Mam CircleMorph i chcę rozszerzyć jego średnicę, ewentualnie tworząc z nim małą animację.

b := CircleMorph new.
b color: Color transparent.
b borderWidth: 2.
b extent:100 @ 100.
b openInWorld.

Czy byłoby dobrze, gdybym użył do tego pętli lub metody step? Jeśli polecasz metodę step, jak mam to zrobić?

2
Irfan 29 sierpień 2012, 22:42

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz stworzyć podklasę CircleMorph o nazwie GrowingCircleMorph. Następnie zaimplementuj step:

step
  self extent: (self extent) + 1.
  (self extent) > (200@200) ifTrue: [ self stopStepping ]

Teraz, jeśli otworzysz instancję swojego nowego GrowingCircleMorph w świecie, zacznie ona rosnąć do 201@201.

Aby zmienić prędkość, zaimplementuj stepTime i zwróć żądany czas między krokami w milisekundach.

Aktualizacja: jeśli chcesz, aby środek pozostał taki sam, zmień granice przekształcenia okręgu, a nie jego zasięg:

step
  self bounds: ((self bounds) expandBy: 1).
  (self extent) > (200@200) ifTrue: [ self stopStepping ]
2
Helene Bilbo 12 październik 2012, 14:38

Jeśli chcesz się bawić takimi rzeczami, zrób to ogólnie:

HOCanvasMorph>>drawOn: aCanvas
  super drawOn: aCanvas.

  drawBlock ifNotNil: [
   aCanvas
    translateBy: self bounds origin
    clippingTo: self bounds
    during: [:canvas | drawBlock value: canvas]]

  HOCanvasMorph>>drawBlock: aBlock
    drawBlock := aBlock.
    self changed.

HOCanvasMorph class>>example
|m|

m := HOCanvasMorph new openInWorld.

"to draw:"

m drawBlock: [:c |
  c line: 10@10 to: 100@100 color: Color red
]

HOCanvasMorph class>>napperons
"Some mathematical fun"

| m |
m := HOCanvasMorph new openInWorld. "to draw:"
m
  drawBlock: [ :aCanvas | 
    | n r t xa xc xb yc ya yb longueur nombreDeDroites |
    longueur := 150.
    nombreDeDroites := 30. "super drawOn: aCanvas."
    xc := 200.
    yc := 200.
    n := 15.
    r := 100.
    0 to: n - 2 do: [ :i | 
      t := 2 * Float pi * i / n.
      i + 1 to: n - 1 do: [ :j | 
        | tj |
        tj := 2 * Float pi * j / n.
        xa := xc + (r * t cos).
        ya := yc + (r * t sin).
        xb := xc + (r * tj cos).
        yb := yc + (r * tj sin).
        (aCanvas asBalloonCanvas) line: xa @ ya to: xb @ yb color: Color green ] ] ]

Ponieważ blok może używać wszystkiego, co się zmienia, umieść te zmiany w metodzie krokowej.

0
philippeback 9 wrzesień 2012, 10:57