Próbuję uzyskać dane mysql przez php -> json -> ajax do moich zmiennych JS dla Chartjs. JSON wygenerowany przez php wygląda zupełnie dobrze. Niestety podczas próby pobrania danych z moich zmiennych konsola zwraca je jako niezdefiniowane.

Oto mój kod:

<?php

$con=mysqli_connect("---");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno())
{
echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$result = mysqli_query($con,"SELECT clanarina, vakufnama, zekjat, year from payments where uid = 1");


$data = array();
foreach ($result as $row) {
 $data[] = $row;
}
$result->close();
mysqli_close($con);
print json_encode($data);
?>

JSON:

  [{"clanarina":"240","vakufnama":"12500","zekjat":"0","year":"2019"},{"clanarina":"240","vakufnama":"0","zekjat":"0","year":"2021"},{"clanarina":"240","vakufnama":"0","zekjat":"0","year":"2022"},{"clanarina":"240","vakufnama":"0","zekjat":"0","year":"2023"},{"clanarina":"240","vakufnama":"0","zekjat":"0","year":"2024"},{"clanarina":"240","vakufnama":"0","zekjat":"0","year":"2025"}]

JS:

$(document).ready(function(){
 $.ajax({
  url : "../../getchartdata_payments_user.php",
  type : "GET",
  success : function(data){
   console.log(data);

   var clanarinajs = [];
   var vakufnamajs = [];
   var zekjatjs = [];


   for(var i in data) {
    clanarinajs.push(data[i].clanarina);
    vakufnamajs.push(data[i].vakufnama);
    zekjatjs.push(data[i].zekjat);
   }
   console.log(clanarinajs);
   console.log(vakufnamajs);
   console.log(zekjatjs);
   var chartdata = {
    labels: ["2019", "2020", "2021", "2022", "2023", "2024","2025"],
    datasets: [
     {
      label: "Clanarina",
      backgroundColor: "#4e73df",
      hoverBackgroundColor: "#2e59d9",
      borderColor: "#4e73df",
      data: clanarinajs
     },
     {
      label: "Vakufnama",
      backgroundColor: "#aafac8",
      hoverBackgroundColor: "#2e59d9",
      borderColor: "#4e73df",
      data: vakufnamajs
     },
     {
      label: "Zekjat",
      data: zekjatjs
     },
     {
      label: "Goal",
      data: [54000, 54000, 55620, 57289, 59007, 60777, 62601],
      type: "line",
      fill: "false",
      backgroundColor: "yellow",
      borderColor: "yellow",
     }
    ]
   };

   var ctx = document.getElementById("myBarChart");

   var mybarchart = new Chart(ctx, {
    type: 'bar',
    data: chartdata,
    options: {
     maintainAspectRatio: false,
     layout: {
      padding: {
       left: 10,
       right: 25,
       top: 25,
       bottom: 0
      }
     },
     scales: {
      xAxes: [{
       time: {
        unit: 'year'
       },
       gridLines: {
        display: false,
        drawBorder: false
       },
       maxBarThickness: 25,
      }],
      yAxes: [{
       ticks: {
        min: 0,
        max: 70000,
        maxTicksLimit: 5,
        padding: 10,
        // Include a dollar sign in the ticks
        callback: function(value, index, values) {
         return 'KM' + number_format(value);
        }
       },
       gridLines: {
        color: "rgb(234, 236, 244)",
        zeroLineColor: "rgb(234, 236, 244)",
        drawBorder: false,
        borderDash: [2],
        zeroLineBorderDash: [2]
       }
      }],
     },
     legend: {
      display: false
     },
     tooltips: {
      titleMarginBottom: 10,
      titleFontColor: '#6e707e',
      titleFontSize: 14,
      backgroundColor: "rgb(255,255,255)",
      bodyFontColor: "#858796",
      borderColor: '#dddfeb',
      borderWidth: 1,
      xPadding: 15,
      yPadding: 15,
      displayColors: false,
      caretPadding: 10,
      callbacks: {
       label: function(tooltipItem, chart) {
        var datasetLabel = chart.datasets[tooltipItem.datasetIndex].label || '';
        return datasetLabel + ': KM' + number_format(tooltipItem.yLabel);
       }
      }
     },
    }
   });
  },
 });
});

Wyjście konsoli:

[{"clanarina":"240","vakufnama":"12500","zekjat":"0","year":"2019"},{"clanarina":"240","vakufnama":"0","zekjat":"0","year":"2021"},{"clanarina":"240","vakufnama":"0","zekjat":"0","year":"2022"},{"clanarina":"240","vakufnama":"0","zekjat":"0","year":"2023"},{"clanarina":"240","vakufnama":"0","zekjat":"0","year":"2024"},{"clanarina":"240","vakufnama":"0","zekjat":"0","year":"2025"}] chart-bar-demo.js:10:15

Array(385) [ undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, … ]
chart-bar-demo.js:22:15

Array(385) [ undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, … ]
chart-bar-demo.js:23:15

Array(385) [ undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, … ]
chart-bar-demo.js:24:15

Jak widać, console.log (dane) również działa dobrze, ale umieszczanie danych w zmiennych wydaje się być problemem.

Dzięki za pomoc !

0
dinib 8 styczeń 2020, 17:26

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

JSON zwrócony przez PHP jest nadal ciągiem znaków w punkcie, w którym wypychasz do tablic. Zauważysz, że długości tablicy odpowiadają długości ciągu.

Musisz przeanalizować ciąg JSON w tablicę JS, zanim ją zapętlisz, co możesz zrobić za pomocą JSON.parse();

0
Terminal 8 styczeń 2020, 14:34