Chcę ustawić wartość pola struktury w zależności od wartości innego pola.

To jest metoda, do której dotarłem, gdzie czekam, aż changeset zostanie wywołany i wsunę go między walidatory. Czy jest to właściwa/oczekiwana metoda zrobienia czegoś takiego?

Jednym z problemów z robieniem tego w ten sposób jest to, że jeśli ktoś napisze fruit = %Fruit(%{name: :lemon}), nie będzie mógł uzyskać dostępu do fruit.tastes, dopóki nie zapisze i nie załaduje rekordu (lub przynajmniej wywoła jakiś wrapper wokół changeset i apply_changeset). Nie jest to jednak wielka sprawa, po prostu miło. Powodem, dla którego nie używam tylko funkcji Fruit.tastes(fruit), jest to, że smaki muszą być indeksowane w DB.

defmodule Food.Fruit do
 use Ecto.Schema
 import Ecto.Changeset

 @required_attributes [:name]
 @optional_attributes []
 @valid_names [:lemon, :banana]
 @valid_tastes [:sour, :sweet]

 schema "fruits" do
  field :name, :string #user specified

  field :tastes, :string #inferred from name

  timestamps()
 end

 def changeset(fruit, attrs) do
  fruit
  |> cast(attrs, @required_attribtues ++ @optional_attributes)
  |> validate_required(@required_attributes)
  |> validate_inclusion(:name, @valid_names)
  |> infer_colour
  # these are debately needed, we should set things correctly in infer_colour
  # but perhaps doesn't hurt to check to ward against future stupid.
  |> validate_required(:tastes)
  |> validate_inclusion(:tastes, @valid_tastes)
 end

 # name is invalid, so we can't infer any value
 def infer_colour(%Ecto.Changeset{errors: [{:name, _} | _]} = changeset), do: changeset
 # name isn't error'd so we can infer a value
 def infer_colour(%Ecto.Changeset{} = changeset) do
  case fetch_field(changeset, :name) do
   # match on {:data, value} or {:changes, value} so if the user passes a
   # custom :tastes to Fruit.changeset we default to overwriting it
   # with our correct value (though cast(...) should be stripping :tastes if present)
   {_, :lemon} -> change(changeset, %{tastes: :sour})
   {_, :apple} -> change(changeset, %{tastes: :sweet})
   {_. name} -> add_error(changeset, :tastes, "unknown :tastes for #{name}")
   :error -> add_error(changeset, :tastes, "could not infer :tastes, no :name found")
  end
 end
end
0
purplelulu 19 listopad 2018, 07:47

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie sądzę, aby Twoje rozwiązanie miało jakieś problemy, ale czy rozważałeś dodanie :taste w attrs przed rzutowaniem, np.:

defmodule Food.Fruit do
 use Ecto.Schema
 import Ecto.Changeset

 @required_attributes [:name]
 @optional_attributes []
 @valid_names [:lemon, :banana]
 @valid_tastes [:sour, :sweet]

 schema "fruits" do
  field :name, :string #user specified

  field :tastes, :string #inferred from name

  timestamps()
 end

 def changeset(fruit, attrs) do
  attrs = resolve_taste(attrs)
  fruit
  |> cast(attrs, @required_attribtues ++ @optional_attributes)
  |> validate_required(@required_attributes)
  |> validate_inclusion(:name, @valid_names)
  |> validate_required(:tastes)
  |> validate_inclusion(:tastes, @valid_tastes)
 end

 def resolve_taste(%{name: :lemon}=a), 
  do: Map.put_new(a, :tastes, :sour)
 def resolve_taste(%{name: :apple}=a),
  do: Map.put_new(a, :tastes, :sweet)
 def resolve_taste(any), do: any
end

Powinien nadal sprawdzać się prawidłowo i nie musisz się martwić, czy smak się zmieni, czy nie.

0
Milan Jaric 19 listopad 2018, 19:27