Śledzę samouczek iOS dotyczący wylogowania na Facebooku.

Dodałem kod samouczka do mojego pliku delegata .m. Uruchomiłem go, a kiedy kliknąłem przycisk Wyloguj, zawiesza się. Nie wiem co oznacza błąd. Okno dziennika pokazuje:

[S3DEngine_AppDelegate logoutButtonClicked]: nierozpoznany selektor wysłany do instancji 0xb011dd0

Używam iPhone Simulator 5.0, XCode 4.2. Różnica w samouczku polega na tym, że NIE używam applicationDidFinishLauchingWithOptions:. Próbowałem też tej funkcji, ale to ten sam błąd.

Dzięki za wszelką pomoc

- (void)applicationDidFinishLaunching:(UIApplication *)application 
{
  // Facebook
  // Add the logout button
  UIButton *logoutButton = [UIButton buttonWithType:UIButtonTypeRoundedRect];
  logoutButton.frame = CGRectMake(40, 40, 200, 40);
  [logoutButton setTitle:@"Log Out" forState:UIControlStateNormal];
  [logoutButton addTarget:self action:@selector(logoutButtonClicked)
      forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];  
  [self.viewController.view addSubview:logoutButton];


  // Disable idle timer
  //
  [application setIdleTimerDisabled:YES] ;

  // Configure and start the accelerometer
  //
  [[UIAccelerometer sharedAccelerometer] setUpdateInterval:kAccelerometerFrequency] ;
  [[UIAccelerometer sharedAccelerometer] setDelegate:self] ;

  // Create the view controller
  //
  [window addSubview:viewController.glView];
  [window makeKeyAndVisible];

  // Configure and start animation
  //
  viewController.glView.iAnimationInterval = kAnimationFrequency ;
  [viewController.glView startAnimation];    

  // Configure ans start slpash view
  //
  CGRect frame = [[UIScreen mainScreen] bounds];
  splashView = [[UIImageView alloc] initWithFrame:frame];
  splashView.image = [UIImage imageNamed: @"Default.png"];
  [window addSubview:splashView];
  [window bringSubviewToFront:splashView];
  [UIView beginAnimations:nil context:nil];
  [UIView setAnimationDuration:0.5];
  [UIView setAnimationTransition:UIViewAnimationTransitionNone forView:window cache:YES];
  [UIView setAnimationDelegate:self]; 
  [UIView setAnimationDidStopSelector:@selector(startupAnimationDone:finished:context:)];
  splashView.alpha = 0.0;
  [UIView commitAnimations];

  // Play default movie if any
  //
  [viewController.glView playDefaultMovieIfAny];

  facebook = [[Facebook alloc] initWithAppId:@"105441111111111" andDelegate:self];

  NSUserDefaults *defaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults];
  if ([defaults objectForKey:@"FBAccessTokenKey"]
    && [defaults objectForKey:@"FBExpirationDateKey"])
  {
    facebook.accessToken = [defaults objectForKey:@"FBAccessTokenKey"];
    facebook.expirationDate = [defaults objectForKey:@"FBExpirationDateKey"];
  }

  if (![facebook isSessionValid])
  {
    [facebook authorize:nil];
  }

}

- (void) logoutButtonClicked:(id)sender 
{
  [facebook logout];
}

- (void) fbDidLogout 
{
  // Remove saved authorization information if it exists
  NSUserDefaults *defaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults];
  if ([defaults objectForKey:@"FBAccessTokenKey"]) {
    [defaults removeObjectForKey:@"FBAccessTokenKey"];
    [defaults removeObjectForKey:@"FBExpirationDateKey"];
    [defaults synchronize];
  }
}
2
Lisa 13 luty 2012, 09:31

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Rób jak to...

[logoutButton addTarget:self action:@selector(logoutButtonClicked:)
      forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];

LUB

- (void) logoutButtonClicked
{
  [facebook logout];
}
2
Raj Subbiah 13 luty 2012, 09:44

Jeśli chcesz zachować parametr (id)sender w funkcji logoutButtonClicked, funkcja selektora „logoutButtonClicked” musi mieć po nim średnik, jak widać poniżej:

[logoutButton addTarget:self action:@selector(logoutButtonClicked:)

Dodatkową lekturę na ten temat można znaleźć w dokumentacji Apple na Selectors: http://developer.apple.com/ biblioteka/ios/#documentation/cocoa/conceptual/objectivec/Chapters/ocSelectors.html

0
JaredH 13 lipiec 2012, 04:34