Wykres słupkowy D3 działa dobrze, ale nie w przypadku wykresu słupkowego szeregów czasowych.

Po pogrupowaniu według wyniku JSON wynik w konsoli jest poprawny, ale wykres pokazuje dane tylko dla pierwszej znalezionej daty.

var json_data = {
 "headers": ["Month", "Value", "URL", "Number"],
 "rows": [
  ["2018-08-01 00:00:00.0", "One", "www.one.png", 100],
  ["2018-09-01 00:00:00.0", "One", "www.one.png", 300],
  ["2018-10-01 00:00:00.0", "One", "www.one.png", 200],  
  ["2018-11-01 00:00:00.0", "One", "www.one.png", 400],
  ["2018-08-01 00:00:00.0", "Two", "www.two.png", 100],
  ["2018-09-01 00:00:00.0", "Two", "www.two.png", 224],  
  ["2018-10-01 00:00:00.0", "Two", "www.two.png", 259],
  ["2018-11-01 00:00:00.0", "Two", "www.two.png", 494],
  ["2018-08-01 00:00:00.0", "Three", "www.three.png", 100],
  ["2018-09-01 00:00:00.0", "Three", "www.three.png", 184],  
  ["2018-10-01 00:00:00.0", "Three", "www.three.png", 319],
  ["2018-11-01 00:00:00.0", "Three", "www.three.png", 404],
  ["2018-08-01 00:00:00.0", "Four", "www.four.png", 100],
  ["2018-09-01 00:00:00.0", "Four", "www.four.png", 184],
  ["2018-11-01 00:00:00.0", "Four", "www.four.png", 404],
  ["2018-08-01 00:00:00.0", "Five", "www.five.png", 100],
  ["2018-09-01 00:00:00.0", "Five", "www.five.png", 274],  
  ["2018-10-01 00:00:00.0", "Five", "www.five.png", 209],
  ["2018-11-01 00:00:00.0", "Five", "www.five.png", 474]
 ]
};

var dataRows = json_data.rows;


/* ----- !Data ----- */

/* ----- Functions ----- */

//Group by function. Provide the rows to be groupped and the number of objects to be used as a key.
groupBy = (rows, objectNum) => {
  const 
   rowMap = new Map(),
   result = [],
   dataTemp = [];
   
  // Iterate over the rows.
  rows.forEach(row => {
   const
    // Create a key, it is the first elements joined together.
    key = row.slice(0,objectNum).join();
    
   // Check if the Map has the generated key...
   if (rowMap.has(key)) {
    // The map has the key, we need to add up the values
    // Get the value for the current key.
    const storedRow = rowMap.get(key);
    // Add the value of the current row to the row in the map.
    storedRow[3] += row[3];
   } else {
    // The key doens't exist yet, add the row to the map. Clone the array instead of "rowMap.set(key, row);"
    rowMap.set(key, row.slice());
   }
  });
  // Iterate over all the entries in the map and push each value with the summed up value into the array.
  rowMap.forEach(value => {
   result.push(value);
  });
  
   return result;
 }

//Chart creation function
createChart = (data) =>{
	var svg = d3.select(".g-chart").append("svg"),
  margin = { top: 20, right: 20, bottom: 30, left: 40 },
  x = d3.scaleBand().padding(0.1),
  y = d3.scaleLinear(),
  theData = undefined;

 var g = svg.append("g")
  .attr("transform", "translate(" + margin.left + "," + margin.top + ")");

 g.append("g")
  .attr("class", "axis axis--x");

 g.append("g")
  .attr("class", "axis axis--y");

 g.append("text")
  .attr("transform", "rotate(-90)")
  .attr("y", 6)
  .attr("dy", "0.71em")
  .attr("text-anchor", "end")
  .text("num");

 // DRAWING
 function draw() {

  var bounds = svg.node().getBoundingClientRect(),
   width = bounds.width - margin.left - margin.right,
   height = bounds.height - margin.top - margin.bottom;

  x.rangeRound([0, width]);
  y.rangeRound([height, 0]);

  g.select(".axis--x")
   .attr("transform", "translate(0," + height + ")")
   .call(d3.axisBottom(x));

  g.select(".axis--y")
   .call(d3.axisLeft(y).ticks(10));

  var bars = g.selectAll(".bar")
   .data(theData);

  // ENTER
  bars
   .enter().append("rect")
   .attr("class", "bar")
   .attr("x", function (d) { return x(d.Value); })
   .attr("y", function (d) { return y(d.num); })
   .attr("width", x.bandwidth())
   .attr("height", function (d) { return height - y(d.num); });

  // UPDATE
  bars.attr("x", function (d) { return x(d.Value); })
   .attr("y", function (d) { return y(d.num); })
   .attr("width", x.bandwidth())
   .attr("height", function (d) { return height - y(d.num); });

  // EXIT
  bars.exit()
   .remove();

 }

 // LOADING DATA
 function loadData(data) {

   theData = data;

   x.domain(theData.map(function (d) { return d.date; }));
   y.domain([0, d3.max(theData, function (d) { return d.num; })]);

   draw();

 }

 // START!
 
 window.addEventListener("resize", draw);
 loadData(data);
}

//Create dictionary function (transformed JSON)
createDict = (data, objectNum) => {

 groupedData = groupBy(dataRows, objectNum);
 var dict = [];
 for (i = 0; i < groupedData.length; i++) {
  var object = {
   "date": groupedData[i][0].slice(0, 10),
   "Value": "Total",
   "num": groupedData[i][3]
  };
  dict.push(object);
 }

 return dict;

}


/* ----- !Functions ----- */

/* ----- Main ----- */

var initialdata = createDict(dataRows, 1);
console.log(JSON.stringify(initialdata));

createChart(initialdata);

/* ----- !Main ----- */
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Karla);body{font-family:Karla,sans-serif;font-size:18px;overflow:hidden;color:#555}svg{width:100%;height:200px}.bar{fill:#124}.bar:hover{fill:#565656}.axis--x path{display:none}
<script src="https://d3js.org/d3.v4.min.js"></script>

<div class="g-chart"></div>
0
Datacrawler 7 listopad 2018, 18:19

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Problem wydaje się polegać na tym, że podczas określania dziedziny skali x za pomocą d.date, ustawiasz atrybut x słupków za pomocą d.Value . Ponieważ d.Value wydaje się być na stałe zakodowane na „Total”, prawdopodobnie chcesz zmienić wiersze attr("x" na coś takiego

.attr("x", function (d) { return x(d.date); // was d.Value })

0
maggiomj 7 listopad 2018, 20:38