Próbuję wdrożyć rurociąg Ciągła integracji Gitlab (CI) z następującym plikiem .gitlab-ci.yml:

image: docker:latest

# When using dind, it's wise to use the overlayfs driver for
# improved performance.
variables:
 DOCKER_DRIVER: overlay

services:
 - docker:dind

before_script:
 - docker info
 - curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.10.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
 - chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
 - export PATH=/usr/local/bin:$PATH
 - echo $PATH

stages:
 - build
 - test

build:
 stage: build
 script:
  - docker-compose build
  - docker-compose up -d

test:
 stage: test
 script:
  - cd tests/tester
  - pytest test_run_tester.py
 except:
  - /^.*skip_tests$/

Jednak w Gitlab otrzymuję następujący komunikat o błędzie:

Running with gitlab-ci-multi-runner 1.10.4 (b32125f)
Using Docker executor with image docker:latest ...
Starting service docker:dind ...
Pulling docker image docker:dind ...
Waiting for services to be up and running...
Pulling docker image docker:latest ...
Running on runner-2e54fd37-project-13-concurrent-0 via scw-de9c9c...
Fetching changes...
HEAD is now at 2504a08 Update CI config
From https://lab.iperlane.com/gio/ipercron-compose
  2504a08..5c2f23f CI     -> origin/CI
Checking out 5c2f23f1 as CI...
Skipping Git submodules setup
$ docker info
Containers: 0
 Running: 0
 Paused: 0
 Stopped: 0
Images: 0
Server Version: 1.13.1
Storage Driver: overlay
 Backing Filesystem: extfs
 Supports d_type: true
Logging Driver: json-file
Cgroup Driver: cgroupfs
Plugins: 
 Volume: local
 Network: bridge host macvlan null overlay
Swarm: inactive
Runtimes: runc
Default Runtime: runc
Init Binary: docker-init
containerd version: aa8187dbd3b7ad67d8e5e3a15115d3eef43a7ed1
runc version: 9df8b306d01f59d3a8029be411de015b7304dd8f
init version: 949e6fa
Security Options:
 seccomp
 Profile: default
Kernel Version: 4.8.14-docker-2
Operating System: Alpine Linux v3.5 (containerized)
OSType: linux
Architecture: x86_64
CPUs: 4
Total Memory: 7.751 GiB
Name: 90395a030c02
ID: 7TKR:5PQN:XLFM:EJST:NF2V:NLQC:I2IZ:6OZG:TR4U:ZEAK:EVXE:HIF7
Docker Root Dir: /var/lib/docker
Debug Mode (client): false
Debug Mode (server): false
Registry: https://index.docker.io/v1/
Experimental: false
Insecure Registries:
 127.0.0.0/8
Live Restore Enabled: false
WARNING: bridge-nf-call-iptables is disabled
WARNING: bridge-nf-call-ip6tables is disabled
$ curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.10.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed

 0   0  0   0  0   0   0   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   0
 0   0  0   0  0   0   0   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   0
100  600  0  600  0   0  1175   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1176

 0   0  0   0  0   0   0   0 --:--:-- 0:00:01 --:--:--   0
 3 7929k  3 254k  0   0  116k   0 0:01:08 0:00:02 0:01:06 258k
 17 7929k  17 1358k  0   0  433k   0 0:00:18 0:00:03 0:00:15 704k
 61 7929k  61 4861k  0   0 1164k   0 0:00:06 0:00:04 0:00:02 1636k
100 7929k 100 7929k  0   0 1703k   0 0:00:04 0:00:04 --:--:-- 2300k
$ chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
$ export PATH=/usr/local/bin:$PATH
$ docker-compose build
/bin/sh: eval: line 51: docker-compose: not found
ERROR: Build failed: exit code 127

System wydaje się nie być w stanie znaleźć docker-compose, nawet po zainstalowaniu go i dodanie go na ścieżkę. Czy można wykonać inny obraz taki, który docker-compose można wykonać lub inny sposób, aby zainstalować go w .gitlab-ci.yml?

11
Kurt Peek 17 luty 2017, 13:26

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Problem

Jest to złożony problem.

Obraz docker:latest jest oparty na alpine (Alpine Linux), który jest zbudowany za pomocą musl-libc. System ten jest bardzo barebones, a ponieważ taki nie ma wszystkiego, co może mieć pełny pulpit Linux. W rzeczywistości dynamiczne wykonywania muszą być skompilowane specjalnie dla tego systemu.

docker-compose to aplikacja Pythona, dołączona do wykonywalnego systemu Linux za pomocą Pyinstaller. Te wykonywania są naprawdę oczekiwane tylko będą mogły działać w systemie, który zostały zbudowane. Jeśli uruchomisz pojemnik alpine, a apk add file można zobaczyć, że pobrany plik (dynamicznie połączony) spodziewa się specyficznego tłumacza.

# file /usr/local/bin/docker-compose
/usr/local/bin/docker-compose.pyinstaller: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=00747fe5bcde089bb4c2f1ba7ab5348bc02ac5bf, stripped

Problem polega na /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 nie istnieje w alpine. W rzeczywistości /lib64 nawet nie istnieje.

Rozwiązanie

Ponieważ docker-compose jest aplikacją Python, IT można również zainstalować pip:

Testowanie tego wewnątrz pojemnika {X0}}:

$ docker run --rm -it alpine /bin/bash

Oto polecenia, które możesz uruchomić ręcznie lub dodać do swojego .gitlab-ci.yml before_script:

# apk add --no-cache python py2-pip
...
# pip install --no-cache-dir docker-compose
...
# docker-compose -v
docker-compose version 1.11.1, build 7c5d5e4

Okazuje się, że jest w rzeczywistości otwarty problem:

17
Jonathon Reinhart 19 luty 2017, 02:07

Docker-Compose jest teraz oficjalnym obrazem. Możesz włożyć

image: 
 name: docker/compose:1.23.2
 entrypoint: [""]

Na górze twojego {x0}}. Musisz usunąć domyślny etap punkt składowy Skomponować, który odbywa się przez drugą linię. Po tym możesz użyć zarówno docker, jak i docker-compose.

Działa to na Gitlab 9.4. Możesz także zbudować niestandardowy obraz

FROM docker/compose:1.23.2
ENTRYPOINT []

I użyj go jako obrazu.

8
Marco de Wild 13 listopad 2019, 14:53