Próbuję wstawić createdDatetime do tabeli.

Otrzymuję ten błąd:

Konwersja nie powiodła się podczas konwersji daty i / lub godziny z ciągu znaków

Oto, co próbuję zrobić.

DECLARE @CreatedDatetime DATETIME2(7) = CONVERT(DATETIME2(7), '2018-11-13 10:57:13.5235756')

INSERT INTO [dbo].[Table](CreatedDatetime) 
VALUES (@CreatedDatetime)

SELECT Updated = @@ROWCOUNT
0
gary 13 listopad 2018, 19:06

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Dodaj 121, aby oznaczyć ODBC canonical. Zobacz CAST i CONVERT (Transact-SQL).

Declare @CreatedDatetime datetime2(7) = CONVERT(datetime2(7), '2018-11-13 10:57:13.5235756', 121)
2
Igor 13 listopad 2018, 19:15