Dodałem kilka metod rozszerzających Sequelize, db-ext.js:

module.exports = {
  findResult: (filter, col = 'id') => {
    filter.raw = true;
    return this.findOne(filter).then(row => {
      if (!row) return null;
      return row[col] || null;
    })
  },
  ...
};

Następnie w models / index.js chciałbym dodać te metody do wszystkich modeli:

...

let sequelize;
if (configEnv.use_env_variable) {
  sequelize = new Sequelize(process.env[configEnv.use_env_variable], configEnv);
} else {
  sequelize = new Sequelize(configEnv.database, configEnv.username, configEnv.password, configEnv);
}

fs
  .readdirSync(__dirname)
  .filter(file => {
    return (file.indexOf('.') !== 0) && (file !== basename) && (file.slice(-3) === '.js');
  })
  .forEach(file => {
    const model = sequelize['import'](path.join(__dirname, file));

    //----- TODO: this one not working. What to do here, or anywhere?
    Object.keys(dbExt).forEach(item => {
      model[item] = dbExt[item];
    })

    db[model.name] = model;
  });
...

Podczas uruchamiania węzła wyprowadzany był błąd:

You have triggered an unhandledRejection, you may have forgotten to catch a Promise rejection:
TypeError: this.findOne is not a function
at ...

Mam nadzieję, że wyrażę się jasno. Każda pomoc jest mile widziana!

0
Shelley Shyan 5 grudzień 2019, 15:09

1 odpowiedź

Prawidłowym sposobem osiągnięcia tego, czego szukasz, jest użycie DAOS.

Utwórz klasę dao dla dowolnego ze swoich modeli. Metody klasy dla modelu A będą zapytaniami, które wykonujesz w tabeli A, która jest reprezentowana przez model A. Każda klasa wyraźnie rozszerzy podstawową klasę dao o metody, które ma dziedziczyć klasa pochodna.

Na np

class BaseDao {
    constructor(model) {
       this.model = model
    }

    create(data) {
       return this.model.create(data);
    }

    findAll(options) {
       return this.model.findAll(options);
    }

    myGreatMethod() {
       // Do whatever you need
    }
}

I teraz:

class ADao extends BaseDao {
    costructor(model) {
       super(model);
    }

    // Other great methods related to A  model
}

Stosowanie:

var sequelize = require('models/index.js);

let AModel = sequelize.import('path/to/model');
let aDao = new ADao(AModel);
aDao.myGreatMethod().then().catch();
0
Naor Levi 7 grudzień 2019, 02:31