Pracuję nad projektem, w którym baza danych na serwerze sql już istniała, więc musiałem zmienić nazwy tabel i kolumn, aby uruchomić rejestr użytkowników. Rejestracja działa idealnie, teraz logowanie nie działa. Podczas próby logowania strona nic nie robi, wystarczy załadować ponownie. Gdybyś mógł mi pomóc, byłbym bardzo wdzięczny, dzięki

------------User model--------------
 <?php

namespace App;

use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;

class User extends Authenticatable
{
  protected $table = 'tb_postulantes';
  protected $primaryKey = 'id_postulante';

  use Notifiable;

  /**
   * The attributes that are mass assignable.
   *
   * @var array
   */
  protected $fillable = [
    'nombre_postulante', 'appaterno_postulante', 'correo_postulante', 'password_postulante',
    'apmaterno_postulante', 'telefono_postulante', 'fechaingreso_postulante', 'estado_postulante'

  ];

  /**
   * The attributes that should be hidden for arrays.
   *
   * @var array
   */
  protected $hidden = [
    'password_postulante', 'remember_token',
  ];

  /**
   * The attributes that should be cast to native types.
   *
   * @var array
   */
  protected $casts = [
    'email_verified_at' => 'datetime',
  ];
}

-------RegisterController----------
<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\User;
use Illuminate\Foundation\Auth\RegistersUsers;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Support\Facades\Validator;

class RegisterController extends Controller
{
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Register Controller
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | This controller handles the registration of new users as well as their
  | validation and creation. By default this controller uses a trait to
  | provide this functionality without requiring any additional code.
  |
  */

  use RegistersUsers;

  /**
   * Where to redirect users after registration.
   *
   * @var string
   */
  protected $redirectTo = '/';

  /**
   * Create a new controller instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    $this->middleware('guest');
  }


  /**
   * Get a validator for an incoming registration request.
   *
   * @param array $data
   * @return \Illuminate\Contracts\Validation\Validator
   */
  protected function validator(array $data)
  {
    return Validator::make($data, [
      'nombre_postulante' => ['required', 'string', 'max:255'],
      'correo_postulante' => ['required', 'string', 'email', 'max:255', 'unique:tb_postulantes,correo_postulante'],
      'password' => ['required', 'string', 'min:8', 'confirmed'],
    ]);
  }

  /**
   * Create a new user instance after a valid registration.
   *
   * @param array $data
   * @return \App\User
   */
  protected function create(array $data)
  {
    return User::create([
      'nombre_postulante' => $data['nombre_postulante'],
      'correo_postulante' => $data['correo_postulante'],
      'password_postulante' => Hash::make($data['password']),
      'appaterno_postulante' => $data['nombre_postulante'],
      'apmaterno_postulante' => $data['nombre_postulante'],
      'telefono_postulante' => $data['nombre_postulante'],
      'fechaingreso_postulante' => '2012-02-21T18:10:00',
      'estado_postulante' => '1',    ]);
  }
}

----------LoginController--------
<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Foundation\Auth\AuthenticatesUsers;

class LoginController extends Controller
{
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Login Controller
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | This controller handles authenticating users for the application and
  | redirecting them to your home screen. The controller uses a trait
  | to conveniently provide its functionality to your applications.
  |
  */

  use AuthenticatesUsers;


  /**
   * Where to redirect users after login.
   *
   * @var string
   */
  protected $redirectTo = '/home';

  /**
   * Create a new controller instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    $this->middleware('guest')->except('logout');
  }

  public function beforelogin()
  {

    return view('Auth.beforelogin');
  }
}

0
Kataldo 20 grudzień 2019, 07:24

1 odpowiedź

Po pierwsze, uwierzytelnianie Laravel wykorzystuje pole 'email' do logowania użytkownika - nie masz tego pola w swoim modelu użytkownika, więc jeśli chcesz to zmienić, musisz zdefiniować nazwę użytkownika w swoim LoginController w następujący sposób:

  public function username()
  {
    return 'correo_postulante';
  }

A dla innego pola hasła możesz użyć akcesorium w swoim modelu użytkownika w następujący sposób:

public function getAuthPassword()
{
  return $this->password_postulante;
}

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Laravel https://laravel.com/docs/5.5 /authentication#included-authentication

Ale jeśli chcesz używać wszystkich trzech parametrów do logowania użytkowników, zalecę stworzenie własnego kontrolera LoginController z inną logiką.

0
Milena Schmidt 20 grudzień 2019, 13:33