Chcę pobrać plik Excel dołączony do html przez Excel vba i wyprowadzić go w arkuszu Excel. Ta strona główna zawiera listę aktualnego stanu kas, które były popularne w koreańskich kinach.

http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/boxs/findFormerBoxOfficeList.do?loadEnd=0&searchType=search&sMultiMovieYn=&sRepNationCd=&sWideAreaCd=

Załączony plik to Excel. Rozumiem, że pobieranie można wykonać metodą kliknięcia poprzez wyszukiwanie w Internecie. Jednak podczas pobierania pliku pojawia się okno alertu, aw nazwie pliku Excel do pobrania wstawiana jest data. Jako początkujący w Excelu VBA jest to bardzo trudne. Zostawiłem więc to pytanie, a jaka logika byłaby przydatna, aby zaimplementować ten plik w arkuszu Excela? Jestem początkujący w Excel VBA, więc jeśli udzielisz mi szczegółowej odpowiedzi, będzie to bardzo pomocne.

<p class = "btn_regi">
<a href="#none" class="btn_type01" onclick="chkform('excel'); return false ;"> 
<strong> Excel </ strong> </a>
</ p>

Poniższą logikę zakodowałem sobie do świtu. Jednak logika była zbyt nieefektywna, a wyniki nie działały, więc poprosiłem o pomoc.

Sub program_()

    Application.ScreenUpdating = False
    Application.Calculation = xlCalculationManual

    Dim bridge As String

    Dim WinHttp As New WinHttpRequest
    Dim sResponse As String, html As New HTMLDocument, hStructure As Object, hTable As HTMLTable

    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")

    Set WinHttp = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")

    Dim Url As String
    Url = "http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/boxs/findFormerBoxOfficeList.do?"

    Dim p1 As String 'parameter
    Dim v1 As String
    Dim p2 As String
    Dim v2 As String
    Dim p3 As String
    Dim v3 As String
    Dim p4 As String
    Dim v4 As String
    Dim p5 As String
    Dim v5 As String
    Dim v As Integer
    Dim g As Integer

    bridge = "&"
    p1 = "loadEnd="
    v1 = 0
    p2 = "searchType="
    v2 = "search"
    p3 = "sMultiMovieYn="
    v3 = ""
    p4 = "sRepNationCd="
    v4 = ""
    p5 = "sWideAreaCd="
    v5 = ""


      With WinHttp

        .Open "get", "" & Url & p1 & v1 & bridge & p2 & v2 & bridge & p3 & v3 & bridge & p4 & v4 & bridge & p5 & v5 & ""
        .SetRequestHeader "Referer", "http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/boxs/findFormerBoxOfficeList.do?"
        .SetRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
        .Send
        .WaitForResponse ': DoEvents

        sResponse = StrConv(.responseBody, vbUnicode)

      Dim hforms As HTMLFormElement

      With html
        .body.innerHTML = sResponse
        sResponse = ""


        Set hTable = .getElementsByClassName("boardList03")(0)
      End With

      Dim Arr0() As Variant
      Dim tRow As Object, tCell As Object, tr As Object, td As Object, r As Long, c As Long
      r = 0
      With ws
        Set tRow = hTable.getElementsByTagName("tbody")(0).getElementsByTagName("tr")

        ReDim Arr0(tRow.Length - 1, 10)
        For Each tr In tRow
          r = r + 1
          Set tCell = tr.getElementsByTagName("td")

        Dim j As Integer

          c = 1
          For Each td In tCell

            If td.ID = "td_rank" Then
            Arr0(r - 1, 0) = td.innerText
            End If

            If td.ID = "td_movie" Then
            Arr0(r - 1, 1) = td.getElementsByTagName("a")(0).innerText
            End If

            If td.ID = "td_openDt" Then
            Arr0(r - 1, 2) = td.innerText
            End If

            If td.ID = "td_salesAcc" Then
            Arr0(r - 1, 3) = td.innerText
            End If

            If td.ID = "td_audiAcc" Then
            Arr0(r - 1, 4) = td.innerText
            End If

            If td.ID = "td_scrnCnt" Then
            Arr0(r - 1, 5) = td.innerText
            End If

            If td.ID = "td_showCnt" Then
            Arr0(r - 1, 6) = td.innerText
            End If

            c = c + 1
          Next td

        Next tr

        Dim k As Integer
        Dim i As Integer

        k = 0
        For i = LBound(Arr0, 1) To UBound(Arr0, 1)

                      .Cells(2 + k + g, 2) = Arr0(i, 0)
                      .Cells(2 + k + g, 3) = Arr0(i, 1)

                      .Cells(2 + k + g, 4) = Arr0(i, 2)
                      .Cells(2 + k + g, 5) = Arr0(i, 3)
                      .Cells(2 + k + g, 6) = Arr0(i, 4)
                      .Cells(2 + k + g, 7) = Arr0(i, 5)
                      .Cells(2 + k + g, 8) = Arr0(i, 6)
            k = k + 1
        Next i
      End With

    Erase Arr0

    Set tRow = Nothing: Set tCell = Nothing: Set tr = Nothing: Set td = Nothing
    Set hforms = Nothing
    Set hTable = Nothing


    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    Application.ScreenUpdating = True

    End Sub
-1
김기성 6 listopad 2018, 20:29

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz po prostu chwycić tabelę za jej identyfikator, a następnie zapętlić wiersze tabeli i komórki tabeli w wierszach.

Option Explicit
Public Sub GetInfo()
  Dim IE As New InternetExplorer, hTable As HTMLTable
  Const MAX_WAIT_SEC As Long = 5
  Application.ScreenUpdating = False
  With IE
    .Visible = True
    .navigate "http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/boxs/findFormerBoxOfficeList.do?loadEnd=0&searchType=search&sMultiMovieYn=&sRepNationCd=&sWideAreaCd="

    While .Busy Or .readyState < 4: DoEvents: Wend

    Set hTable = .document.getElementById("table_former")

    WriteTable hTable, 1, ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")

    .Quit
    Application.ScreenUpdating = True
  End With

End Sub


Public Sub WriteTable(ByVal hTable As HTMLTable, Optional ByVal startRow As Long = 1, Optional ByVal ws As Worksheet)

  If ws Is Nothing Then Set ws = ActiveSheet

  Dim tSection As Object, tRow As Object, tCell As Object, tr As Object, td As Object, r As Long, c As Long, tBody As Object
  r = startRow
  With ws
    Dim headers As Object, header As Object, columnCounter As Long
    Set headers = hTable.getElementsByTagName("th")
    For Each header In headers
      columnCounter = columnCounter + 1
      .Cells(startRow, columnCounter) = header.innerText
    Next header
    startRow = startRow + 1
    Set tBody = hTable.getElementsByTagName("tbody")
    For Each tSection In tBody        'HTMLTableSection
      Set tRow = tSection.getElementsByTagName("tr") 'HTMLTableRow
      For Each tr In tRow
        r = r + 1
        Set tCell = tr.getElementsByTagName("td")
        c = 1
        For Each td In tCell       'DispHTMLElementCollection
          .Cells(r, c).Value = td.innerText 'HTMLTableCell
          c = c + 1
        Next td
      Next tr
    Next tSection
  End With
End Sub

Referencje (VBE & GT; Narzędzia & GT; Referencje):

 1. Biblioteka obiektów HTML firmy Microsoft
 2. Microsoft Internet Controls
0
QHarr 7 listopad 2018, 00:02