Dla danej funkcji Excela (np. VLOOKUP) muszę przeanalizować ciąg formuły komórki na:

 • preFunctionStr = Ciąg poprzedzający funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO
 • ExcelFn = "WYSZUKAJ.PIONOWO"
 • Arguments = Zbiór wszystkich argumentów w funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO (które same mogą zawierać funkcje)
 • postFunctionStr = Ciąg następujący po ostatnim „)” w ciągu formuły

Moim głównym powodem, dla którego tego chcę, jest możliwość konwertowania formuł Excela bez zmiany ich odpowiedzi. Na przykład przekonwertuj SUMIF na SUMIFS i przekonwertuj VLOOKUP na kombinację INDEX i MATCH.

W moim przykładzie jestem w komórce zawierającej formułę =A4+VLOOKUP(2,$E$4:$F$8,MATCH("Value(1)",$E$4:$F$4,0),0) + 2000, którą muszę przeanalizować na składniki opisane powyżej.

Chociaż mogłem znaleźć mnóstwo materiałów na temat analizowania formuł Excela, nie mogłem znaleźć takiego, który dzieliłby go na te składniki.

-1
Malan Kriel 14 listopad 2018, 15:43

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

W moim rozwiązaniu tworzę Class module z właściwościami, których wymagam, aby podzielić ciąg formuły na ExcelFormulaParser:

Option Explicit

Public ExcelFn As String
Public Arguments As New Collection
Public preFunctionStr As String
Public postFunctionStr As String

Sub SetMeUp(formulaStr As String, FormulaToParse As String)

  Dim FormulaStartPos As Integer
  Dim OpenBracketCounter As Integer
  Dim OpenBracketCount As Integer
  Dim ClosedBracketCount As Integer
  Dim WithinQuote As Boolean
    ' whether we are within quotation marks
  Dim i As Integer

  Dim strChr As String
  Dim Arg_i As String
  Dim Arg As String

  Me.ExcelFn = FormulaToParse

  FormulaStartPos = InStr(1, formulaStr, FormulaToParse)

  Me.preFunctionStr = Mid(formulaStr, 1, FormulaStartPos - 1)
  formulaStr = Mid(formulaStr, FormulaStartPos + Len(FormulaToParse), Len(formulaStr) - Len(FormulaToParse))

  If Left(formulaStr, 1) = "(" Then
    OpenBracketCounter = 1
    formulaStr = Mid(formulaStr, 2, Len(formulaStr) - 1)
  Else
    MsgBox ("Not the full FormulaToParse")
    End
  End If

  i = 0
  Arg_i = ""
  Do While OpenBracketCounter > 0
    i = i + 1
    strChr = Left(formulaStr, 1)
    If Len(formulaStr) > 0 Then
      formulaStr = Right(formulaStr, Len(formulaStr) - 1)
    End If

    If strChr = Chr(34) Then
      WithinQuote = Not (WithinQuote) ' toggle WithinQuote on or off
      ' don't count brackets within quotation marks
    ElseIf strChr = "(" And WithinQuote = False Then
      OpenBracketCounter = OpenBracketCounter + 1
    ElseIf strChr = ")" And WithinQuote = False Then
      OpenBracketCounter = OpenBracketCounter - 1
    End If

    If OpenBracketCounter = 1 And strChr = "," Then
      Arg = Arg_i
      Me.Arguments.Add Arg
      Arg_i = ""
    ElseIf OpenBracketCounter = 0 Then
      Arg = Arg_i
      Me.Arguments.Add Arg
      Arg_i = ""
      Me.postFunctionStr = formulaStr
    Else
      Arg_i = Arg_i & strChr
    End If
  Loop

End Sub

Aby podać przykład, jak wywołać i użyć Class module, stworzyłem następujący moduł w ramach tego samego projektu VBA:

Sub TestFormulaParser()

  Dim ParsedForm As ExcelFormulaParser
  Set ParsedForm = New ExcelFormulaParser
  Dim StrToParse As String
  StrToParse = ActiveCell.Formula
    ' formula contains:
    '' =A4+VLOOKUP(2,$E$4:$F$8,MATCH("Value(1)",$E$4:$F$4,0),0) + 2000
  Call ParsedForm.SetMeUp(StrToParse, "VLOOKUP")

  preFunctionStr = ParsedForm.preFunctionStr
    ' returns the prefunction string i.e. =A4+
  ExcelFn = ParsedForm.ExcelFn
    ' returns the excel function we parsed i.e. VLOOKUP
  Arg1 = ParsedForm.Arguments(1)
    ' returns the first argument of the VLOOKUP function i.e. 2
  Arg2 = ParsedForm.Arguments(2)
    ' returns the second argument of the VLOOKUP function i.e. $E$4:$F$8
  Arg3 = ParsedForm.Arguments(3)
    ' returns the third argument of the VLOOKUP function i.e. MATCH("Value(1)",$E$4:$F$4,0)
  Arg4 = ParsedForm.Arguments(4)
    ' returns the fourth argument of the VLOOKUP function i.e. 0
  postFunctionStr = ParsedForm.postFunctionStr
    ' returns the post function string i.e. + 2000

End Sub
1
Malan Kriel 14 listopad 2018, 15:43