Próbuję dodać IP do zasad sieciowych CosmosDB (firewall) na Azure, używając PowerShell.

Wiele innych zasobów wydaje się mieć dostępne polecenie do tego (np. KeyVault Add-AzKeyVaultNetworkRule -VaultName myvault -IpAddressRange "10.0.1.0/24"), ale nie mogę znaleźć żadnych dla CosmosDB. Czy ktoś wie, czy rzeczywiście istnieje? Dzięki!

0
Hajár Abdoulhachmed 3 maj 2021, 16:48

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Tak, Aktualizacja Azcosmosdbaccount.

$resourceGroupName = "myResourceGroup"
$accountName = "my-cosmos-account"
$ipFilter = @("10.0.0.0/8", "11.0.1.0/24")
$allowAzureAccess = $true

if ($true -eq $allowAzureAccess) {
    $ipFilter += "0.0.0.0"
}

Update-AzCosmosDBAccount -ResourceGroupName $resourceGroupName `
-Name $accountName -IpRangeFilter $ipFilter
1
Mark Brown 3 maj 2021, 14:37