Czytałem, że najlepszym sposobem tworzenia indeksu (a-z z boku uitableview) jest ustawienie tablicy nsdictionaries, gdzie każdy słownik odpowiada sekcji, a klucz rowValue zawiera tablicę wierszy.

NSDictionary
  headerTitle => ‘A’
  rowValues => {”Aardvark”, “Ape”, “Aquaman”}
NSDictionary
  headerTitle => ‘B’
  rowValues => {”Bat”, “Boot”, “Bubbles”} etc

Ale jak można to utworzyć z tablicy wszystkich tytułów wierszy - {”Aardvark”, „Ape”, „Aquaman”, „Nietoperz”, „Boot”, „Bąbelki”, „Kot”, „Kapusta” itp.} . ..?

10
cannyboy 23 sierpień 2011, 13:23

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
#pragma mark -
#pragma mark View lifecycle
- (void)viewDidLoad
{
  [super viewDidLoad];
  NSMutableArray *temp = [[NSMutableArray alloc] init];
  NSMutableArray *temp2 = [[NSMutableArray alloc] init];
  for(int i = 0; i < tableListArray.count; i++)
  {
    NSString *string = [tableListArray objectAtIndex:i];
    NSMutableDictionary *dict = [[NSMutableDictionary alloc] init];
    [dict setObject:string forKey:@"Name"];
    [dict setObject:[NSNumber numberWithInt:i] forKey:@"ID"];
    NSString *firstString = [string substringToIndex:1];
    if([temp2 containsObject:firstString] == NO || temp2.count == 0)
    {
      if(temp2.count != 0)
      {
        [temp addObject:temp2];
        [temp2 release];
        temp2 = [[NSMutableArray alloc] init];
      }
      [temp2 addObject:firstString];
    }
    [temp2 addObject:dict];
    [dict release];
  }
  [temp addObject:temp2];
  detailListArray = [[NSArray alloc] initWithArray:temp];
  [temp release];
  [temp2 release];
}

#pragma mark -
#pragma mark Table view data source
- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView 
sectionForSectionIndexTitle:(NSString *)title atIndex:(NSInteger)index
{
  int i = 0;
  for(NSArray *array in detailListArray)
  {
    NSString *string = [array objectAtIndex:0];
    if([string compare:title] == NSOrderedSame)
      break;
    i++;
  }
  return i;
}

- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView
{
  return detailListArray.count;
}

- (NSString *)tableView:(UITableView *)tableView titleForHeaderInSection:(NSInteger)section
{
  NSArray *array = [detailListArray objectAtIndex:section];
  return [array objectAtIndex:0];
}

- (NSArray *)sectionIndexTitlesForTableView:(UITableView *)tableView 
{
  NSMutableArray *titleArray = [NSMutableArray array];
  [titleArray addObject:@"A"];
  [titleArray addObject:@"B"];
  [titleArray addObject:@"C"];
  [titleArray addObject:@"D"];
  [titleArray addObject:@"E"];
  [titleArray addObject:@"F"];
  [titleArray addObject:@"G"];
  [titleArray addObject:@"H"];
  [titleArray addObject:@"I"];
  [titleArray addObject:@"J"];
  [titleArray addObject:@"K"];
  [titleArray addObject:@"L"];
  [titleArray addObject:@"M"];
  [titleArray addObject:@"N"];
  [titleArray addObject:@"O"];
  [titleArray addObject:@"P"];
  [titleArray addObject:@"Q"];
  [titleArray addObject:@"R"];
  [titleArray addObject:@"S"];
  [titleArray addObject:@"T"];
  [titleArray addObject:@"U"];
  [titleArray addObject:@"V"];
  [titleArray addObject:@"W"];
  [titleArray addObject:@"X"];
  [titleArray addObject:@"Y"];
  [titleArray addObject:@"Z"];
  return titleArray;
}

- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section
{
  NSArray *array = [detailListArray objectAtIndex:section];
  return (array.count - 1);
}

- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{
  UITableViewCell *cell = [[[UITableViewCell alloc] initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault
                          reuseIdentifier:@"CELL"] autorelease];
  NSArray *array = [detailListArray objectAtIndex:indexPath.section];
  NSDictionary *dict = [array objectAtIndex:indexPath.row + 1];
  cell.textLabel.text = [dict objectForKey:@"Name"];
  return cell;
}

#pragma mark -
#pragma mark Table view delegate
- (void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{
  NSArray *array = [detailListArray objectAtIndex:indexPath.section];
  NSDictionary *dict = [array objectAtIndex:indexPath.row + 1];
  int entryID = [[dict objectForKey:@"ID"] intValue];
   // Do what ever you want to do with the selected row here....
}

To jest kod, którego użyłem w jednym z ostatnich projektów.

5
Robin 23 sierpień 2011, 13:30

Niedawno miałem podobny cel i tak go rozwiązałem. Zaletą tego rozwiązania nad Robinem jest to, że tworzy tablicę tytułów indeksów dynamicznie w oparciu o zawartość Twojej tablicy i nie będzie zawierała indeksów dla pustych sekcji (plus jest trochę bardziej przejrzysta).

Utworzyłem kategorię NSMutableDictionary, która przyjmuje tablicę danych jako parametr i zwraca NSMutableDictionary (nazwiemy ją indexDictionary i powinna to być zmienna instancji):

// if your data is static, you can call this in `viewDidLoad`
indexDictionary = [NSMutableDictionary createDictionaryForSectionIndex:arrayOfStrings];

Metoda kategorii:

@implementation NSMutableDictionary (DictionaryForSectionIndex)

+(NSMutableDictionary *)createDictionaryForSectionIndex:(NSArray *)array
{
  NSMutableDictionary *dict = [NSMutableDictionary dictionary];
  for (char firstChar = 'a'; firstChar <= 'z'; firstChar++)
  {
    //NSPredicates are fast
    NSString *firstCharacter = [NSString stringWithFormat:@"%c", firstChar];
    NSArray *content = [array filteredArrayUsingPredicate:[NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF beginswith[cd] %@", firstCharacter]];
    NSMutableArray *mutableContent = [NSMutableArray arrayWithArray:content];

    if ([mutableContent count] > 0)
    {
      NSString *key = [firstCharacter uppercaseString];
      [dict setObject:mutableContent forKey:key];
      NSLog(@"%@: %u", key, [mutableContent count]);
    }
  }

  return dict;
}

@end

/*

**Input:** 
{"Aardvark", "Cabbage", "Boot", "Eggs", "Ape", "Aquaman", "Elephant", "Cat", "Bat", "Bubbles"}

**Output:**
NSMutableDictionary
  key => 'A'
  object => {"Aardvark", "Ape", "Aquaman"}

  key => 'B'
  object => {"Bat", "Boot", "Bubbles"}

  key => 'C'
  object => {"Cat", "Cabbage"}

  key => 'E'
  object => {"Elephant", "Eggs"}

*/

Następnie tworzę zmienną instancji NSArray, aby sortować i przechowywać wszystkie klucze z indexDictionary:

// this line should follow the creation of `indexDictionary`

sortedKeys = [[indexDictionary allKeys] sortedArrayUsingSelector:@selector(localizedCaseInsensitiveCompare:)];

// Output, in this case, is {'A', 'B', 'C', 'E'}

Masz teraz wszystko, czego potrzebujesz, aby skonfigurować indeks dla swojej tabeli. Zastosuj następujące metody (jeśli coś nie jest oczywiste, po prostu daj mi znać):

//this code assumes `sortedKeys` is not empty

#pragma mark - UITableViewDataSource

- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView
{
  return ([sortedKeys count]);
}


- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section
{
  NSString *key = [sortedKeys objectAtIndex:section];
  return [[indexDictionary valueForKey:key] count];
}


-(NSString *)tableView:(UITableView *)tableView titleForHeaderInSection:(NSInteger)section
{
  return ([sortedKeys objectAtIndex:section]);
}


-(NSArray *)sectionIndexTitlesForTableView:(UITableView *)tableView
{
  return sortedKeys;
}


-(NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView sectionForSectionIndexTitle:(NSString *)title atIndex:(NSInteger)index
{
  return index;
}


- (UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath
{
  // preceding code...

  NSString *key = [sortedKeys objectAtIndex:indexPath.section];
  NSArray *array = [indexDictionary objectForKey:key];
  NSString *yourString = [array objectAtIndex:indexPath.row];

  cell.textLabel.text = yourString;

  // following code...
}

Wynikiem jest tabela z indeksem, który pomija litery, które nie mają powiązanych danych.

16
lobianco 8 listopad 2012, 02:38
2
To naprawdę fantastyczna odpowiedź. Dziękuję.
 – 
daspianist
30 styczeń 2014, 20:39
Jeśli masz tablicę słowników, a nie tablicę ciągów, jedyną rzeczą, którą musisz zrobić inaczej, jest zaktualizowanie ciągu predykatu tak, aby był podobny do name beginswith[cd] %@ zamiast SELF beginswith[cd] %@. Spowoduje to posortowanie tablicy słowników według pola nazwy każdego słownika.
 – 
John Erck
1 luty 2014, 04:17

Pracowałem nad jednym projektem, w którym potrzebuję dynamicznych rozwiązań dla tego samego problemu, więc wymyśliłem to rozwiązanie, które zwraca słownik z tylko dostępnymi sekcjami. Mam nadzieję, że komuś pomoże.

-(NSMutableDictionary *)getSortedDataWithArray:(NSArray *)dataArray{
 NSMutableDictionary *allDataDictionary = [[NSMutableDictionary alloc]init];

 for(int i = 0 ; i< dataArray.count ;i++){

  NSString *currentStr = [[[dataArray objectAtIndex:i] substringToIndex:1] uppercaseString];
  NSArray *allKeysArray = allDataDictionary.allKeys;

  if([allKeysArray containsObject:currentStr]){
    NSMutableArray *currentArray = [[NSMutableArray alloc] initWithArray:[allDataDictionary valueForKey:currentStr]];
    [currentArray addObject:[dataArray objectAtIndex:i]];
    NSPredicate *predicate = [NSPredicate predicateWithFormat:@"SELF beginswith[c] %@" ,currentStr];
    NSArray *finalArray = [currentArray filteredArrayUsingPredicate:predicate];
    [allDataDictionary setValue:finalArray forKey:currentStr];
  }
  else{
    NSMutableArray *finalArray = [[NSMutableArray alloc] initWithObjects:[dataArray objectAtIndex:i], nil];

    [allDataDictionary setValue:finalArray forKey:currentStr];
  }
 }
 return allDataDictionary;
}
0
kk78626 26 marzec 2018, 16:35