();
  super.dispose();
 }

 void onIconPressed() {
  final animationStatus = _animationController.status;
  final isAnimationCompleted = animationStatus == AnimationStatus.completed;

  .....
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  final screenWidth = MediaQuery.of(context).size.width;

  return StreamBuilder<bool>(
   initialData: false,
   stream: isDrawerOpenStream,
   builder: (context, isLeftDrawerOpenedAsync) {
    return AnimatedPositioned(
     duration: _animationDuration,
     top: 0,
     bottom: 0,
     left: isLeftDrawerOpenedAsync.data ? 0 : -screenWidth,
     right: isLeftDrawerOpenedAsync.data ? 0 : screenWidth - 45,
     child: Row(
      children: <Widget>[
       Expanded(
        child: Container(
         padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20),
         color: Theme.of(context).backgroundColor,
         child: ListView(
          children: <Widget>[
           Column(
            children: <Widget>[
             SizedBox(
              height: 30,
             ),
             ListTile(
              title: Text('First - Last',
                style: Theme.of(context).textTheme.headline),
              subtitle: Text('something@gmail.com',
                style: Theme.of(context).textTheme.subhead),
              leading: CircleAvatar(
               child: Icon(
                Icons.perm_identity,
                color: Theme.of(context).iconTheme.color,
               ),
               radius: 40,
              ),
             ),
             Divider(
              height: 30,
             ),
             MdNavItem(
              wasTaped: isTaped[0],
              icon: Icons.home,
              title: 'Home',
              onTap: () {
               onIconPressed();
               BlocProvider.of<MdNavBloc>(context)
                 .add(NavigationEvents.HomeClickedEvent);
               changeHighlight(0);
              },
             ),
             MdNavItem(
              wasTaped: isTaped[1],
              icon: Icons.account_box,
              title: 'Account',
              onTap: () {
               onIconPressed();
               BlocProvider.of<MdNavBloc>(context)
                 .add(NavigationEvents.AccountClickedEvent);
               changeHighlight(1);
              },
             ),
             MdNavItem(
              wasTaped: isTaped[2],
              icon: Icons.shopping_basket,
              title: 'Orders',
              onTap: () {
               onIconPressed();
               BlocProvider.of<MdNavBloc>(context)
                 .add(NavigationEvents.OrderClickedEvent);
               changeHighlight(2);
              },
             ),
             MdNavItem(
              wasTaped: isTaped[3],
              icon: Icons.card_giftcard,
              title: 'Wishlist',
              onTap: () {
               onIconPressed();
               BlocProvider.of<MdNavBloc>(context)
                 .add(NavigationEvents.WishlistClickedEvent);
               changeHighlight(3);
              },
             ),
             Divider(
              height: 30,
             ),
             MdNavItem(
              wasTaped: isTaped[4],
              icon: Icons.settings,
              title: 'Settings',
              onTap: () {
               onIconPressed();
               BlocProvider.of<MdNavBloc>(context)
                 .add(NavigationEvents.SettingsClickedEvent);
               changeHighlight(4);
              },
             ),
             MdNavItem(
              icon: Icons.exit_to_app,
              title: 'Logout',
             ),
             Divider(
              height: 45,
             ),
            ],
           ),
          ],
         ),
        ),
       ),
       ......
      ],
     ),
    );
   },
  );
 }
}

I to do twojego MDNAVITEM:

class MdNavItem extends StatelessWidget {
 final IconData icon;
 final String title;
 final Function onTap;
 final bool wasTaped;   //receiving the bool value (if was taped or not)

 const MdNavItem({this.icon, this.title, this.onTap, this.wasTaped});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return GestureDetector(
   onTap: onTap,
   child: Padding(
    padding: const EdgeInsets.all(16),
    child: Container(
     color: Theme.of(context).backgroundColor,
     child: Row(
      children: <Widget>[
       Icon(
        icon,
        size: 25,
        color: wasTaped ? Colors.red : Theme.of(context).iconTheme.color, //the condition to change the color
       ),
       SizedBox(
        width: 20,
       ),
       Text(
        title,
        style: wasTaped ? TextStyle(
         color: Colors.red,
        ) : Theme.of(context).textTheme.headline,
       ),
      ],
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}

Stara odpowiedź, drugi sposób:

Pierwszy ekran, gdzie znajduje się strona:

class FirstScreen extends StatelessWidget {

 final PageController pageController = PageController(initialPage: 0);

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('Kit App'),
   ),
   drawer: CustomDrawer(
    pageController: pageController,
   ),
   body: PageView(
    controller: pageController,
    physics: NeverScrollableScrollPhysics(), //to prevent scroll
    children: <Widget>[
     HomeScreen(),
     AccountScreen(),  //your pages
     OrdersScreen(),
     WishListScreen(),
    ],
   ),
  );
 }
}

CustomDrawer:

class CustomDrawer extends StatelessWidget {
 CustomDrawer({@required this.pageController});

 final PageController pageController;

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Drawer(
   child: Padding(
    padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 20),
    child: Column(
     children: <Widget>[
      DrawerItem(
       onTap: (){
        Navigator.pop(context); //to close the drawer
        pageController.jumpToPage(0);
       },
       leading: Icons.home,
       title: 'Home',
       index: 0,
       controller: pageController,
      ),
      DrawerItem(
       onTap: (){
        Navigator.pop(context);
        pageController.jumpToPage(1);
       },
       leading: Icons.account_box,
       title: 'Account',
       index: 1,
       controller: pageController,
      ),
      DrawerItem(
       onTap: (){
        Navigator.pop(context);
        pageController.jumpToPage(2);
       },
       leading: Icons.shopping_cart,
       title: 'Orders',
       index: 2,
       controller: pageController,
      ),
      DrawerItem(
       onTap: (){
        Navigator.pop(context);
        pageController.jumpToPage(3);
       },
       leading: Icons.card_travel,
       title: 'Wishlist',
       index: 3,
       controller: pageController,
      ),
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}

I draweritem, gdzie warunek zmiany koloru elementów jest umieszczony:

class DrawerItem extends StatelessWidget {
 DrawerItem({
  @required this.onTap,
  @required this.leading,
  @required this.title,
  @required this.index,
  @required this.controller,
 });

 final VoidCallback onTap;
 final IconData leading;
 final String title;
 final int index;
 final PageController controller;

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return GestureDetector(
   onTap: onTap,
   child: ListTile(
    leading: Icon(
     leading,
     color: controller.page.round() == index ? Colors.red : Colors.grey,
    ),
    title: Text(
     title,
     style: TextStyle(
      color: controller.page.round() == index ? Colors.red : Colors.grey,
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}

Wynik: Wpisz opis obrazu tutaj

Teraz wystarczy wdrożyć to w swoim kodzie.

0
LOfG 23 marzec 2020, 16:42