Pracuję nad pybind11 opakowanie dla libnest2d. Niestety nie jestem dobrze zorientowany w nowoczesnym templowaniu C ++ i utknął z tym problemem przeciążeniowym. Próbowałem rozwiązać go za pomocą py :: overload_cast (patrz SRC / Main.CPP na dole), ale problem nadal pozostaje. Wszelkie wskazówki dotyczące analizy / rozwiązania tego byłoby bardziej niż mile widziane.

Co musi powiedzieć kompilator:

  /usr/bin/c++ -DBOOST_ALL_NO_LIB -DLIBNEST2D_GEOMETRIES_clipper -DLIBNEST2D_OPTIMIZER_nlopt -DLIBNEST2D_THREADING_std -Dnest2d_EXPORTS -I/home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/lib/pybind11/include -I/usr/include/python3.8 -I/home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/lib/libnest2d/include -isystem /usr/include/polyclipping -DVERSION_INFO=\"0.1.0\" -O3 -DNDEBUG -fPIC -fvisibility=hidden  -std=c++14 -flto -fno-fat-lto-objects -o CMakeFiles/nest2d.dir/src/main.cpp.o -c /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/src/main.cpp
  /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/src/main.cpp: In function ‘void pybind11_init_nest2d(pybind11::module&)’:
  /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/src/main.cpp:62:85: error: no match for call to ‘(const pybind11::detail::overload_cast_impl<std::vector<libnest2d::_Item<ClipperLib::Polygon>, std::allocator<libnest2d::_Item<ClipperLib::Polygon> > >&, const libnest2d::_Box<ClipperLib::IntPoint>&>) (<unresolved overloaded function type>)’
    62 |   m.def("nest", py::overload_cast<std::vector<Item>&, const Box&>(&libnest2d::nest)
     |                                           ^
  In file included from /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/lib/pybind11/include/pybind11/pytypes.h:12,
           from /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/lib/pybind11/include/pybind11/cast.h:13,
           from /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/lib/pybind11/include/pybind11/attr.h:13,
           from /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/lib/pybind11/include/pybind11/pybind11.h:44,
           from /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/src/main.cpp:1:
  /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/lib/pybind11/include/pybind11/detail/common.h:736:20: note: candidate: ‘template<class Return> constexpr decltype (pf) pybind11::detail::overload_cast_impl<Args>::operator()(Return (*)(Args ...)) const [with Return = Return; Args = {std::vector<libnest2d::_Item<ClipperLib::Polygon>, std::allocator<libnest2d::_Item<ClipperLib::Polygon> > >&, const libnest2d::_Box<ClipperLib::IntPoint>&}]’
   736 |   constexpr auto operator()(Return (*pf)(Args...)) const noexcept
     |          ^~~~~~~~
  /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/lib/pybind11/include/pybind11/detail/common.h:736:20: note:  template argument deduction/substitution failed:
  /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/src/main.cpp:62:85: note:  couldn’t deduce template parameter ‘Return’
    62 |   m.def("nest", py::overload_cast<std::vector<Item>&, const Box&>(&libnest2d::nest)
     |                                           ^
  In file included from /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/lib/pybind11/include/pybind11/pytypes.h:12,
           from /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/lib/pybind11/include/pybind11/cast.h:13,
           from /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/lib/pybind11/include/pybind11/attr.h:13,
           from /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/lib/pybind11/include/pybind11/pybind11.h:44,
           from /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/src/main.cpp:1:
  /home/mark/devel/14_2D_3D/nest2d/lib/pybind11/include/pybind11/detail/common.h:740:20: note: candidate: ‘template<class Return, class Class> constexpr decltype (pmf) pybind11::detail::overload_cast_impl<Args>::operator()(Return (Class::*)(Args ...), std::false_type) const [with Re

Src / main.cpp:

#include <pybind11/pybind11.h>
#include <pybind11/stl.h>

#include <libnest2d/libnest2d.hpp>

namespace py = pybind11;

using Point = libnest2d::Point;
using Box = libnest2d::Box;
using Item = libnest2d::Item;

PYBIND11_MODULE(nest2d, m)
{
  m.doc() = "2D irregular bin packaging and nesting for python";

  py::class_<Point>(m, "Point", "2D Point")
    .def(py::init<int, int>(), py::arg("x"), py::arg("y"))
    //.def_property_readonly("x", &Point::X) // TODO
    //.def_property_readonly("y", &Point::Y)
    .def("__repr__",
       [](const Point &p) {
         std::string r("Point(");
         r += boost::lexical_cast<std::string>(p.X);
         r += ", ";
         r += boost::lexical_cast<std::string>(p.Y);
         r += ")";
         return r;
       }
    )
    .def("__eq__",
      [](const Point &p, const Point & q) {
        return p == q;
      }
    );

  // see lib/libnest2d/include/libnest2d/geometry_traits.hpp
  py::class_<Box>(m, "Box", "2D Box point pair")
    .def(py::init<int, int>())
    ;

  // Item is a shape defined by points
  // see lib/libnest2d/include/libnest2d/nester.hpp
  py::class_<Item>(m, "Item", "An item to be placed on a bin.")
    .def(py::init<std::vector<Point>>())
    .def("__repr__",
       [](const Item &i) {
         std::string r("Item area: ");
         r += boost::lexical_cast<std::string>(i.area());
         return r;
       }
    )
    ;

  // The nest function takes two parameters input and box
  // see lib/libnest2d/include/libnest2d/libnest2d.hpp
  m.def("nest", py::overload_cast<std::vector<Item>&, const Box&>(&libnest2d::nest)
    )
    ;

}

Aby to zrobić MRE potrzebujemy Cmakeles.txt (Cmake Build) również :

cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12)

set(CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE ON)

project(nest2d)

# Boost and its components
find_package( Boost REQUIRED )

if ( NOT Boost_FOUND )

  message(STATUS "This project requires the Boost library, and will not be compiled.")

  return()

endif()

add_subdirectory(lib/pybind11)
add_subdirectory(lib/libnest2d)

pybind11_add_module(nest2d src/main.cpp)
target_link_libraries(nest2d PUBLIC libnest2d)
1
tired_of_nitpickers 26 grudzień 2019, 16:46

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Problem był związany z liczbą parametrów używanych w obsadzie. Byłem zbyt skupiony na realizacji prostego przypadku, aby to najpierw zobaczyć. Dzięki Wim Lavrijsenowi do wskazania (patrz komentarze). Odkryłem, że w tym przypadku nie potrzebuję przeciążenia_cast w ogóle , ale można wyraźnie przekazać połączenie.

m.def("nest", [](std::vector<Item> input, const Box& box) {
    return libnest2d::nest(input, box);
  }
  );
1
moin moin 29 grudzień 2019, 09:23