Mam następującą strukturę XML:

<Tax>
 <Money currency="USD">0.00</Money>
 <Description xml:lang="en">
   17.5% Non-Recoverable
  <ShortName>vatspecial</ShortName>
 </Description>
</Tax>

Zauważ, że węzeł Description ma MixedContent (złożony z tekstu i XML) i jest to część XSD dotycząca węzła Description:

<xsd:complexType name="TaxDescriptionType">
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="ShortName" type="xsd:string" />
 </xsd:sequence>
 <xsd:attribute ref="xml:lang" />
</xsd:complexType>

W tym momencie wszystko jest w porządku, XJC wyświetla wygenerowane klasy, takie jak ta dotycząca TaxDescriptionType:

package org.com.project;

import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlAttribute;
import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlSchemaType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlType;
import javax.xml.bind.annotation.adapters.CollapsedStringAdapter;
import javax.xml.bind.annotation.adapters.XmlJavaTypeAdapter;

/**
 * <p>Java class for TaxDescriptionType complex type.
 * 
 * <p>The following schema fragment specifies the expected content contained within this class.
 * 
 * <pre>
 * &lt;complexType name="TaxDescriptionType">
 *  &lt;complexContent>
 *   &lt;restriction base="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType">
 *    &lt;sequence>
 *     &lt;element name="ShortName" type="{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}string"/>
 *    &lt;/sequence>
 *    &lt;attribute ref="{http://www.w3.org/XML/1998/namespace}lang"/>
 *   &lt;/restriction>
 *  &lt;/complexContent>
 * &lt;/complexType>
 * </pre>
 * 
 * 
 */
@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
@XmlType(name = "TaxDescriptionType", propOrder = {
  "shortName"
})
public class TaxDescriptionType {

  @XmlElement(name = "ShortName", required = true)
  protected String shortName;
  @XmlAttribute(name = "lang", namespace = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace")
  @XmlJavaTypeAdapter(CollapsedStringAdapter.class)
  @XmlSchemaType(name = "NCName")
  protected String lang;

  /**
   * Gets the value of the shortName property.
   * 
   * @return
   *   possible object is
   *   {@link String }
   *   
   */
  public String getShortName() {
    return shortName;
  }

  /**
   * Sets the value of the shortName property.
   * 
   * @param value
   *   allowed object is
   *   {@link String }
   *   
   */
  public void setShortName(String value) {
    this.shortName = value;
  }

  /**
   * Gets the value of the lang property.
   * 
   * @return
   *   possible object is
   *   {@link String }
   *   
   */
  public String getLang() {
    return lang;
  }

  /**
   * Sets the value of the lang property.
   * 
   * @param value
   *   allowed object is
   *   {@link String }
   *   
   */
  public void setLang(String value) {
    this.lang = value;
  }

}

Wtedy, z powyższym class, mogę pracować z takimi elementami:

taxDescriptionType.setLang("en");
taxDescriptionType.setShortName("vatspecial");
/* missing value: 17.5% Non-Recoverable */

Ale problem polega na tym, że nie mogę znaleźć sposobu na get lub set tekst 17.5% Non-Recoverable z MixedContent-ComplexType z powyższego XML przykładu .


To właśnie próbowałem i nie działa:

 • Użyto atrybutu mixed="true" w następujący sposób:

<xsd:complexType name="TaxDescriptionType" mixed="true">

(Myślę, że XJC ignoruje ostatni atrybut)


Przeprowadzając pewne badania, znalazłem to:

Kompilator JAXB XJC z pominięciem mixed=true w dokumentach XML Schema

Ale nie jestem pewien, czy to jest sposób na rozwiązanie tego problemu. Jedna z odpowiedzi mówi, że to błąd, a druga pokazuje kod, który przekształca MixedContent w List<Serializable> i być może następna sytuacja będzie dotyczyła tego, jak sobie z tym poradzić:

taxDescriptionType.getContent().add(Serializable element);

(I naprawdę nie wiem, jak radzić sobie z elementem Serializable)

9
Oscar Jara 24 wrzesień 2012, 19:34

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jak wspomniałeś, musisz dodać atrybut mixed, aby wskazać, że Twój typ obsługuje zawartość mieszaną. Bez tego określona zawartość XML jest nieprawidłowa:

<xsd:complexType name="TaxDescriptionType" mixed="true">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ShortName" type="xsd:string" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute ref="xml:lang" />
</xsd:complexType>

Wygenerowana klasa TaxDescriptionType będzie miała następującą właściwość. Zasadniczo oznacza to, że cała zawartość nieatrybutowa będzie przechowywana w List. Jest to konieczne, ponieważ potrzebny jest mechanizm, który wskazuje, gdzie węzły tekstowe znajdują się w treści elementu.

@XmlElementRef(name = "ShortName", namespace = "http://www.example.org/schema", type = JAXBElement.class)
@XmlMixed
protected List<Serializable> content;

Zapełnisz tę listę wystąpieniami String (reprezentujących węzły tekstowe) i JAXBElement (reprezentujących zawartość elementu).


ALTERNATYWNIE

Mieszane treści zazwyczaj bardziej komplikują życie, niż jest to konieczne. Jeśli to możliwe, polecam alternatywną reprezentację XML.

<Tax>
 <Money currency="USD">0.00</Money>
 <Description xml:lang="en" ShortName="vatspecial">
  17.5% Non-Recoverable
 </Description>
</Tax>

Lub

<Tax>
 <Money currency="USD">0.00</Money>
 <Description xml:lang="en">
  <LongName>17.5% Non-Recoverable</LongName>
  <ShortName>vatspecial</ShortName>
 </Description>
</Tax>
5
bdoughan 25 wrzesień 2012, 00:06

Z mixed=true, w ObjectFactory powinna być funkcja taka jak JAXBElement<ShortNameType> createTaxDescriptionTypeShortNameType(ShortNameType), która generuje dla Ciebie element możliwy do serializacji.

 @XmlElementDecl(namespace = "", name = "shortnametype", scope = TaxDescriptionType.class)
  public JAXBElement<ShortNameType> createTaxDescriptionTypeShortNameType(ShortNameType value) {
    return new JAXBElement<ShortNameType>(new QName("", "shortnametype"), ShortNameType.class, TaxDescriptionType.class, value);
 }
2
x545 11 styczeń 2017, 17:21