Mam repeater boleni, który wygląda tak

<asp:Repeater runat="server" ID="Repeater1">
      <HeaderTemplate>
        <table border="1">
      </HeaderTemplate>
      <ItemTemplate>
        <tr>
          <td>
            <%# Eval("Username")%>
          </td>
        </tr>
      </ItemTemplate>
      <FooterTemplate>
        </table>
      </FooterTemplate>
    </asp:Repeater>

Jak mogę zrobić taki układ tabeli?

enter image description here

1
Irakli Lekishvili 20 luty 2012, 22:54

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Wypróbuj widok listy

http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/08/10/the-asp-listview-control-part-1-building-a-product-listing-page-with-clean-css-ui. aspx

 <asp:ListView ID="ContactsListView" 
    DataSourceID="ContactsDataSource" 
    GroupItemCount="2"    
    runat="server">

    <ItemTemplate>

            <%# Eval("Username")%>

    </ItemTemplate>

   </asp:ListView>
1
Sanjay Goswami 20 luty 2012, 23:48

Repeater jest strukturą przypominającą pętlę for do renderowania znaczników.

Możesz osiągnąć to, co próbujesz zrobić, używając zagnieżdżonego przemiennika: Zewnętrzny przemiennik dla <tr> i zawinąć swoje <td> w inny przemiennik.

Możesz to również osiągnąć, używając kontrolki asp:DataList, która jest bardziej eleganckim rozwiązaniem tego, co próbujesz zrobić.

1
Leon 20 luty 2012, 23:01