Próbuję utworzyć wyzwalacz dla 2 różnych funkcji, z różnicą tylko pod warunkiem:

CREATE OR REPLACE FUNCTION seculoxxi()
  RETURNS integer AS $total1$
  declare
    total1 integer;
  BEGIN
    SELECT count(*) into total1 
    FROM edicao
    WHERE ano >= 2000;
    RETURN total1;
  END;
  $total1$ LANGUAGE plpgsql;

I

CREATE OR REPLACE FUNCTION seculoxx()
RETURNS integer AS $total2$
declare
  total2 integer;
BEGIN
  SELECT count(*) into total2 
  FROM edicao
  WHERE ano < 2000;
  RETURN total2;
END;
$total2$ LANGUAGE plpgsql;

Struktura tabeli jest również prosta, istnieją trzy rzędy:

 1. Kod (numeryczny)
 2. Wersja (znak)
 3. Rok (Integer)

Jak mogę stworzyć ten wyzwalacz?

1
G Stick 26 listopad 2018, 13:47

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

To totalny strzał w ciemności, ale zakładając, że pole, które chcesz zmodyfikować, nazywa się „licznikami”, myślę, że spust może wyglądać tak:

CREATE OR REPLACE FUNCTION edicao_insert_trigger()
 RETURNS trigger AS
$BODY$
DECLARE
 total integer;
BEGIN
 select count (*)
 into total
 from edicao e
 where
  (NEW.ano >= 2000 and e.ano >= 2000) or
  (NEW.ano < 2000 and e.ano < 2000);

 NEW.counter := total;

 RETURN NEW;
END;
$BODY$
 LANGUAGE plpgsql VOLATILE
 COST 100;

Następnie, aby dodać wyzwalacz do swojej tabeli:

CREATE TRIGGER insert_edicao_trigger
 BEFORE INSERT
 ON edicao
 FOR EACH ROW
 EXECUTE PROCEDURE edicao_insert_trigger()

Teraz, kiedy robisz wstawkę, powinna automatycznie dodać wartość pola „licznik”.

Dla przypomnienia, jeśli próbujesz uzyskać unikalny identyfikator, znacznie lepiej byłoby użyć sekwencji.

create sequence edicao_gt_2000;
create sequence edicao_lt_2000;

CREATE OR REPLACE FUNCTION edicao_insert_trigger()
 RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
 NEW.counter :=
  case
   when NEW.ano >= 2000 then nextval ('edicao_gt_2000')
   else nextval ('edicao_lt_2000')
  end;
 RETURN NEW;
END;
$BODY$
 LANGUAGE plpgsql VOLATILE
 COST 100;
0
Hambone 26 listopad 2018, 18:26