Mam ten kod do prezentacji safariview

struct ContentView: View {
  @ObservedObject var viewModel: ContentViewModel
  @State var url: URL?
  @State var toShowSafari: Bool = false
  
  var body: some View {
    VStack {
      Button(action: {
        url = URL(string: "https://www.google.com")
        toShowSafari = true
      }, label: {
        Text("Tap me")
      }).fullScreenCover(isPresented: $toShowSafari) {
        let _ = print("url - \(url)")
        if let url = url {
          SafariView(url: url)
        }
      }
    }
  }
}

Dlaczego wynik wydruku jest "URL - Nil" i jak mogę wprowadzić te zmiany w kolejności?

1
belkavkolese 5 czerwiec 2021, 15:39

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
struct URLFullCoverView: View {
  @State var url: URL?
  
  var body: some View {
    VStack {
      Button(action: {
        url = URL(string: "https://www.google.com")
      }, label: {
        Text("Tap me")
      })
      //This initializer will give you the current value
      .fullScreenCover(item: $url, content: {newUrl in
        Text(newUrl.absoluteString)
      })
    }
  }
}
//With this extension you can make it conform to Identifiable
extension URL : Identifiable{
  public var id: String {
    //UUID().uuidString
    //or
    self.absoluteString
  }
}
1
lorem ipsum 5 czerwiec 2021, 19:51

Dlaczego tak się dzieje, nie wiem, ale to zazwyczaj robię, aby uniknąć tego problemu:

class Selected: ObservableObject {
  @Published var url: URL?
}

struct ContentView: View {
  @ObservedObject var viewModel: ContentViewModel
  @StateObject var selected = Selected() // <---
  @State var toShowSafari: Bool = false
  
  var body: some View {
    VStack {
      Button(action: {
        selected.url = URL(string: "https://www.google.com") 
        toShowSafari = true
      }, label: {
        Text("Tap me")
      }).fullScreenCover(isPresented: $toShowSafari) {
        let _ = print("url - \(selected.url)")
        if let url = selected.url {
          SafariView(url: url)
        }
      }
    }
  }
}
2
workingdog 5 czerwiec 2021, 23:39